Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
3 września 2021
Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej
28 października 2021

Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców

Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców

1 października Sejm uchwalił podatkowy „Polski Ład”, czyli program reform, który ma pozwolić polskiej gospodarce wrócić na ścieżkę wzrostu po trudnym czasie pandemii.

Wśród wielu nowych rozwiązań i zmian podatkowych część dotyczy rodzin wielodzietnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+ to ulga adresowana do rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Nie zapłacą oni podatku dochodowego, jeśli przychód rodzica w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Pomnożony przez oboje rodziców nie może wynieść więcej niż 171 056 zł.

Uwzględnia się tu przychody osiągnięte:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
– z umów zlecenia,
– z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej skalą podatkową, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przy obliczaniu kwoty zwolnionej od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zwolnionych od podatku dochodowego oraz tych, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota zwolniona z podatku może być dla rodziców jeszcze wyższa. Zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu, podatnicy od 2022 roku będą mogli korzystać również z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 000 zł. Oznacza to, że rodzic, który rozlicza się według skali podatkowej, nie będzie płacić PIT przy dochodzie do 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł). Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty, od nadwyżki, rodzice będą płacić podatek.

Z ulgi dla rodzin 4+ będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy, którzy:

wykonują władzę rodzicielską,
pełnią rolę opiekuna prawnego – pod warunkiem, że dzieci z nimi zamieszkują,
sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ze zmiany skorzystają rodzice, którzy wychowują dzieci razem, jak również ci, którzy są samotnymi rodzicami.

Warto tu też przypomnieć, że w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu prawa do ulgi uwzględnia się dzieci:

małoletnie,
pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z kapitałów pieniężnych oraz podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Przy ustalaniu prawa do ulgi nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Do skorzystania z ulgi nie będzie wymagane wspólne rozliczenie z małżonkiem. W przypadku małżonków rozliczających się samodzielnie konieczny stanie się więc podział zwolnienia pomiędzy oboje rodziców. Kwotę ulgi oboje podatnicy będą mogli odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Jeśli są po rozwodzie lub w trakcie separacji i nie dojdą w tej kwestii do porozumienia – kwotę tę odliczą w równych częściach, pod warunkiem, że oboje wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Podobnie w sytuacji, gdy podział ulgi nie zostanie ustalony, ale miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Rodzice korzystający z ulgi dla rodzin 4+ nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej ulgi na dzieci.

Jeżeli podatnikowi-rodzicowi będzie przysługiwało zwolnienie z więcej niż jednego tytułu (oprócz ulgi dla rodzin 4+ np. z ulgi dla młodych, ulgi na powrót) to kwota wolnych od podatku przychodów ze wszystkich z nich nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł.

Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców

W przepisach „Polskiego Ładu” ma zostać zlikwidowane preferencyjne rozliczanie podatku przez rodziców samotnie wychowujących dzieci. W to miejsce pojawi się nowa ulga w PIT.

Obecnie rodzic samotnie wychowujący dziecko ma prawo korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, która pozwala mu uznać dziecko jako członka rodziny i rozliczyć się łącznie z nim.

Rodzic dzieli swój dochód na pół, wstawia w skalę podatkową, wylicza należny podatek i mnoży go razy dwa. Dzięki temu może skorzystać z niższej stawki podatku, w stosunku do tej, którą zastosowałby, rozliczając się samemu. Dodatkowo podwójnie, za siebie i za dziecko, korzysta z kwoty wolnej wynoszącej 3091 złotych.

Od 2022 roku wspólne rozliczanie ma zostać zastąpione nową ulgą dla samotnych rodziców. Będą oni mogli odliczyć od podatku 1500 zł rocznie.

Ulga będzie przysługiwać rodzicowi albo opiekunowi prawnemu, który jest:

– panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
– osobą, w stosunku do której orzeczono separację prawną – obowiązkiem jest orzeczenie, a nie jedynie faktyczne pozostawanie w separacji,
– osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności.

Drugim warunkiem jest samotne wychowywanie dzieci:

– małoletnich,
– pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów z kapitałów pieniężnych oraz podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych oraz ulgą na powrót w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga przysługuje wyłącznie podatnikowi opodatkowanemu według skali podatkowej.

Co ważne – tylko jedno z rodziców lub opiekunów prawnych ma prawo do ulgi. Odliczenie nie jest dzielone na miesiące lub dni opieki nad dzieckiem każdego z rodziców, nie podlega podziałowi między nimi. W przypadku braku porozumienia między rodzicami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Korzystanie z ulgi dla samotnego rodzica nie wyklucza innych ulg, z których rodzic może korzystać, takich jak:

– ulga prorodzinna na każde z wychowywanych dzieci,
– zwrot niezrealizowanej ulgi prorodzinnej – najpierw korzysta się z ulgi dla samotnego rodzica, następnie z ulgi prorodzinnej i niewykorzystana ulga prorodzinna podlega zwrotowi,
– zwolnienie z podatku dla rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci – osoba samotna ma w tym przypadku prawo najpierw zostać zwolniona z podatku, a jeśli posiada przychody opodatkowane ponad kwotę 85 528 zł rocznie – zastosować ulgę.

Projekty ustaw związane z „Polskim Ładem” trafiły do Senatu, który ma się nimi zająć na posiedzeniu 27-29 października. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone przez Parlament, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada br. wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)