Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
3 września 2021
Krajowy System e-Faktur już od 1 stycznia 2022 roku
4 października 2021

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł

Od stycznia 2022 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa. Jaka będzie ich wysokość? Jakie zmiany niesie ze sobą podwyżka płacy minimalnej? Jak to wpłynie na koszty pracy?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 złotych brutto. W 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wzrośnie o 210 zł i wyniesie 3010 zł brutto. Oznacza to, że pracownik pobierający takie wynagrodzenie otrzyma „na rękę” około 2210 zł.

Jeśli wejdą w życie proponowane przez rząd ustawy Polskiego Ładu, m.in. zwolnienie minimalnego wynagrodzenia z podatku dochodowego – osoba zarabiająca płacę minimalną będzie mogła dostać 2363,56 zł „na rękę” (przy założeniu, że nie ma dzieci poniżej 18. roku życia i nie jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 5922 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 roku

Wzrost płacy minimalnej to również wzrost minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Obecnie wynosi ona 18,30 zł brutto. Od przyszłego roku wzrośnie do 19,70 zł brutto (14,47 zł netto).

Minimalne wynagrodzenie a koszt dla pracodawcy i mały ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost składek odprowadzanych do ZUS przez pracodawcę. Zwiększy to koszty zatrudnienia pracowników, którym wypłacane są najniższe pensje. Od 2022 roku całkowity koszt dla pracodawcy wyniesie 3626,45 zł (brutto, wraz z finansowanymi przez płatnika składkami: emerytalną, rentową, wypadkową 1,67%, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Wyższa płaca minimalna to również wyższe składki płacone w ramach tzw. małego ZUS, z którego korzystają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata jej prowadzenia. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia brutto. Obecnie podstawa ta wynosi 840 zł, od 2022 roku będzie to 903 zł, a poszczególne składki wyniosą:

– emerytalna – 176,27 zł
– rentowa – 72,24 zł
– chorobowa – 22,12 zł
– wypadkowa – 15,08 zł.

Do opłat należy wliczyć również obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Sposób naliczania i rozliczania składki jest przedmiotem ustaleń ustawodawcy w ramach reform „Polskiego ładu”. W bieżącym roku 2021 jej wysokość wynosi 381,81 zł.

Co jeszcze się zmieni po wzroście minimalnego wynagrodzenia?

Zmiana płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, odszkodowań i kar, które wyliczane są właśnie na podstawie najniższego wynagrodzenia.

Od stycznia 2022 roku wyższe będą m.in.:

Wysokość zasiłku chorobowego – podstawa wymiaru tego świadczenia nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Przy pensji minimalnej wynoszącej 3010 zł, podstawa do obliczeń to 2597,33 zł.

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy i przestój z przyczyn niezawinionych przez pracownika – dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być ono niższe od minimalnego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych – przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej, czyli między godz. 21 a 7 i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odprawa przysługująca pracownikowi z tytułu zwolnień grupowych – zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem taka odprawa nie mogła przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. „Tarcza antykryzysowa 4.0” ograniczyła jednak wysokość odpraw do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia Jeżeli pracodawca został dotknięty skutkami pandemii maksymalna odprawa będzie więc mogła wynieść 28 tys. zł.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację – sąd nie może przyznać odszkodowania niższego od pensji minimalnej.

Kwoty wolne od potrąceń – w zależności od rodzaju potrąceń jest to od 75% do 100% minimalnego wynagrodzenia.

Co to jest minimalne wynagrodzenie i kogo obejmuje?

Przypomnijmy, czym jest minimalne wynagrodzenie. To ustalone przez państwo najniższe wynagrodzenie, które może być wypłacane pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę na pełny etat. Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze wysokość jego minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwestię minimalnego wynagrodzenia reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 października 2002 roku z późniejszymi zmianami. Nie ma tam wymienionej konkretnej kwoty, bo zmienia się ona z roku na rok. Ustalana jest na podstawie prognozowanej inflacji i wzrostu gospodarczego. Jej wysokość na rok następny ogłaszana jest do 15 września danego roku kalendarzowego.

Warto tu podkreślić, że na minimalne wynagrodzenie składa się nie tylko płaca zasadnicza, ale także premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki wyrównawcze, inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, np. za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, za pełnione funkcje kierownicze.

Do minimalnego wynagrodzenia nie są natomiast wliczane:

– nagrody jubileuszowe,
– odprawy emerytalne i rentowe,
– wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
– dodatek za pracę w godzinach nocnych,
– dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
– ekwiwalenty, np. za pranie odzieży.

Od 1 stycznia 2020 roku do minimalnego wynagrodzenia nie jest również wliczany dodatek za staż pracy (więcej o tym w naszym artykule: Dodatek stażowy już nie jest składnikiem minimalnego wynagrodzenia).

Przepisów dotyczących płacy minimalnej nie stosuje się do umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Osoby zatrudnione na takich umowach a także samozatrudnione, które świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej, objęte są minimalną stawką godzinową. Wprowadzono ją ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Minimalna stawka godzinowa, podobnie jak minimalne wynagrodzenie, nie jest stałą kwotą i zmienia się co roku.

Nad przestrzeganiem przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Za ich naruszenie grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)