Nowy plik JPK_V7 już od 1 października 2020 roku
29 września 2020
Kwarantanna i izolacja – kto ma prawo do świadczeń chorobowych?
3 listopada 2020

Tarcza 5.0 – postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od 15 października 2020 roku kolejni przedsiębiorcy, których dotknęły skutki epidemii koronawirusa, będą mogli składać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS wnioski o dodatkowe wsparcie.

Nowe przepisy zawiera „Tarcza 5.0”, zwana też „tarczą branżową”, która została już podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona trzy dodatkowe formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Są to świadczenia postojowe, dodatkowe świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Kto dokładnie będzie mógł je uzyskać i pod jakimi warunkami? Przedstawiamy szczegóły nowych rozwiązań.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe po raz pierwszy przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku kodem 79.11.A (agenci turystyczni) oraz 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni).

Agenci turystyczni będą mieli prawo do świadczenia postojowego jeśli:

– rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku,

– odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,

– nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

– zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni będą mieli prawo do świadczenia postojowego jeśli:

– zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 roku,

ich działalność ma charakter sezonowy i w 2019 roku była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy,

– odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,

– zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

Świadczenie postojowe będzie przysługiwało w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 roku, czyli w wysokości 2080 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT będzie to 1300 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Świadczenie takie będzie mogło być przyznane maksymalnie trzykrotnie. Jeżeli wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone – nie przysługuje ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną poniższymi kodami PKD:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Osoby te uzyskają dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:

– wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie),

– uzyskały przychód z działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości, w jakiej wcześniej już zostało wypłacone. Można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku

Dodatkową formą pomocy wprowadzoną przez ustawę jest zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Zwolnienie przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną poniższymi kodami PKD:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.11.A – działalność agentów turystycznych

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie z opłacania składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych przysługuje wyżej wymienionym przedsiębiorcom, jeśli:

– byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 roku

zanotowali 75% spadek przychodów z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie – w stosunku do przychodu w analogicznym miesiącu kalendarzowym 2019 roku

(Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące lipiec-wrzesień powinien ustalić, czy w lipcu 2020 roku firma zanotowała 75% spadek przychodów w stosunku do lipca 2019 roku.
Jeżeli złoży wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące sierpień-wrzesień powinien ustalić, czy w sierpniu 2020 roku firma zanotowała 75% spadek przychodów w stosunku do sierpnia 2019 roku.
Analogicznie, jeśli złoży wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc wrzesień powinien ustalić, czy we wrześniu 2020 roku firma zanotowała 75% spadek przychodów w stosunku do września 2019 roku.)

– deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 roku,

– wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada 2020 roku.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy składki za wskazany we wniosku okres zostały już opłacone.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)