Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku
6 września 2022
Profil PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców
13 października 2022

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wzrośnie dwa razy

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa wzrosną dwa razy – od stycznia i od lipca. Jaka będzie ich wysokość? Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej? Jak to wpłynie na koszty pracy?

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto. W 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wzrośnie dwukrotnie. Są to większe kwoty niż zapowiadano we wstępnych projektach.

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł brutto.
Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie do kwoty 3600 zł brutto.

Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę pobierający takie wynagrodzenie otrzyma „na rękę” ok. 2709 zł w pierwszym półroczu 2023 roku i ok. 2784 zł w drugim półroczu.

Minimalne wynagrodzenie będzie stanowić od stycznia 2023 roku 50,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 rok, a od lipca – 51,9%.

Dwukrotna podwyżka wynika z konieczności dostosowania się do przepisów prawa, zgodnie z którymi, jeśli inflacja przekracza 2 %, minimalna pensja powinna być zwaloryzowana dwukrotnie.

Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku

Wzrost płacy minimalnej to również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Obecnie wynosi ona 19,70 zł brutto.

Od 1 stycznia 2023 roku wzrośnie do 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku będzie wynosić 23,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie a koszt dla pracodawcy i mały ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost składek odprowadzanych do ZUS przez pracodawcę. Zwiększy to koszty zatrudnienia pracowników, którym wypłacane są najniższe pensje.

Od stycznia 2023 roku całkowity koszt dla pracodawcy wypłacającego minimalne wynagrodzenie wyniesie 4204,75 zł, a od lipca – 4337,28 zł (brutto, wraz z finansowanymi przez płatnika składkami: emerytalną, rentową, wypadkową 1,67%, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Wyższa płaca minimalna to również wyższe składki płacone w ramach tzw. małego ZUS, z którego korzystają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata jej prowadzenia. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia brutto.

Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł. Od stycznia 2023 roku będzie to 1047 zł, a od lipca – 1080 zł.

Ulgowe składki ZUS w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku oraz lipiec – sierpień 2023 roku będą wynosić:

 

Składki ZUS
w okresie
styczeń – czerwiec 2023

Składki ZUS
w okresie
lipiec – grudzień 2023

Składka emerytalna 204,37 zł 210,82 zł
Składka rentowa 83,76 zł 86,40 zł
Składka chorobowa 25,65 zł 26,46 zł
Składka wypadkowa 17,48 zł 18,04 zł
Łączna kwota składek ZUS
bez składki zdrowotnej
331,27 zł 341,71 zł

Do wyżej wymienionych składek należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną.

Wzrost minimalnej składki zdrowotnej

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład wysokość składki zdrowotnej jest od stycznia 2022 roku wyliczana w inny sposób, niż dotychczas i zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, a przy podatku liniowym stawka sięga 4,9% realnego dochodu przedsiębiorcy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9% liczone od wynagrodzenia minimalnego.

W 2022 roku minimalna składka zdrowotna wynosiła 270,90 zł miesięcznie. W 2023 roku będzie to 314,10 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i 324 zł miesięcznie za miesiące lipiec – grudzień.

Takie kwoty zapłacą również podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej, dla których składka zdrowotna wynosi 9% od wynagrodzenia minimalnego.

Co jeszcze się zmieni po wzroście minimalnego wynagrodzenia?

Zmiana płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, odszkodowań i kar, które wyliczane są właśnie na podstawie najniższego wynagrodzenia.

W 2023 roku wyższe będą m.in.:

Wysokość zasiłku chorobowego – podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.).

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy i przestój z przyczyn niezawinionych przez pracownika – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być ono niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych – przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej, czyli między godz. 21 a 7 i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa przysługująca pracownikowi z tytułu zwolnień grupowych – jej wysokość nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację – sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej.

Kwoty wolne od potrąceń – w zależności od rodzaju potrąceń jest to od 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna ma również wpływ na świadczenia pieniężne dla praktykanta, wysokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, wysokość kary za brak OC czy np. opłaty za egzamin wstępny na aplikację prawniczą.

Co to jest minimalne wynagrodzenie i kogo obejmuje?

Przypomnijmy, czym jest minimalne wynagrodzenie. To ustalone przez państwo najniższe wynagrodzenie, które może być wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę na pełny etat. Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze wysokość jego minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwestię minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002 roku z późniejszymi zmianami. Nie ma tam wymienionej konkretnej kwoty, bo zmienia się ona z roku na rok. Ustalana jest na podstawie prognozowanej inflacji i wzrostu gospodarczego. Jej wysokość na rok następny ogłaszana jest do 15 września danego roku kalendarzowego.

Warto tu podkreślić, że na minimalne wynagrodzenie składa się nie tylko płaca zasadnicza, ale także premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki wyrównawcze, inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, np. za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, za pełnione funkcje kierownicze.

Do minimalnego wynagrodzenia nie są natomiast wliczane:

– nagrody jubileuszowe,
– odprawy emerytalne i rentowe,
– dodatek za staż pracy
– dodatek za pracę w godzinach nocnych,
– dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
– ekwiwalenty, np. za pranie odzieży.

Przepisów dotyczących płacy minimalnej nie stosuje się do umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Osoby zatrudnione na takich umowach a także samozatrudnione, które świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej, objęte są minimalną stawką godzinową. Wprowadzono ją ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Minimalna stawka godzinowa, podobnie jak minimalne wynagrodzenie, nie jest stałą kwotą i zmienia się co roku.

Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za ich naruszenie grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

2022-09-22

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)