Dodatkowy zasiłek opiekuńczy również w listopadzie 2020 roku
13 listopada 2020
Tarcza Finansowa PFR 2.0 rusza od stycznia 2021 roku
9 grudnia 2020

Termin wpłaty zaliczki na PIT przedłużony

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną rząd przygotował dla przedsiębiorców kolejne ułatwienia. Niektórzy z nich będą mogli o 6 miesięcy później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020 roku.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie weszło w życie 19 listopada br.

Nowe terminy wpłaty zaliczki na PIT

Obecnie przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem podatnicy będą mogli dokonać płatności zaliczki na podatek dochodowy:

– za październik 2020 roku – do 20 maja 2021 roku;
– za listopad 2020 roku – do 20 czerwca 2021 roku;
– za grudzień 2020 roku – do 20 lipca 2021 roku
.

Komu przysługuje odroczenie terminu płatności zaliczek na PIT?

Z dłuższego terminu wpłaty zaliczki na PIT mogą skorzystać ci płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o których mowa w ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, i którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili, jako przeważającą, pozarolniczą działalność obejmującą m.in. branże:

– sprzedaży detalicznej,
– gastronomiczną,
– rozrywkową,
– kulturalną,
– hotelarską,
– turystyczną,
– transportową,
– związaną z poprawą kondycji fizycznej.

Poniżej podajemy szczegółowy wykaz tych podmiotów według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów;

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;

74.20.Z – działalność fotograficzna;

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

79.11.A – działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
85.59.A – nauka języków obcych;
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – działalność paramedyczna;

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych (teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych);
91.02.Z – działalność muzeów;

93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego można się zapoznać pod adresem Dz. U. z 19 listopada 2020 r., poz. 2054.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)