Urlop wypoczynkowy 2024 – komu przysługuje, kiedy i na jakich zasadach
3 czerwca 2024

Wakacje składkowe – kto może z nich skorzystać?

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne – potocznie określane jako „wakacje składkowe” lub „wakacje od ZUS” – to nowa ulga w rozliczeniach z ZUS. Jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z niej niektórzy przedsiębiorcy.

Na czym polegają wakacje składkowe?

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym.

Składki, których dotyczy zwolnienie to:

– ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe,
– ubezpieczenie chorobowe­ – jeżeli ubezpieczony dobrowolnie mu podlegał w miesiącu złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek oraz w miesiącu go poprzedzającym,
– Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowa i musi być opłacana w normalnym terminie.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne dotyczy tylko przedsiębiorcy, nie obejmuje osób przez niego ubezpieczanych, np. jego pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących.

Co ważne – wakacje od ZUS-u nie będą miały wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać, w razie potrzeby, z zasiłku chorobowego. Nie będzie to też miało wpływu na wysokość jego przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych.

Składki niewpłacone przez przedsiębiorcę będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienie będzie stanowiło pomoc publiczną de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Wakacje składkowe to rozwiązanie dobrowolne, przedsiębiorca będzie mógł zdecydować, czy z niego skorzystać, czy nie. Korzystając z wakacji nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wakacje składkowe – kto może skorzystać?

Z nowego rozwiązania może skorzystać każdy mikroprzedsiębiorca wpisany do CEIDG, który:

– w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, w tym także siebie samego,
– w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
– jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
– w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie ma ograniczeń ze względu na formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Z wakacji od składek ZUS skorzystają więc przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem na tzw. zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.

Wakacje składkowe – ile można zaoszczędzić?

Podstawę wymiaru składek za miesiąc objęty zwolnieniem z ich opłacenia stanowi najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek. I tak:

przedsiębiorca płacący składki w standardowej wysokości – będzie miał podstawę ograniczoną do wymaganego minimum, jakim jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
przedsiębiorca objęty małym ZUS-em – będzie miał podstawę ograniczoną do 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
przedsiębiorca płacący mały ZUS plus – będzie miał podstawę mieszczącą się między tymi dwoma wartościami i uzależnioną od – przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy na tzw. pełnym ZUS-ie, jeśli skorzystają z wakacji składkowych, będą mogli więc zaoszczędzić:

1600,32 zł, jeżeli płacą pełny ZUS wraz ze składką chorobową,
1485,31 zł, jeżeli płacą pełny ZUS bez składki chorobowej,
408,16 zł, jeśli płacą mały ZUS wraz ze składką chorobową,
376,55 zł, jeśli płacą mały ZUS bez składki chorobowej,
– kwotę uzależnioną od przychodów w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli płacą mały ZUS plus.

Podane kwoty dotyczą składek obowiązujących do 2024 roku. W kolejnych latach będą się zmieniać, zgodnie ze zmianami prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia.

Wakacje składkowe – jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek – wyłącznie za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia.

O przyznaniu zwolnienia przedsiębiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie będzie spełniał warunków wniosek może nie zostać uwzględniony, lub uwzględniony tylko w części. ZUS wyda wtedy odpowiednią decyzję, od której będzie się można odwołać do właściwego sądu rejonowego.

Przedsiębiorca korzystający z wakacji od ZUS powinien pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20 dnia następnego miesiąca.

Wakacje składkowe – kiedy przepisy wchodzą w życie?

Ustawa dotycząca wakacji składkowych dla przedsiębiorców została opublikowana w Dzienniku Ustaw 12 czerwca 2024 roku. Jej przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia – tj. od 1 listopada 2024 roku.

Pierwsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek za miesiąc grudzień. Wniosek należy wtedy złożyć do ZUS-u w listopadzie. Należy dopełnić tej formalności przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma obowiązywać zwolnienie.

2024-06-27

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)