Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?
9 lutego 2024
Umowa o pracę na zastępstwo – co trzeba o niej wiedzieć?
26 marca 2024

Do kiedy złożyć PIT za 2023 rok – zmiany w usłudze Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT za 2023 rok to obowiązek każdego, kto w ubiegłym roku uzyskał jakiekolwiek dochody. Rozliczyć podatek można na kilka sposobów – tradycyjny, papierowy formularz złożyć w Urzędzie Skarbowym, wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu lub skorzystać z usługi Twój e-PIT udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

W 2024 roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej.

Termin składania deklaracji PIT za 2023 rok

Deklaracje podatkowe należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku.

Zeznania, które zostały złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2024 roku.

W tym terminie należy więc złożyć roczne zeznanie podatkowe:

PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem, najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce, jak i za granicą, sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym,
PIT-28S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-36 – przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także dochody z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, dochody z najmu i dzierżawy, dochody małoletnich dzieci, opodatkowane według skali podatkowej,
PIT-36S – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-36L – przeznaczony jest dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane podatkiem liniowym,
PIT-36LS – dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą,

PIT-37najbardziej typowa deklaracja przeznaczona dla podatników, którzy uzyskiwali przychody z umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło czy z emerytur, opodatkowane według skali podatkowej,

PIT-38 – przeznaczony dla podatników, którzy rozliczają przychody uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach oraz przychody z ogólnie przyjętej gry na giełdzie,

PIT-39 – dotyczy przychodów z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jeśli pomiędzy datą jej nabycia/wybudowania a zbyciem nie minęło 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie).

„Twój e-PIT” w 2024 roku

W 2024 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, podatnik ma możliwość rozliczyć PIT w wygodny sposób korzystając z rozliczenia przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową.

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znalazły się trzy nowości:

UWAGA NOWOŚĆ

PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.

UWAGA NOWOŚĆ

PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

UWAGA NOWOŚĆ

PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowanej, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Formularz udostępniony w usłudze „Twój e-PIT” zostanie automatycznie wypełniony danymi pobranymi z rejestrów własnych Szefa KAS i innych rejestrów państwowych, np. PESEL czy OPP. Znajdą się tam kwoty przychodów, kosztów i zaliczek na podatek przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników oraz wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Pojawią się również częściowe informacje o ulgach i odliczeniach, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu, np. ulga na dzieci i ulga dla młodych. Będzie też automatycznie wskazana Organizacja Pożytku Publicznego, której podatnik przekazał 1,5 % podatku w roku ubiegłym. Można ją pozostawić lub zmienić.

Wypełnione formularze udostępnione zostały 15 lutego za pośrednictwem e-Urzędu skarbowego https://urzadskarbowy.gov.pl/.

Do usługi można zalogować się poprzez:

– profil zaufany,
– e-dowód,
– bankowość elektroniczną,
– aplikację mObywatel,

albo podając dane autoryzacyjne (podatkowe):

– PESEL albo NIP i datę urodzenia,
– kwotę przychodu z deklaracji za 2021 rok
– jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2022 rok)
– i potwierdzić kwotą nadpłaty/zwrotu podatku z deklaracji za 2021 rok.

WAŻNE. Jeśli którakolwiek z kwot wymagana do zalogowania wynosi 0 (zero), zalogowanie do usługi „Twój e-PIT” nie jest możliwe za pomocą wyżej wymienionych danych. W takim przypadku, ze względów bezpieczeństwa, zalogować się można tylko za pośrednictwem profilu zaufanego.

Przygotowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie podatnik może:

w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 zweryfikować i zaakceptować bez zmian będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT, lub nie robić nic – gdy upłynie termin do składania zeznań rocznych, czyli 30 kwietnia 2024 roku, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane i przesłane do urzędu skarbowego; będzie to  równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

w PIT-37 zmienić sposób rozliczenia na: wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dzieci; zmienić lub dodać ulgę na dzieci,

zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, np. wybrać lub zmienić organizację, której chcemy przekazać 1,5 % podatku, dodać ulgi podatkowe –ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, ulgę dla krwiodawców, ulgę z powodu darowizny na cele kultu religijnego czy wpłatę na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE); następnie należy zeznanie zaakceptować – będzie to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28 formularze nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika, należy samodzielnie uzupełnić dane dotyczące:
– przychodów,
– kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L),
– składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
– ulg i odliczeń.
Następnie należy zeznanie zaakceptować do 30 kwietnia 2024.

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie – można to zrobić np. przy pomocy dostępnego w internecie odpowiedniego programu do wypełniania rocznego zeznania podatkowego albo wypełnić formularz ręcznie i dostarczyć go do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu – liczy się data stempla pocztowego; w takiej sytuacji proponowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Nadpłata i niedopłata podatku

Po rozliczeniu się z fiskusem możemy otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Czas oczekiwania zależy od daty i sposobu złożenia formularza PIT:

– 30 dni – osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny,
– 45 dni – po rozliczeniu PIT online,
– 90 dni – po złożeniu deklaracji papierowej.

Ewentualną niedopłatę podatku powinniśmy uregulować do 30 kwietnia 2024 roku. Po tej dacie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę – 8 proc. w skali roku.

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi Twój e-PIT do 30 kwietnia i jego zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone to w przypadku niedopłaty urząd skarbowy w terminie miesiąca od upływu terminu płatności powiadomi podatnika o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji podatnik ma 7 dni na zapłatę. Po upływie tego czasu, ale nie wcześniej niż od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku, będą naliczane odsetki.

Zmiany w ulgach podatkowych za rok 2023

W rozliczeniu podatkowym za 2023 rok pojawiły się nowe preferencje i ulgi dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

W rozliczeniu podatkowym za 2023 rok doszło do dwóch zmian w ulgach podatkowych.

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej – może otrzymać ją także wnuk ponoszący wydatki na niepełnosprawnych dziadków lub odwrotnie.

Limit do zapłaty podatku według stawki 8,5 proc. za najem prywatny dla małżeństw – wzrósł ze 100 tys. do 200 tys. zł w ciągu roku.

Złożenie deklaracji PIT po terminie

Z wielu różnych przyczyn – zapomnienie, nieuwaga, zwykłe niedbalstwo czy wypadki losowe – może się zdarzyć, że podatnik:

– nie złoży deklaracji rocznej w obowiązującym terminie, ale podatek będzie opłacony (np. w formie zaliczek),
– złoży deklarację w obowiązującym terminie, ale zapomni zapłacić lub dopłacić brakujący podatek,
– nie złoży deklaracji podatkowej i nie zapłaci podatku w danym roku.

Podatnik taki musi liczyć się z karą, zazwyczaj finansową, wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. Wysokość kary nakładanej na podatnika zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy przestępstwo karne skarbowe. Gdy kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę organ skarbowy nakłada na podatnika karę za wykroczenie. Jeśli kwota podatku niezapłaconego jest wyższa niż pięciokrotność najniższego wynagrodzenia, kwalifikuje się to jako przestępstwo karno skarbowe i grzywna jest wyznaczana przez sąd.

Aby ustrzec się odpowiedzialności karnej skarbowej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie podatnik może wykorzystać jedną z instytucji prawa podatkowego, czyli tzw. „czynny żal”. Powinien zawiadomić swój Urząd Skarbowy na piśmie lub ustnie do protokołu o tym, że nie złożył deklaracji oraz wyjaśnić powody i istotne okoliczności dotyczące opóźnienia. Jednocześnie z oświadczeniem musi złożyć PIT we właściwym urzędzie oraz – w wyznaczonym terminie – zapłacić podatek wraz z odsetkami. W przypadku złożenia „czynnego żalu” urzędnicy zazwyczaj rezygnują z wymierzenia kary, zwłaszcza wtedy, gdy spóźnienie zdarzyło się podatnikowi po raz pierwszy, albo wystąpiło bez jego winy (np. sytuacja losowa).

„Czynny żal” trzeba jednak złożyć jak najszybciej. Odnosi on skutek wyłącznie w okresie kilku dni od upłynięcia terminu rozliczeń. W tym bowiem czasie organy przyjmują, że nie są jeszcze w stanie ustalić, czy podatnik opóźnił się z wysyłką, czy też deklaracja została wysłana w terminie, np. listem poleconym, i znajduje się jeszcze w drodze do urzędu. Po upływie kilku dni uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a urząd skarbowy jest w posiadaniu informacji o popełnieniu przez podatnika przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Podatnik jest wtedy wzywany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe uruchomiają postępowanie związane z popełnieniem przestępstwa.

2024-02-23

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)