Termin wpłaty zaliczki na PIT przedłużony
24 listopada 2020
Tarcza branżowa 6.0 – nowe wsparcie dla firm
18 grudnia 2020

Tarcza Finansowa PFR 2.0 rusza od stycznia 2021 roku

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy zmagający się z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa będą mogli składać wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Na pieniądze będą mogły liczyć firmy m.in. z branży gastronomicznej, fitness, kultury, sprzedaży, turystyki.

Pomoc będzie udzielana na podobnych zasadach jak w Tarczy Finansowej 1.0, za pośrednictwem bankowych. Jaka będzie to pomoc i jakie warunki trzeba spełnić, by ją uzyskać, zależy od wielkości firmy oraz poziomu spadku jej przychodów. Szczegóły nowej Tarczy Finansowej przedstawiamy poniżej.

Dla kogo wsparcie z Tarczy PFR 2.0?

Pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 skierowana będzie do:

– mikrofirm,
– małych i średnich firm,
– dużych firm.

Z programu wsparcia będą mogły skorzystać także firmy, które otrzymały już pomoc z Tarczy Finansowej 1.0.

Nie będą mogli z niej skorzystać samozatrudnieni.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Aby starać się o pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trzeba spełnić jednocześnie dwa podstawowe warunki:

– działalność przedsiębiorstwa musi mieścić się w wybranych 38 branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności,
– przedsiębiorstwo musi wykazać odpowiedni poziom spadku przychodów w związku z pandemią koronawirusa.

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów PKD branż objętych Tarczą Finansową PFR 2.0:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – Działalność muzeów

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – mikrofirmy

Warunki przyznania pomocy

– Obrót/suma bilansowa za 2019 rok nie przekroczyły 2 mln euro.
– W okresie kwiecień-grudzień 2020 roku lub październik-grudzień 2020 roku nastąpił spadek przychodów w związku z COVID-19 o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

Pomoc dla mikrofirmy

Subwencje finansowe wypłacane na pracownika zatrudnionego na dzień 30 września 2020 roku:

– 18 tys. zł, jeśli spadek przychodów wyniósł min. 30%,
– 36 tys. zł, jeśli spadek przychodów wyniósł min. 60%.

Maksymalna kwota subwencji może wynieść 324 tys. zł. Jeśli przedsiębiorca skorzystał już z Tarczy Finansowej 1.0 maksymalna kwota na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł.

Otrzymana pomoc finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca:
– utrzyma działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 roku
oraz
– utrzyma średnie zatrudnienie w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – małe i średnie firmy

Warunki przyznania pomocy

– Obrót za 2019 rok mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.
– W okresie kwiecień-grudzień 2020 roku lub październik-grudzień 2020 roku nastąpił spadek obrotów w związku z COVID-19 o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.

Pomoc dla małej i średniej firmy

Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Wysokość subwencji zależna będzie od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Jej maksymalna kwota to 3,5 mln zł (kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł).

Otrzymana pomoc finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca:

– utrzyma działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 roku,
– rozliczy nadwyżki w terminie po 31 października 2021 roku (nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie)
oraz
– przedstawi rozliczenie straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać otrzymane środki tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń pracowników.

Nie będzie mógł przeznaczyć otrzymanych środków na przedpłatę kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów, na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa ani też finansować z nich przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – duże firmy

Ta część pomocy przeznaczona jest dla firm zatrudniających od 250 pracowników, których obroty przekraczają 50 mln euro rocznie. Zaktualizowano warunki i wydłużono wobec nich istniejący już program Tarczy Finansowej 1.0.

Najważniejsze zmiany

Pożyczka płynnościowa:

– składanie wniosków wydłużono do 31 marca 2021 roku a zawieranie umów do 30 czerwca 2021 roku;
– obniżono oprocentowanie i wydłużono spłatę pożyczek z 4 do 6 lat,
– wydłużono okres karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczono proces dla małych transakcji.

Pożyczka preferencyjna:

– wydłużono możliwość rozpatrywania wniosków w obecnej pożyczce preferencyjnej,
– wprowadzono nową wersję pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID (od 1 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku),
– wydłużono możliwość składania wniosków do 31 marca 2021 roku i zawierania umów do 30 czerwca 2021 roku,
– obniżono oprocentowanie, wydłużono spłatę pożyczek z 4 do 6 lat,
– wydłużono okres karencji dla spłat pożyczek oraz doprecyzowano kryteria kwalifikowalności.

Instrumenty Kapitałowe (zarówno w reżimie pomocy publicznej jak i rynkowe)
– wydłużono możliwość zawierania umów do 30 września 2021 roku.

Udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0 zadeklarowało wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0 w kwietniu 2020 roku.

Przedsiębiorca, który korzystał z Tarczy Finansowej PFR 1.0, a jednocześnie spełnia warunki, by starać się o pomoc w ramach nowej, będzie mógł złożyć wniosek w tym samym lub innym banku, którego jest klientem. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy. Weryfikację przeprowadzi automatycznie Polski Fundusz Rozwoju na podstawie danych o przedsiębiorstwie pozyskanych m.in. z banków, ZUS i Ministerstwa Finansów.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)