Działalność bez rejestracji – większy limit przychodu w 2024 roku
23 stycznia 2024
Do kiedy złożyć PIT za 2023 rok – zmiany w usłudze Twój e-PIT
23 lutego 2024

Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?

Wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu istotna jest również wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku w IV kwartale poprzedniego roku. 22 stycznia 2024 roku GUS podał te dane.

Sprawdź, jaką składkę zdrowotną będą płacić przedsiębiorcy w 2024 roku.

Składka dla przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej

Przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. Jej wysokość nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego.

Rok składkowy liczy się od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Minimalne wynagrodzenie na pierwszy dzień roku składkowego 2024, czyli 1 lutego 2024, wynosi 4242 zł. Minimalna składka zdrowotna na rok składkowy 2024 wynosi więc 381,78 zł.

Przedsiębiorca rozliczający się w ten sposób nie może odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, ani zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego odprowadzają składkę zdrowotną w wysokości 4,9% swojego dochodu.

Podobnie, jak w przypadku podatku płaconego według skali podatkowej, również tu ustalona jest ta sama kwota minimalna miesięcznej składki. Nie może ona być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Minimalna składka zdrowotna za każdy miesiąc roku składkowego, od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku, wynosi więc 381,78 zł.

Osoby rozliczające się metodą podatku liniowego mogą odliczyć zapłaconą składkę od dochodu, lub zaliczyć ją w koszty uzyskania przychodu, do limitu. W 2024 roku limit został podniesiony i wynosi 11600 zł.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem

Wysokość składki zdrowotnej, którą opłacają przedsiębiorcy rozliczający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zależy od dwóch czynników:

– od osiągniętego rocznego przychodu
i
– od ogłaszanego przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za IV kwartał roku poprzedniego.

Przedsiębiorcy opłacający składkę zdrowotną na ryczałcie odprowadzają ją miesięcznie w wysokości 9% wartości podstawy. Podstawą składki jest roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne: na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest wyliczana według trzech stawek:

– do 60 000 zł przychodu – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
– od 60 000 zł do 300 000 zł przychodu – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
– powyżej 300 000 zł przychodu – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

GUS w dniu 22 stycznia 2024 roku ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 roku. Wyniosło ono 7767,85 zł.

Biorąc pod uwagę kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podaną przez GUS oraz podstawę wymiaru składki – wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wynosi odpowiednio:

w przypadku przychodów od 0,00 zł do 60 000 zł – 419,46 zł (9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia),
w przypadku przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł – 699, 11 zł (9% od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),
w przypadku przychodów powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł (9% od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Sama składka może być ustalana w trakcie roku na dwa sposoby:

stała kwota przez cały rok – przedsiębiorca opłaca jedną stałą wartość przez cały rok, bazując na przychodach z poprzedniego roku, ta opcja dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez pełne 12 miesięcy w poprzednim roku,
– opłata progresywna – przedsiębiorca opłaca składkę „na bieżąco”, dostosowując ją do progów przychodowych opisanych wcześniej, jeśli jego przychód wynosi do 60 000 zł, płaci stawkę z pierwszego progu, po przekroczeniu tego limitu stosuje stawkę z drugiego progu, po przekroczeniu kolejnego limitu płaci stawkę z trzeciego progu.

Po zakończeniu roku przedsiębiorca jest zobowiązany sprawdzić sumę opłaconych składek miesięcznych i porównać ją z faktycznym rocznym przychodem. Na tej podstawie obliczana jest ostateczna roczna składka zdrowotna. Nadpłaty lub niedopłaty są korygowane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od swojego przychodu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy w formie karty podatkowej opłacają składkę zdrowotną w kwocie równej 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Na dzień 1 stycznia 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 4242 zł brutto, tak więc kwota składki to 381,78 zł. Pierwszą składkę zdrowotną w tej wysokości przedsiębiorcy opłacą w lutym 2024 roku.

Co ważne – chociaż od 1 lipca 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 4300 zł, to wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na karcie podatkowej nie ulegnie zmianie i do końca 2024 roku będzie wynosić 381,78 zł.

Składka zdrowotna z innych tytułów

Składkę zdrowotną zobowiązani są opłacać nie tylko przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę zdrowotną, stałą przez cały rok, płacą również:

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 699,11 zł (9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 roku);
współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 699,11 zł (9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 699,11 zł (9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Dla osób współpracujących podstawa składki zdrowotnej w 2024 roku wyniesie 5825,71 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia), więc składkę zdrowotną będą opłacać w wysokości 524,31 zł (9% od podstawy 5825,71 zł).

2024-02-09

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)