Wspólne rozliczenie PIT małżonków – zmiany od 2022 roku
9 lutego 2022
Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku
30 marca 2022

Do kiedy złożyć PIT za 2021 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2021 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

W każdym przypadku trzeba pamiętać o terminach, których nie możemy przekroczyć.

Terminy składania deklaracji PIT za 2021 rok

W terminie od 15 lutego do 28 lutego (poniedziałek) 2022 roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe:

PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem, najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą, sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym,
PIT-28S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą.

W terminie od 15 lutego do 2 maja (poniedziałek) 2022 roku należy złożyć roczne zeznanie podatkowe:

PIT-36 – przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także dochody z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, dochody z najmu i dzierżawy, dochody małoletnich dzieci, opodatkowane według skali podatkowej (za rok 2021 jest to 17% i 32%),
PIT-36S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-36L – przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym (19%)
PIT-36LS – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-37najbardziej typowa deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy uzyskiwali przychody z umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło czy z emerytur, opodatkowane według skali podatkowej (za rok 2021 jest to 17% i 32%),

PIT-38 – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach oraz przychody z ogólnie przyjętej gry na giełdzie, opodatkowane według stawki 19%,

PIT-39 – dotyczy przychodów z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jeśli pomiędzy datą jej nabycia/wybudowania a zbyciem nie minęło 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie), opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą.

WAŻNE. Wyżej wymienione zeznania podatkowe składa się w terminie od 15 lutego do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W roku bieżącym ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, dlatego też końcowy termin składania deklaracji to poniedziałek, 2 maja.

Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2022 roku.

„Twój e-PIT” w 2022 roku

W 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podatnik ma możliwość rozliczyć PIT w wygodny sposób korzystając z rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Z usługi „Twój e-PIT” mogą skorzystać osoby rozliczające się za pomocą PIT-37 i PIT-38, oraz, w ograniczonym zakresie, PIT-28 i PIT-36.

W przypadku PIT-28 i PIT-36 rozliczenie nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, jedynie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą, z emerytur i rent z zagranicy oraz z działalności nierejestrowanej. Jeśli w PIT-28 lub PIT-36 miałyby pojawić się przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika lub ze spółki, to deklaracje te nie będą w ogóle w usłudze „Twój e-PIT” udostępniane; całość przychodów należy wówczas rozliczyć samodzielnie.

Formularz udostępniony w usłudze „Twój e-PIT” zostanie automatycznie wypełniony danymi pobranymi z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP. Znajdą się tam kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników oraz wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Pojawią się również częściowe informacje o ulgach i odliczeniach, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu, np. ulga na dzieci i ulga dla młodych. Będzie też automatycznie wskazana Organizacja Pożytku Publicznego, której podatnik przekazał 1 procent podatku w roku ubiegłym. Można ją pozostawić lub zmienić.

Wypełnione formularze udostępnione zostały 15 lutego za pośrednictwem e-Urzędu skarbowego https://urzadskarbowy.gov.pl/.

Do usługi można zalogować się poprzez:

– profil zaufany,
– e-dowód,
– bankowość elektroniczną,
– aplikację mObywatel,

albo podając dane autoryzacyjne (podatkowe):

– PESEL albo NIP i datę urodzenia,
– kwotę przychodu z deklaracji za 2020 rok
– jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2021 rok)
– i potwierdzić kwotą nadpłaty/zwrotu podatku z deklaracji za 2020 rok.

WAŻNE. Jeśli którakolwiek z kwot wymagana do zalogowania wynosi 0 (zero), zalogowanie do usługi „Twój e-PIT” nie jest możliwe za pomocą wyżej wymienionych danych. W takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa, zalogować się można tylko za pośrednictwem profilu zaufanego.

Przygotowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie podatnik może:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian – będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. wybrać lub zmienić organizację, której chcemy przekazać 1% podatku, dodać ulgi podatkowe – darowizny związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłatę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych; następnie należy zeznanie zaakceptować – będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nie robić nic – gdy upłynie termin do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i przesłane do urzędu skarbowego; będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie – można to zrobić np. przy pomocy dostępnego w internecie odpowiedniego programu do wypełniania rocznego zeznania podatkowego albo wypełnić formularz ręcznie i dostarczyć go do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu – liczy się data stempla pocztowego; w takiej sytuacji proponowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

WAŻNE. W przypadku zeznań PIT-28 i PIT-36 formularze nie zostaną automatycznie zaakceptowane 1 marca. Podatnik musi uzupełnić je i zaakceptować lub złożyć zeznanie samodzielnie do urzędu skarbowego.

Po rozliczeniu się z fiskusem możemy otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Czas oczekiwania zależy od daty i sposobu złożenia formularza PIT:

– 30 dni – osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny,
– 45 dni – po rozliczeniu PIT online,
– 90 dni – po złożeniu deklaracji papierowej.

Ewentualną niedopłatę podatku rozliczanego według deklaracji PIT-37 powinniśmy uregulować do 2 maja 2022 roku. Po tej dacie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę – 8 proc. w skali roku.

Rozliczenie za 2021 rok a Polski Ład

Większość przepisów Polskiego Ładu będzie trzeba uwzględnić w zeznaniach rocznych składanych dopiero w 2023 roku. Jednak część nowych przepisów ma wpływ już na tegoroczne rozliczenie:

ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem mogą skorzystać nie tylko te pary, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale również te, które zawarły związek małżeński w trakcie roku 2021 i pozostawały w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej do końca roku;
ze wspólnego rozliczenia będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy prowadzili w 2021 roku działalność na ryczałcie, ale nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i nie mieli żadnych odliczeń.

Zmiany w ulgach i nowe ulgi

W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok pojawiły się też zmiany w niektórych ulgach:

niższa ulga abolicyjna – korzystają z niej polscy rezydenci podatkowi rozliczający dochody uzyskane w krajach, z którymi Polska stosuje mniej korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania: proporcjonalnego odliczenia; w rozliczeniu za 2021 rok wysokość odliczenia w ramach tej ulgi nie może przekroczyć kwoty 1 360 zł;
rozszerzona ulga dla młodych – pierwotnie dotyczyła wyłącznie przychodów ze stosunku pracy (lub pokrewnych) i umów zlecenia; w 2021 roku ulga została rozszerzona na przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich;
darowizna na Pałac Saski – podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od dochodu darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie; ulga jest limitowana: w połączeniu z innymi darowiznami dokonywanymi przez podatnika nie może przekroczyć 6% wartości jego dochodu;
darowizna na przeciwdziałanie epidemii Covid-19 – kwoty odliczenia od dochodu uzależnione są od daty przekazania darowizn; w zeznaniu za 2021 rok nie odliczymy już 200% wartości darowizny, tylko 100% albo 150%;
ulga dla przedsiębiorców korzystających z usługi e-Toll – możliwość odliczenia od dochodu wydatków na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w tym systemie (zewnętrzny system lokalizacyjny lub urządzenie pokładowe); maksymalnie można odliczyć 500 zł na każdy pojazd wyposażony w system lub urządzenie, który wykonał w 2021 roku co najmniej jeden opłacony w ten sposób przejazd;
w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczenia od dochodu będzie można dokonać z uwzględnieniem nowej kategorii wydatków limitowanych; wśród nich można zaliczyć w szczególności wydatki poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w wysokości 2 280 zł w roku podatkowym.

Złożenie deklaracji PIT po terminie

Z wielu różnych przyczyn – zapomnienie, nieuwaga, zwykłe niedbalstwo czy wypadki losowe – może się zdarzyć, że podatnik:

– nie złoży deklaracji rocznej w obowiązującym terminie, ale podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),
– złoży deklarację w obowiązującym terminie, ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakujący podatek,
– nie złoży deklaracji podatkowej i nie zapłaci podatku w danym roku.

Podatnik taki musi liczyć się z karą, zazwyczaj finansową, wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. Wysokość kary nakładanej na podatnika zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe. Gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę organ skarbowy nakłada na podatnika karę za wykroczenie. Jeśli kwota podatku niezapłaconego jest wyższa niż pięciokrotność najniższego wynagrodzenia, kwalifikuje się to jako przestępstwo karno skarbowe i grzywna jest wyznaczana przez sąd.

Aby ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie podatnik może wykorzystać jedną z instytucji prawa podatkowego, czyli tzw. „czynny żal”. Powinien zawiadomić swój Urząd Skarbowy na piśmie lub ustnie do protokołu o tym, że nie złożył deklaracji oraz wyjaśnić powody i istotne okoliczności dotyczące opóźnienia. Jednocześnie z oświadczeniem musi złożyć PIT we właściwym urzędzie oraz – w wyznaczonym terminie – zapłacić podatek wraz z odsetkami. W przypadku złożenia „czynnego żalu” urzędnicy zazwyczaj rezygnują z wymierzenia kary, zwłaszcza wtedy, gdy spóźnienie zdarzyło się podatnikowi po raz pierwszy, albo wystąpiło bez jego winy (np. sytuacja losowa).

„Czynny żal” trzeba jednak złożyć jak najszybciej. Odnosi on skutek wyłącznie w okresie kilku dni od upłynięcia terminu rozliczeń. W tym bowiem czasie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opóźnił się z wysyłką, czy też deklaracja została wysłana w terminie, np. listem poleconym, i znajduje się jeszcze w drodze do urzędu. Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Podatnik jest wtedy wzywany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe uruchomiają postępowanie związane z popełnieniem przestępstwa.

2022-03-09

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)