Czy wydatki firmy związane z pandemią można ująć w kosztach?
19 sierpnia 2020
Tarcza 5.0 – postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej
15 października 2020

Nowy plik JPK_V7 już od 1 października 2020 roku

Od 1 października 2020 roku każdego czynnego podatnika VAT czekają duże zmiany. Wycofane zostają deklaracje VAT 7 i VAT 7K. Zastąpi je nowy Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7.

Przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe, średnie i duże firmy będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami. Zmieni się też ilość przekazywanych danych, wprowadzone zostają kody GTU dla towarów i usług wrażliwych oraz inne dodatkowe oznaczenia.

O szczegółach nowych rozwiązań piszemy w naszym artykule.

Co to jest JPK_V7?

Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7 to ujednolicone połączenie deklaracji VAT i dotychczasowych plików JPK_VAT.

Zamiast przesyłania do urzędów skarbowych dwóch odrębnych dokumentów – deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz dodatkowo pliku JPK_VAT przedsiębiorca będzie zobowiązany przygotować i przesłać tylko jeden plik zawierający już wszystkie informacje z obu dokumentów. Nowy JPK V7 będzie dla przedsiębiorców podstawą rozliczenia podatkowego.

Nowy JPK_V7 – dla kogo jest obowiązkowy?

Nowe pliki JPK_V7 będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy z datą wejścia nowej ustawy w życie, czyli 1 października 2020 roku, zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT, bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa. Za okresy od 1 października nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób, niż w formie nowego JPK_V7.

W praktyce nowy JPK_V7 może dotyczyć też firm, które są zawieszone. Obowiązek jego złożenia powstanie np. przy sprzedaży środka trwałego, otrzymaniu korekty lub dokonaniu transakcji w ramach WNT lub importu usług.

Zmiany w zakresie JPK_V7 nie dotyczą deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14.

Dwa warianty JPK_V7

Podatnicy będą składali JPK_V7 w dwóch wariantach. Dla podatników rozliczających się miesięcznie przeznaczony jest JPK_V7M, a dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie JPK_V7K.

JPK_V7M będzie zawierać:
– zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
– pozycje z obecnej deklaracji VAT-7,
– dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

JPK_V7K będzie zawierać:
– zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
– pozycje z obecnej deklaracji VAT-7K,
– dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Wprowadzenie nowego JPK_V7 likwiduje dotychczas załączane do deklaracji dokumenty takie jak:
VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT,
VAT-ZD – informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi,
VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku.

Informacje z tych załączników będą zawarte w nowym JPK_V7, jako dodatkowe pola wyboru.

Część ewidencyjna i deklaracyjna JPK_V7

Nowe deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K będą składać się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej.

Część ewidencyjna JPK_V7 będzie zawierała dane, które dotychczas przedsiębiorcy wykazywali w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dokonanych w danym okresie rozliczeniowym – miesiącu lub kwartale. Dodatkowo obejmie szczegółowe dane informacyjne, obowiązkowe oraz opcjonalne.

Część deklaracyjna JPK_V7 będzie przypominała składane dotychczas pliki JPK_VAT i będzie zawierała obliczenia podatku VAT należnego, naliczonego, do zwrotu, podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego lub kwoty do przeniesienia na następny okres.

Grupy towarowo–usługowe czyli oznaczenia GTU w JPK_V7

Wraz z nowym JPK_V7 ustawodawca wprowadził nowe kody GTU, czyli dodatkowe oznaczenia dla grup niektórych towarów i usług. Grupy zostały podzielone ze względu na ryzyko podatkowe i według możliwości wystąpienia oszustw w rozliczeniach podatkowych.

Ministerstwo Finansów wyszczególniło 13 grup towarów i usług wrażliwych oraz przyporządkowało do nich kody.

Oznaczenia GTU dotyczące dostaw towarów:

– GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

– GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,

– GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,

– GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

– GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

– GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

– GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,

– GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

– GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,

– GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów.

Oznaczenia GTU dotyczące świadczenia usług:

– GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

– GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

– GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Obowiązek stosowania kodów GTU będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców i sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 roku. Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.

Od 1 października 2020 roku kody GTU będą umieszczane w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7, dla każdej faktury sprzedażowej osobno. Nie ma tu znaczenia ilość, wartość sprzedaży ani to, czy wśród wszystkich wykazanych na fakturze towarów tylko jedna z pozycji obejmuje towar/usługę z grupy ryzyka, czy więcej. Jeżeli wystąpiła sprzedaż takiego towaru lub usługi trzeba to będzie zaznaczyć.

Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie w pliku JPK_V7 kilku kodów GTU. Jeżeli towary i usługi nie znajdują się w klasyfikacji GTU nie trzeba będzie wprowadzać oznaczeń a pole w pliku JPK_V7 pozostanie puste.

WAŻNE. Warto w tym miejscu podkreślić, że oznaczenie grup towarów i usług GTU wprowadza się jedynie dla celów JPK_V7. Przedsiębiorca nie ma obowiązku podawania kodu na fakturach sprzedaży, tylko bezpośrednio w pliku JPK_V7. Z drugiej strony należy pamiętać, że cała odpowiedzialność zarówno za decyzję o oznaczeniu kodem GTU jak i przyporządkowaniu do właściwej grupy spoczywa właśnie na przedsiębiorcy. Dlatego też dla własnego bezpieczeństwa i w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki, warto rozważyć podawanie kodu GTU na fakturach sprzedażowych. Może to ułatwić pracę biur rachunkowych i księgowości.

Nowymi oznaczeniami GTU nie będą objęte:

Faktury zakupowe (w tym zakupy z za granicy, obejmujące WNT lub import usług),
Dokumenty wewnętrzne,
Zbiorcze informacje o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących.

Dodatkowe oznaczenia w ewidencji

W nowym JPK_V7 zakres raportowanych danych zostanie poszerzony również o nowe oznaczenia dowodów zakupu i sprzedaży czy rodzaju transakcji.

Nowe oznaczenia dowodów w ewidencji sprzedaży to:

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących; oznaczenie to zobowiązani będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej, i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
WEW – dokument wewnętrzny; oznaczenie to stosowane będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT,
FP – faktura wystawiona do paragonu.

Nowe oznaczenia dowodów w ewidencji zakupów dotyczące:

VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
WEW – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Oznaczenia transakcji szczególnych to m.in.:

SW – sprzedaż wysyłkowa do UE,
EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
TP – powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, czyli powiązania wynikające ze stosunku pracy, z tytułu przysposobienia, powiązania kapitałowe, podmioty wywierające wpływ na inny podmiot, powiązanie bezpośrednie, rodzinne itd.,
MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej,
TT_D – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dla ostatniego podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej.

Szczegółowy zakres danych zawartych w nowym JPK_V7 oraz nowe oznaczenia zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.

Terminy składania nowych JPK_V7

Zmiany dotyczące plików JPK_V7M i JPK_V7K wchodzą w życie 1 października 2020 roku. Początkowo nowy plik JPK miał zostać wprowadzony 1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorstw i 1 lipca 2020 roku dla pozostałych podatników, ale sytuacja związana z koronawirusem zmusiła rząd do przesunięcia terminu na 1 października 2020 roku.

Wraz z wejściem w życie przepisów o nowym pliku JPK_V7 nie zmienią się terminy składania deklaracji VAT oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT.

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne będą zobowiązani do wypełnienia i wysłania obu części pliku JPK_V7 (w wariancie JPK_V7M), tj. części deklaracyjnej i części ewidencyjnej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne będą zobowiązani wypełnić i wysłać JPK_V7 (w wariancie JPK_V7K):
– za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału – tylko część ewidencyjną
– za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału – tylko część ewidencyjną
– w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną z danymi dotyczącymi całego zakończonego kwartału.

Jeśli 25 dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy deklaracje należy wysłać do pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

JPK_V7 w nowej formie składany będzie wyłącznie w wersji elektronicznej. Będzie można podpisać go:
– podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
– profilem zaufanym,
– danymi autoryzującymi.

Po poprawnym wysłaniu pliku, podobnie jak to jest obecnie, podatnik będzie miał możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Błędy i korekta JPK_V7

Jeśli przedsiębiorca stwierdzi w przesłanym pliku JPK_V7M lub JPK_V7K błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym będzie zobowiązany do przesłania korekty w terminie 14 dni od stwierdzenia tych nieprawidłowości. Korekta będzie mogła obejmować ewidencję i deklarację, tylko ewidencję lub tylko deklarację.

Jeżeli przedsiębiorca nie prześle skorygowanej deklaracji JPK_V7M lub JPK_V7K, nie złoży wyjaśnień wykazujących poprawność deklaracji lub zrobi to po terminie może być na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)