Tarcza 5.0 – postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej
15 października 2020
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy również w listopadzie 2020 roku
13 listopada 2020

Kwarantanna i izolacja – kto ma prawo do świadczeń chorobowych?

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że coraz więcej osób przebywa na kwarantannie lub w izolacji i nie może pracować. Czy przysługuje im przez ten okres świadczenie chorobowe? Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach?

Kwarantanna – świadczenia chorobowe dla pracujących na podstawie umowy o pracę

Osoba, która pracuje na podstawie umowy o pracę i jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczeń z tytułu choroby również wtedy, gdy przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Może otrzymać wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za okres nie dłuższy niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia. Jeżeli okres kwarantanny „zmieści się” w tych dniach pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę.

Jeśli osoba ubezpieczona przekroczyła już limit 33 dni choroby lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia przysługiwać jej będzie zasiłek chorobowy. Zasiłek ten jest wypłacany bezpośrednio ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno wynagrodzenie za czas choroby jak i zasiłek chorobowy wynoszą 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Kwarantanna – świadczenia chorobowe dla pracujących na podstawie umowy zlecenia

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia mogą otrzymać świadczenie chorobowe podczas kwarantanny, ale tylko pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy zlecenia jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ci, którzy je płacą, nabywają prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni. Wysokość zasiłku wynosi 80 % kwoty, od której płaci się składki.

Jeżeli osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia nie zgłosiła chęci przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego to nie przysługuje jej w czasie kwarantanny świadczenie chorobowe.

Kwarantanna – świadczenia chorobowe dla samozatrudnionych

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego ma prawo do świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji, według ogólnych zasad.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy

Jeśli dziecko zostaje skierowane na kwarantannę lub izolację rodzice mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy od pracodawcy lub z ZUS. Stosuje się do tej sytuacji takie same zasady, jak w przypadku choroby dziecka. Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać zarówno pracownicy, jak i zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicowi także w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły.

Wartość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% miesięcznego wynagrodzenia. Wypłaca się je za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, w tym za dni ustawowo wolne od pracy.

Dobrowolna kwarantanna lub izolacja

Jeśli osoba ubezpieczona zdecyduje się z własnej inicjatywy, dobrowolnie, na odbycie kwarantanny i powstrzymywanie się w tym czasie od świadczenia pracy, a co za tym idzie nie ma zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy ani decyzji inspektora sanitarnego nakazującego izolację, wówczas nie przysługuje jej prawo do świadczeń chorobowych.

Ważne zmiany od 24 października 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło ważną zmianę odnośnie wypłaty świadczeń chorobowych oraz opiekuńczych w czasie kwarantanny.

Dotychczas decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o kwarantannie lub izolacji potrzebną do wypłaty świadczeń trzeba było dostarczyć do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 24 października 2020 roku nie będzie to już konieczne. ZUS sam pozyska odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Dane te będzie udostępniał płatnikom składek, pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego. Powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)