Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023
7 lutego 2023
Ulga na dziecko przy zerowym podatku
7 marca 2023

Do kiedy złożyć PIT za 2022 rok i jak skorzystać z usługi Twój e-PIT?

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

W tym roku warto zwrócić uwagę na ujednolicony termin składania rocznych rozliczeń oraz nowe ulgi.

Termin składania deklaracji PIT za 2022 rok

Nowe przepisy Polskiego Ładu, począwszy od deklaracji składanych za 2022 rok, zmieniły terminy rozliczeń rocznych deklaracji podatkowych. Nowy termin jest ujednolicony dla większości podatników i przypada tego samego dnia – 30 kwietnia.

Jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W roku bieżącym ostatni dzień kwietnia wypada w niedzielę, z kolei 1. maja to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego też końcowy termin składania deklaracji w 2023 roku to wtorek, 2 maja.

Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2023 roku.

W terminie od 15 lutego do 2 maja (wtorek) 2023 roku należy więc złożyć roczne zeznanie podatkowe:

PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem, najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą, sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym,
PIT-28S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-36 – przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także dochody z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, dochody z najmu i dzierżawy, dochody małoletnich dzieci, opodatkowane według skali podatkowej,
PIT-36S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-36L – przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym,
PIT-36LS – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-37najbardziej typowa deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy uzyskiwali przychody z umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło czy z emerytur, opodatkowane według skali podatkowej,

PIT-38 – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach oraz przychody z ogólnie przyjętej gry na giełdzie,

PIT-39 – dotyczy przychodów z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jeśli pomiędzy datą jej nabycia/wybudowania a zbyciem nie minęło 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie).

„Twój e-PIT” w 2023 roku

W 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podatnik ma możliwość rozliczyć PIT w wygodny sposób korzystając z rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Z usługi „Twój e-PIT” mogą skorzystać osoby rozliczające się za pomocą PIT-37 i PIT-38, oraz, w ograniczonym zakresie, PIT-28 i PIT-36.

W przypadku PIT-28 i PIT-36 rozliczenie nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, jedynie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą, z emerytur i rent z zagranicy oraz z działalności nierejestrowanej. Jeśli w PIT-28 lub PIT-36 miałyby pojawić się przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika lub ze spółki, to deklaracje te nie będą w ogóle w usłudze „Twój e-PIT” udostępniane; całość przychodów należy wówczas rozliczyć samodzielnie.

Formularz udostępniony w usłudze „Twój e-PIT” zostanie automatycznie wypełniony danymi pobranymi z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP. Znajdą się tam kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników oraz wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Pojawią się również częściowe informacje o ulgach i odliczeniach, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu, np. ulga na dzieci i ulga dla młodych. Będzie też automatycznie wskazana Organizacja Pożytku Publicznego, której podatnik przekazał 1 procent podatku w roku ubiegłym. Można ją pozostawić lub zmienić. Co ważne, od 2023 roku jest to już 1,5 %.

Wypełnione formularze udostępnione zostały 15 lutego za pośrednictwem e-Urzędu skarbowego https://urzadskarbowy.gov.pl/.

Do usługi można zalogować się poprzez:

– profil zaufany,
– e-dowód,
– bankowość elektroniczną,
– aplikację mObywatel,

albo podając dane autoryzacyjne (podatkowe):

– PESEL albo NIP i datę urodzenia,
– kwotę przychodu z deklaracji za 2021 rok
– jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2022 rok)
– i potwierdzić kwotą nadpłaty/zwrotu podatku z deklaracji za 2021 rok.

WAŻNE. Jeśli którakolwiek z kwot wymagana do zalogowania wynosi 0 (zero), zalogowanie do usługi „Twój e-PIT” nie jest możliwe za pomocą wyżej wymienionych danych. W takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa, zalogować się można tylko za pośrednictwem profilu zaufanego.

Przygotowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie podatnik może:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian – będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

w PIT-37 zmienić sposób rozliczenia na: wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci; zmienić lub dodać ulgę na dzieci,

zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. wybrać lub zmienić organizację, której chcemy przekazać 1,5 % podatku, dodać ulgi podatkowe –ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, ulgę dla krwiodawców, ulgę z powodu darowizny na cele kultu religijnego czy wpłatę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE); następnie należy zeznanie zaakceptować – będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nie robić nic – gdy upłynie termin do składania zeznań rocznych, czyli 2 maja 2023 roku, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i przesłane do urzędu skarbowego; będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie – można to zrobić np. przy pomocy dostępnego w internecie odpowiedniego programu do wypełniania rocznego zeznania podatkowego albo wypełnić formularz ręcznie i dostarczyć go do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu – liczy się data stempla pocztowego; w takiej sytuacji proponowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

WAŻNE. W przypadku zeznań PIT-28 i PIT-36 formularze nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Gdy podatnik je uzupełni może je zaakceptować lub złożyć zeznanie samodzielnie do urzędu skarbowego.

Nadpłata i niedopłata podatku

Po rozliczeniu się z fiskusem możemy otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Czas oczekiwania zależy od daty i sposobu złożenia formularza PIT:

– 30 dni – osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny,
– 45 dni – po rozliczeniu PIT online,
– 90 dni – po złożeniu deklaracji papierowej.

Ewentualną niedopłatę podatku powinniśmy uregulować do 2 maja 2023 roku. Po tej dacie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę – 8 proc. w skali roku.

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 2 maja i jego zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone to w przypadku niedopłaty urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Nowe ulgi w rozliczeniach za rok 2022

W rozliczeniu podatkowym za 2022 rok pojawiły się nowe preferencje i ulgi dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Preferencyjne reguły opodatkowania:

Zerowy PIT dla rodzin 4+
Podatnicy, którzy wychowują czworo i więcej dzieci będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do kwoty 85 528 zł. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie ulga będzie podwojona 2×85 258 zł. Więcej o preferencji w artykule: Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców.

Ulga na powrót
Ulga dla Polaków powracających z emigracji. Skierowana jest do podatników, którzy po dniu 31 grudnia 2021 roku przenieśli swoją rezydencję podatkową do Polski. W czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych mają prawo do zwolnieniu niektórych przychodów od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnieniu z podatku za 2022 rok będą podlegać przychody do kwoty 85 528 zł.
Więcej o uldze: Ulga PIT dla powracających z emigracji.

Zwolnienie dla pracujących seniorów
Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł, przez tych podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo. Warunkiem zastosowania ulgi jest rezygnacja ze świadczenia emerytalnego.

Nowe ulgi odliczane od dochodu:

ulga na robotyzację – obejmuje zakup nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, w tym oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych; ulgę można zastosować w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat; podatnik ma prawo do zaliczenia 100% wydanej kwoty do kosztów podatkowych,

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę – przysługuje na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego; odliczenie wynosi 1 000, 2 000 i 2 500 zł rocznie przez kolejne dwa lata, limit zależy od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej),

ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe – możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę; kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika,

ulga na inwestycję w spółkę alternatywną – możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów; odliczenie jest możliwe do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym,

ulga na stworzenie nowego produktu (ulga na prototyp) – możliwość odliczenia 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek, wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej,

ulga na marketing produktu (ulga na ekspansję) – możliwość odliczenia maksymalnie 1 mln złotych wydatków poniesionych na marketing; ulga jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i dotyczy wydatków pozwalających zwiększyć sprzedaż wyłącznie rzeczy wyprodukowanych przez podatnika,

ulga z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe – odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł,

ulga na zabytki (tzw. Pałacyk Plus) – dotyczy wydatków związanych z zakupem i restauracją zabytków, podatnik może odliczyć 50% wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości maksymalnie 500 000 zł.

Złożenie deklaracji PIT po terminie

Z wielu różnych przyczyn – zapomnienie, nieuwaga, zwykłe niedbalstwo czy wypadki losowe – może się zdarzyć, że podatnik:

– nie złoży deklaracji rocznej w obowiązującym terminie, ale podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),
– złoży deklarację w obowiązującym terminie, ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakujący podatek,
– nie złoży deklaracji podatkowej i nie zapłaci podatku w danym roku.

Podatnik taki musi liczyć się z karą, zazwyczaj finansową, wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. Wysokość kary nakładanej na podatnika zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe. Gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę organ skarbowy nakłada na podatnika karę za wykroczenie. Jeśli kwota podatku niezapłaconego jest wyższa niż pięciokrotność najniższego wynagrodzenia, kwalifikuje się to jako przestępstwo karno skarbowe i grzywna jest wyznaczana przez sąd.

Aby ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie podatnik może wykorzystać jedną z instytucji prawa podatkowego, czyli tzw. „czynny żal”. Powinien zawiadomić swój Urząd Skarbowy na piśmie lub ustnie do protokołu o tym, że nie złożył deklaracji oraz wyjaśnić powody i istotne okoliczności dotyczące opóźnienia. Jednocześnie z oświadczeniem musi złożyć PIT we właściwym urzędzie oraz – w wyznaczonym terminie – zapłacić podatek wraz z odsetkami. W przypadku złożenia „czynnego żalu” urzędnicy zazwyczaj rezygnują z wymierzenia kary, zwłaszcza wtedy, gdy spóźnienie zdarzyło się podatnikowi po raz pierwszy, albo wystąpiło bez jego winy (np. sytuacja losowa).

„Czynny żal” trzeba jednak złożyć jak najszybciej. Odnosi on skutek wyłącznie w okresie kilku dni od upłynięcia terminu rozliczeń. W tym bowiem czasie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opóźnił się z wysyłką, czy też deklaracja została wysłana w terminie, np. listem poleconym, i znajduje się jeszcze w drodze do urzędu. Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Podatnik jest wtedy wzywany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe uruchomiają postępowanie związane z popełnieniem przestępstwa.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)