Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy
8 listopada 2023
Świąteczne wydatki w kosztach firmy
9 grudnia 2023

Mały ZUS Plus – dodatkowe 12 miesięcy ulgi

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus mogą przedłużyć ten czas o kolejne 12 miesięcy. Rozszerzenie jest jednorazowe i dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy korzystali lub skorzystają z tej ulgi choć raz w 2023 roku.

Czym jest Mały ZUS Plus? Kto może korzystać z tej ulgi? Jakich formalności trzeba dokonać, by przedłużyć ulgę o kolejne 12 miesięcy?

Co to jest Mały ZUS Plus i kto może z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Mały ZUS Plus zaczął obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.

Z ulgi może skorzysta każdy przedsiębiorca, który:

– w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych,
– w poprzednim roku uzyskał nie więcej niż 120 000 zł przychodu, jeśli prowadził działalność gospodarczą tylko przez część roku limit ten jest proporcjonalnie niższy.

Podstawa wymiaru składek obliczana jest od dochodu z działalności gospodarczej. Ustala się ją mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny dochód z działalności z poprzedniego roku przez stały współczynnik 0,5, a następnie wynik mnoży przez 30 i zaokrągla do pełnych groszy. Otrzymana kwota powinna mieścić się między 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy

Do niedawna Mały ZUS Plus pozwalał na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej. Po upływie 60 miesięcy można było ponownie skorzystać z ulgi.

Od 1 sierpnia 2023 roku korzystanie z Małego ZUS Plus zostało wydłużone jednorazowo o kolejne 12 miesięcy. Przedsiębiorcy, którzy z tego skorzystają, będą mogli zachować ulgę w sumie przez 48 miesięcy.

Mały ZUS Plus – kto skorzysta z dodatkowych 12 miesięcy ulgi?

Z dodatkowych 12 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus skorzysta przedsiębiorca, który spełnia warunki korzystania z tej ulgi, oraz:

– w 2023 roku przynajmniej przez miesiąc korzystał z ulgi Mały ZUS Plus
lub
– w 2023 roku zakończył korzystanie z ulgi z racji upływu okresu 36 miesięcy, na jaki mu ona przysługiwała.

Oznacza to, że przedsiębiorca, któremu 36 miesięcy korzystania z ulgi Mały ZUS Plus upłynęło w grudniu 2022 roku, nie może skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi. Jeżeli natomiast 36 miesięcy korzystania z tej ulgi upłynęło na przykład w styczniu 2023 roku – będzie mógł skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi.

Co zrobić, aby przedłużyć Mały ZUS Plus o kolejne 12 miesięcy?

Jeżeli przedsiębiorca przestał korzystać z Małego ZUS Plus do końca czerwca 2023 roku i następnie rozliczał się z tytułu wykonywania działalności na innych zasadach powinien ponownie zgłosić się do ZUS, składając odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA lub ZZA. Kolejne 12 miesięcy ulgi będzie obowiązywało od pierwszego dnia następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Zgłoszenie po tym terminie równa się utracie prawa do korzystania z Małego ZUS Plus przez 48 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca dokona zgłoszenia w grudniu ulga będzie go obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku.

Jeśli przedsiębiorca wykorzystał ulgę w całości w pierwszej połowie 2023 roku, a następnie zawiesił działalność lub jej zaprzestał, może wysłać zgłoszenie również po 31 grudnia 2023 roku.

Z kolei jeśli:

– w sierpniu 2023 roku przedsiębiorca nie wykorzystał jeszcze dostępnego limitu 36 miesięcy,
lub
– termin 36 miesięcy ulgi upłynął w lipcu 2023 roku,

w tej sytuacji ZUS doliczy mu automatycznie kolejne 12 miesięcy ulgi.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Z Małego ZUS-u Plus nie może skorzystać przedsiębiorca, który nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności, czyli:

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,
– roczny przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył 120 000 zł,
– w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystał już przez 36 miesięcy z Małego ZUS.

Z Małego ZUS-u Plus nie może też skorzystać osoba, która dopiero założyła działalność gospodarczą. Dla niej przeznaczona jest 6-miesięczna „Ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Z obniżki składek nie skorzysta również przedsiębiorca, który:

– rozlicza się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT – przedsiębiorca taki nie składa do urzędów skarbowych zeznań PIT ani deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
– wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
– spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia),
– podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Mały ZUS Plus – dobrowolny czy obowiązkowy?

Decyzja o skorzystaniu z ulgi, jaką daje Mały ZUS Plus jest dobrowolna. Ulga pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, ale warto pamiętać, że ma też wpływ na wysokość świadczeń, które mu przysługują, czyli świadczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i chorobowe. Świadczenia te obliczane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Dlatego też wpłacając niższe składki, otrzyma niższe świadczenia.

Aby mieć wyższe świadczenia musi zadeklarować wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu i płacić składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, czyli tzw. pełny ZUS.

2023-11-24

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)