Kwarantanna i izolacja – kto ma prawo do świadczeń chorobowych?
3 listopada 2020
Termin wpłaty zaliczki na PIT przedłużony
24 listopada 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy również w listopadzie 2020 roku

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w listopadzie ponownie ograniczono funkcjonowanie szkół a uczniowie zostali skierowani na naukę zdalną. Przywrócony został również dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wcześniej można go było pobierać od początku pandemii aż do 26 lipca, oraz od 1 września do 20 września.

Komu przysługuje prawo do tego zasiłku? Do kiedy będzie obowiązywał? Jak można go otrzymać i ile będzie wynosił?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – kiedy przysługuje?

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie można skorzystać przez okres 21 dni – od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19,
w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje:

– ubezpieczonym rodzicom dzieci do ukończenia przez nie 8. roku życia

ubezpieczonym rodzicom dzieci:
– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu koronawirusa. Wypłacany będzie matce albo ojcu, zależnie od tego, który z rodziców o niego wystąpi.

Co jednak ważne, zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego nastąpi tylko wówczas, gdy rodzic był ubezpieczony w ZUS.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie należy złożyć u pracodawcy specjalne oświadczenie, którego wzór znajdziemy na stronie ZUS-u (plik do pobrania). Osoba prowadząca działalność gospodarczą oświadczenie składa bezpośrednio w ZUS-ie.

Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie przysługuje zasiłek opiekuńczy należny ubezpieczonemu na ogólnych zasadach. Nie można zatem pobierać dwóch świadczeń naraz.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do maksymalnego okresu zasiłkowego wynoszącego 60 dni i mającego zastosowanie w przypadku „zwykłego” nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które nie ma związku z obecną sytuacją i ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zasiłek opiekuńczy w czasie kwarantanny lub izolacji dziecka

Rodzice dziecka, które trafiło na kwarantannę lub izolację będą mogli skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, czyli z limitu 60 dni w roku. Kwarantanna lub izolacja dziecka jest traktowana tak samo jak jego choroba.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem na kwarantannie albo izolacji przysługuje na:

– dziecko w wieku do ukończenia 14 lat,
– dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na opiekę z powodu koronawirusa osoba ubezpieczona powinna złożyć oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko ubezpieczonego,
– numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
– dane dziecka, które odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
– dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
– podpis ubezpieczonego.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami pracodawca albo ZUS ma prawo wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zasiłek na zasadach ogólnych dla najmłodszych dzieci

Żłobki i przedszkola pozostały otwarte, dlatego też rodzice dzieci najmłodszych w wieku od 2 do 6 lat nie będą mogli skorzystać z dodatkowego świadczenia jeśli sami zadecydują, że zatrzymają dziecko w domu.

W czasie choroby dziecka nie związanej z koronawirusem będzie im przysługiwać jedynie świadczenie na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)