Świąteczne wydatki w kosztach firmy
9 grudnia 2023
Ile wynosi składka zdrowotna w 2024 roku?
9 lutego 2024

Działalność bez rejestracji – większy limit przychodu w 2024 roku


W 2024 roku limit przychodu na działalności nierejestrowanej wzrośnie dwa razy.

Przypomnijmy, czym jest działalność nierejestrowana, kto i pod jakimi warunkami może taką działalność prowadzić.

Działalność bez rejestracji – co to jest?

Działalność bez rejestracji to rozwiązanie, które pojawiło się w przepisach 30 kwietnia 2018 roku.

Działalność bez rejestracji, działalność nierejestrowa lub nierejestrowana, działalność nieewidencjonowana, działalność „na próbę” – tymi nazwami określana jest drobna działalność zarobkowa, w której wykonuje się jakąś usługę lub sprzedaje towar, ale nie rejestruje się do tego celu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność bez rejestracji nie trzeba też mieć numerów NIP i REGON ani zakładać firmowego konta bankowego.

Działalność bez rejestracji – dla kogo?

Działalność bez rejestracji to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą sprawdzić, czy pomysł na własną firmę okaże się sukcesem lub po prostu obawiają się, czy dany biznes będzie dochodowy. Może to być też dobre rozwiązanie dla osób uzyskujących niewielkie przychody, trudniących się np. drobnym handlem czy udzielających korepetycji.

Działalność bez rejestracji – jakie warunki trzeba spełnić?

By móc prowadzić działalność nierejestrowaną należy spełnić łącznie cztery warunki.

1. Działalność nierejestrowaną może prowadzić wyłącznie osoba fizyczna. Nie można takiej działalności wykonywać w ramach spółki cywilnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mogą jej prowadzić jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne.

2. Działalność nierejestrowaną mogą rozpocząć wyłącznie te osoby, które w okresie poprzednich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej.

3. Działalność nierejestrowana nie może być działalnością reglamentowaną, czyli taką, która wymaga koncesji, zezwoleń lub licencji.

4. Przychód należny z działalności nierejestrowanej w żadnym miesiącu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że przez przychód należny rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Działalność bez rejestracji – nowy limit przychodu w 2024 roku

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwa razy.

Od 1 stycznia 2024 roku do 31 czerwca 2024 roku wyniesie 4242 zł brutto.

Od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wzrośnie do kwoty 4300 zł brutto.

Zgodnie z tym limit miesięczny dla działalności nierejestrowanej wyniesie:

od 1 stycznia 2024 roku – 3181,5 zł
od 1 lipca 2024 roku ­– 3225 zł.

Limit roczny dla działalności nierejestrowanej wyniesie 38 178 zł.

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną ma obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy przekroczony został limit.

Jeżeli przychód należny przekroczył w danym miesiącu wysokość limitu działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. W ciągu 7 dni od tego dnia należy obowiązkowo zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Można to zrobić elektronicznie. Od tego momentu zaczynają działalność obowiązywać standardowe regulacje prawne.

Działalność nierejestrowana – składki ZUS i podatki

ZUS

Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym osoba fizyczna prowadząca taką działalność nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej.

Okres prowadzenie takiej działalności nie będzie zatem zaliczany do stażu pracy i uwzględniany przy naliczaniu świadczeń emerytalnych.

Nie będziemy też mieli prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, chyba że mamy już inny tytuł do ubezpieczeń, zgłosimy się do ubezpieczenia zdrowotnego dobrowolnie lub zostaniemy zgłoszeni przez członka rodziny podlegającego temu ubezpieczeniu.

Podatek dochodowy

Prowadząc działalność nierejestrowaną zobowiązani jesteśmy odprowadzać należny podatek dochodowy. Uzyskane w ciągu roku dochody musimy wykazać w rozliczeniu rocznym (PIT-36) w rubryce zatytułowanej „przychody z innych źródeł”. Będą one podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli 17% pierwszy próg i 32% drugi próg podatkowy. Nie mamy możliwości rozliczenia się metodą liniową ani ryczałtowo. Nie skorzystamy zatem z ulg przewidzianych dla przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób.

Podatek VAT

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są objęte powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Przewiduje ona zwolnienie podmiotowe dla osób, których przychody w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł. Biorąc pod uwagę miesięczny limit przychodów dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną nie przekroczy ona tej kwoty i nie będzie podlegać temu podatkowi.

Ale uwaga – ze zwolnienia z podatku VAT są wyłączeni przedsiębiorcy wymienieni w ust. 13 pkt. 1-2 ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi tu np. o usługi jubilerskie, prawnicze lub w zakresie doradztwa, sprzedaż przez internet takich towarów, jak preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego. Takie osoby stają się płatnikami VAT z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (np. z obowiązkiem uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów).

Działalność nierejestrowana – obowiązki wobec konsumentów

Prowadzenie działalności nierejestrowanej według wymogów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców nie jest działalnością gospodarczą. Ale zgodnie z Kodeksem Cywilnym będziemy prawnie uznawani za przedsiębiorcę. Oznacza to, że będziemy musieli respektować prawa konsumenta, stosować się do reklamacji i zwrotów, a także wystawiać klientom uproszczone rachunki lub faktury.

2024-01-23

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)