Obowiązkowa rejestracja w ZUS umowy o dzieło
13 stycznia 2021
PIT 2021 – nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa
1 marca 2021

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Zarówno nowi przedsiębiorcy, jak i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą od dłuższego czasu zapłacą więcej, ale podwyżka składek w tym roku jest najniższa od 11 lat.

Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza, jest zobowiązany opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę składają się:

– składka emerytalna
– składka rentowa
– składka wypadkowa
– składka chorobowa
– składka zdrowotna
– składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Poza składką chorobową, która jest dla osoby prowadzącej firmę dobrowolna, opłacanie pozostałych składek ZUS jest obowiązkowe. Uchylanie się od tego obowiązku naraża przedsiębiorcę na surowe konsekwencje – odsetki karne za zwłokę, karę grzywny do 5000 zł, brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania, postępowanie egzekucyjne czy wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Od czego zależy wysokość składek ZUS?

Wysokość poszczególnych składek ZUS co roku jest waloryzowana w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne za pracę w danym roku. Podstawę wyliczenia składek ZUS stanowi 60% tej kwoty.

W roku 2020 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5227 zł, a podstawą do wyliczenia składek była kwota 3136,20 zł.

W 2021 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie zostało ustalone na wyższym poziomie i wyniesie 5259 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł. Wzrost wartości bazowej powoduje wzrost poszczególnych składek ZUS.

Wysokość składki zdrowotnej oblicza się inaczej, niż pozostałe składki. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców, włącznie z wypłatą zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% tego wynagrodzenia. Wartość samej składki zdrowotnej wynosi 9% tej podstawy.

Jak podał GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w czwartym kwartale 2020 roku wyniosło 5656,51 zł. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2021 roku wyniesie 4242,38 zł, a kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń-grudzień 2021 roku będzie wynosiła 381,81 zł.

Wysokość składek ZUS w 2021 roku

Poniżej w tabelce przedstawiamy wysokość ryczałtowych składek ZUS obowiązujących w 2021 roku, oraz, dla porównania, składki obowiązujące w 2020 roku.

Składki te dotyczą przedsiębiorców, którzy w 2020 roku osiągnęli przychód wyższy od 120 tysięcy zł.

  Stopa % Składki ZUS
na 2020 rok
Składki ZUS
na 2021 rok
Wzrost
w stosunku
do roku 2020
    Składka emerytalna 19,52% 612,19 zł 615,93 zł 3,74 zł
    Składka rentowa 8% 250,90 zł 252,43 zł 1,53 zł
    Składka chorobowa 2,45% 76,84 zł 77,31 zł 0,47 zł
    Składka wypadkowa 1,67%* 52,37 zł 52,70 zł 0,33 zł
    Składka na Fundusz Pracy i
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
2,45%
(2,30% + 0,15%)
76,84 zł 77, 31 zł 0,47 zł
    Składka zdrowotna   362,34 zł 381,81 zł 19,47 zł
Łączna kwota składek ZUS
bez dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
  1354,64 zł 1380,18 zł 25,54 zł
Łączna kwota składek ZUS
z dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym
  1431,48 zł 1457,49 zł 44,01 zł

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Który przedsiębiorca może płacić niższe składki ZUS?

Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość płacenia mniejszych składek ZUS.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają swoją działalność gospodarczą mogą przez 6 miesięcy skorzystać z tzw. ulgi na start. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 381,81 zł.

Po upływie 6 miesięcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS i płacić je przez kolejne 24 miesiące (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy). Podstawa wymiaru składek w tym przypadku zależy od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego i wynosi 30% jego wartości, czyli w 2021 roku 840 zł.

Poniżej podajemy minimalną wysokość składek preferencyjnych:

  Stopa % Składki ZUS
na 2020 rok
Składki ZUS
na 2021 rok
Wzrost
w stosunku
do roku 2020
Składka emerytalna 19,52% 152,26 zł 163,97 zł 11,41 zł
Składka rentowa 8% 62,40 zł 67,20 zł 4,80 zł
Składka chorobowa 2,45% 19,11 zł 20,58 zł 1,47 zł
Składka wypadkowa 1,67%* 13,03 zł 14,03 zł 1,00 zł
Składka zdrowotna   362,34 zł 381,81 zł 19,47 zł
Łączna kwota składek ZUS
bez dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
  590,03 zł 627,01 zł 36,72 zł
Łączna kwota składek ZUS
z dobrowolnym
ubezpieczeniem chorobowym
  609,14 zł 647,57 zł 38,45 zł

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Z preferencyjnej stawki ZUS nie będą mogły skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. ZUS preferencyjny nie przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Mały ZUS Plus – składki ZUS od dochodu

Firmy, których przychód osiągnięty w roku poprzednim nie przekroczył kwoty 120 tysięcy zł mają możliwość skorzystania z niższych składek ZUS, tzw. Małego ZUS Plus. Wysokość jest w tym przypadku zmienna i uzależniona od dochodu.

Składki ZUS uzależnione od dochodu mają różne ograniczenia. Z niższych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Trzeba też wykazać, że w poprzednim roku prowadziło się działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Mały ZUS Plus przysługuje jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Po trzech latach traci się prawo do korzystania z tego przywileju i przez okres kolejnych dwóch lat należy opłacać składki w normalnej wysokości. Ponowne płacenie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych dwóch lat.

Mniejsza kwota składek nie dotyczy składki zdrowotnej, która płacona jest w normalnej wysokości.

Stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają takie same, jak w przypadku „dużego” ZUS. Zmienia się tylko podstawa wymiaru tych składek. Stanowi ona 50% rzeczywistego średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim.

Aby obliczyć kwotę średniomiesięcznego dochodu należy skorzystać ze wzoru:

(roczny dochód z poprzedniego roku / liczba dni prowadzenia działalności w poprzednim roku poprzednim) x 30

Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Podstawa wymiaru składek nie może:

przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty 3155,40 zł (jeśli przekroczy podatnik zapłaci ryczałtowe składki ZUS),
być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli kwoty 840 zł (jeśli jest niższa podatnik zapłaci składki ZUS w wysokości odpowiadającej składkom preferencyjnym).

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)