Praca w niedziele i święta – co przysługuje pracownikowi?
30 maja 2022
Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku
27 czerwca 2022

Sezonowa działalność gospodarcza

Lato i okres wakacyjny to czas, w którym wielu podatników decyduje się na podejmowanie sezonowej działalności gospodarczej. Nad morzem, w górach, w miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się niewielkie punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami czy wyrobami regionalnymi.

Jakich formalności trzeba dopełnić, by rozpocząć sezonową działalność? Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji? Czy trzeba sprzedaż rejestrować na kasie fiskalnej? Czy po sezonie można działalność zawiesić?

Na czym polega – sezonowa działalność gospodarcza?

Sezonowa działalność gospodarcza, jak sama nazwa wskazuje, nie jest prowadzona przez cały rok, a jedynie przez określony czas w roku, najczęściej w okresie letnim lub zimowym. Wtedy zwiększa się zapotrzebowanie na towary i usługi w niektórych branżach, np. turystycznej lub gastronomicznej.

W okresie letnim, wakacyjnym, działają wypożyczalnie sprzętu wodnego, wynajem leżaków, szkółki nauki sportów wodnych, budki z lodami, napojami, goframi lub inna mała gastronomia, usługi malowania portretów lub karykatur przy plaży, deptakach itp.

W czasie zimy, zwłaszcza w czasie ferii zimowych, intensywnie pracują szkółki nauki jazdy na nartach, snowbordzie, wypożyczalnie sprzętu zimowego. Sezonowo mogą działać też stoiska z pamiątkami lub kramy oferujące sprzedaż świątecznych produktów.

Sezonowa działalność gospodarcza – czy trzeba ją rejestrować?

Działalność gospodarcza jest zdefiniowana przepisami. Jest to zorganizowana działalność o charakterze zarobkowym, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca prowadzi działalność przez cały rok, czy tylko przez jego część. Nawet działając przez 2-3 miesiące w roku ma obowiązek zarejestrować działalność w CEIDG i prowadzić ją zgodnie z przepisami, które regulują kwestie samozatrudnienia i działalności gospodarczych.

Wyjątkiem od tej reguły jest tzw. działalność nierejestrowa. Możliwa jest tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki:

• osoba fizyczna osiąga z tej działalności przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku ta kwota wynosi 1505 zł),
• w okresie ostatnich 60 miesięcy osoba ta nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.

W tej sytuacji nie ma obowiązku rejestrowania działalności w CEIDG.

Więcej o działalności nierejestrowej:
Działalność bez rejestracji – dla kogo i na jakich warunkach?

Sezonowa działalność gospodarcza – rejestracja

Rejestracja sezonowej działalności przebiega tak samo, jak rejestracja każdej innej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok.

Aby zarejestrować sezonową działalność gospodarczą należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem o nadanie numeru REGON, do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania) i do ZUS.

Formularz CEIDG-1 można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, drogą pocztową albo przez Internet. Dodatkowo w razie chęci lub obowiązku rejestracji do VAT, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk VAT-R.

Sezonową działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu złożenia formularza CEIDG-1.

Sezonowa działalność gospodarcza – koncesje i zezwolenia

Rozpoczynając sezonową działalność gospodarczą musimy pamiętać o uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i koncesji wystawianych przez uprawnione organy, jeżeli nasza działalność tego wymaga.

Zezwolenia i koncesje, których możemy najczęściej potrzebować prowadząc działalność sezonową to:

• zaświadczenie od państwowego inspektora sanitarnego (sanepidu) – w przypadku gastronomii,
• koncesja na sprzedaż alkoholu,
• zezwolenie z urzędu miasta lub gminy – w przypadku prowadzenia np. stoiska z pamiątkami na ulicy.

Uzyskanie niektórych zezwoleń czy koncesji może być długotrwałe, dlatego planując uruchomienie sezonowej działalności warto odpowiednio wcześnie dopełnić wszelkich formalności.

Co ważne – jeżeli nasza działalność wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji nie możemy prowadzić jej w ramach działalności nierejestrowej. Działalność musimy najpierw zarejestrować w CEIDG.

Sezonowa działalność gospodarcza a kasa fiskalna

Nie ma oddzielnych przepisów, które dotyczyłyby stosowania kasy fiskalnej przy prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcę sezonowego obowiązują takie same reguły, jak wszystkich innych podatników. Działalność sezonowa nie zwalnia więc, co do zasady, z obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej. Można jednak skorzystać ze zwolnienia na zasadach ogólnych.

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy przy spełnieniu określonych warunków. Zwolnienia z kasy rejestrującej można podzielić na:

• przedmiotowe,
• podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe to czynności, których wykonywanie nie powoduje obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Są to m.in.:

• usługi w zakresie noclegowym i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
• usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
• usługi krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Zwolnienie podmiotowe związane jest z limitem sprzedaży, po którego przekroczeniu przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podatnik rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej do dnia, w którym przekroczy limit obrotów w wysokości 20 000 zł. Jest to limit roczny. Jeśli dany przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, powinien ustalić kwotę limitu proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy w danym roku. Limit ten będzie więc mniejszy niż 20 000 zł.

Osoby, które kontynuują sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych są zwolnione z obowiązku stosowania kasy rejestrującej, jeżeli kwota obrotu w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wspomnianego limitu.

Po przekroczenia limitu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej konieczny jest zakup urządzenia oraz obowiązek instalacji kasy rejestrującej w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Przedsiębiorców sezonowych obowiązują te same przepisy dotyczące limitu. Jeżeli w poprzednim roku podatkowym również prowadzili działalność sezonową i przekroczyli limit to odwieszając działalność na nowy sezon powinni już pierwszą sprzedaż po odwieszeniu zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Warto dodać, że istnieją rodzaje działalności, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji, bez względu na limit obrotów. Dotyczy to np.:

• usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
• usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
• usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne,
w tym również sezonowo
• usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Zgodnie z interpretacjami przepisów do stacjonarnych placówek gastronomicznych zalicza się restauracje, bary, stołówki, kawiarnie, smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w kinie, na stadionie, itp. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się automatów sprzedażowych ani ruchomych punktów sprzedaży detalicznej, takich jak np. food trucki. Właściciele tych ostatnich nie muszą nabywać i instalować kasy rejestrującej przed dokonaniem pierwszej transakcji sprzedaży. Mają ten obowiązek dopiero po osiągnięciu limitu sprzedaży 20 000 zł.

Zawieszenie sezonowej działalności gospodarczej

Działalność sezonowa ogranicza się zazwyczaj do kilku miesięcy w roku. Co robić po tym czasie? Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej na okres poza sezonem.

Działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można zawiesić na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Fakt ten należy zgłosić na formularzu CEIDG-1. Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi uzasadniać swojej decyzji, a urząd jest zobowiązany jego wniosek uznać. Złożenie wniosku nie wiąże się też z żadnymi opłatami.

Jeżeli w sezonowej działalności przedsiębiorca zatrudnia pracowników (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy) przed zgłoszeniem zawieszenia firmy musi wszystkie umowy rozwiązać, z zachowaniem przewidzianych kodeksem pracy terminów i sposobów wypowiedzenia.

Przedsiębiorca, który zawiesił sezonową działalność gospodarczą jest, co do zasady, zwolniony z obowiązku płacenia składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS, odprowadzania za ten okres zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Jego jedynym obowiązkiem w tym zakresie jest złożenie deklaracji rocznej.

Więcej o zawieszeniu działalności gospodarczej:
Zawieszenie działalności gospodarczej

Gdy zaczyna się nowy sezon działalność można wznowić, ponownie zatrudnić pracowników i generować nowe przychody.

Jak to zrobić? Przeczytaj nasz artykuł:
Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

2022-06-22

 Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)