Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców
Polski Ład – zmiany w PIT dla rodziców
14 października 2021
Polski Ład – ulga dla klasy średniej
16 listopada 2021

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

„Polski Ład” to program reform, który ma zmienić aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce i pomóc we wzroście gospodarczym po trudnym czasie pandemii.

Jedną z najważniejszych zmian, którą wprowadza są nowe zasady obliczania składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania i brak możliwości odliczenia jej od podatku.

Poznajmy szczegóły tych rozwiązań.

Składka zdrowotna – skala podatkowa

Dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) składka zdrowotna nie zmieni się. Nadal będzie to 9% od dochodów.

Zmianie ulegnie za to odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Od 2022 roku podatnicy nie będą już mogli odliczać 7,75% podstawy jej wymiaru od kwoty naliczonego podatku.

By to zrekompensować właściciele firm będą mieli możliwość skorzystania z tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Ulgą objęte zostaną osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł rocznie (5700 zł miesięcznie) do 133,6 tys. zł rocznie (11 141 zł miesięcznie). Odliczą oni od dochodu kwotę wyliczoną według specjalnych wzorów:

Roczny przychód w przedziale 68 412 zł – 102 588 zł
(przychód x 6,68% – 4566 zł) / 0,17

Roczny przychód w przedziale 102 588 zł – 133 692 zł
(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17

W przypadku działalności gospodarczej kwota przychodu we wzorach jest pomniejszana o koszty prowadzenia działalności.

Co ważne – z „ulgi dla klasy średniej” będą mogli skorzystać tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej. Nie będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna – podatek liniowy

Dla podatników płacących podatek liniowy składka zdrowotna wyniesie 4,9% od szeroko rozumianego dochodu, tj. również m.in. od sprzedaży majątku trwałego, od odszkodowań, bez uwzględnienia różnic remanentowych czy jakichkolwiek ulg dochodu.

Składka zdrowotna płacona przez tych podatników nie może być jednak mniejsza, niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ od stycznia 2022 roku wzrośnie ono do kwoty 3010 zł minimalna składka będzie wynosić 270,90 zł. Taką składkę zapłacą osoby mający niskie dochody albo nawet straty.

Podatnicy płacący podatek liniowy nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku.

Składka zdrowotna – ryczałt

Podatnicy stosujący ryczałt zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy, której wysokość będzie zależna od:

– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego
oraz
– rocznych przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę.

W szczegółach ma to wyglądać następująco:

Przychód roczny firmy w wysokości do 60 tys. zł – podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, składka zdrowotna wynosząca 9% podstawy to ok. 300 zł miesięcznie.

Przychód roczny firmy w wysokości 60 tys. – 300 tys. zł – podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, składka zdrowotna wynosząca 9% podstawy to ok. 500 zł miesięcznie.

Przychód roczny firmy w wysokości powyżej 300 tys. zł – podstawa to 180% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, składka zdrowotna wynosząca 9% podstawy to ok. 900 zł miesięcznie.

Obliczając wysokość comiesięcznej składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie sumował przychody osiągnięte od początku roku. Do momentu przekroczenia 60 tys. zł stosować będzie jako podstawę 60% przeciętnego wynagrodzenia, po przekroczeniu tej kwoty – 100% miesięcznego wynagrodzenia, a jeśli przekroczy kwotę 300 tys. zł – 180% miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli w ciągu roku, w związku z przekroczeniem progu przychodów wzrośnie wysokość podstawy wymiaru składki podatnik w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej będzie zobowiązany do dopłaty za miesiące, w których stosował niższą podstawę.

Podatnicy płacący podatek ryczałtowy nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku.

Składka zdrowotna – karta podatkowa

Od 2022 roku kartą podatkową będą mogły rozliczać się jedynie te firmy, które zdecydowały się na tę formę opodatkowania do końca grudnia 2021 roku. Od 2022 roku osoby zakładające działalność gospodarczą lub chcące zmienić formę opodatkowania nie będą mogły wybrać już karty podatkowej.

Dla podatników rozliczających się według karty podatkowej składka zdrowotna wyniesie 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli 270,90 zł.

Podatnicy płacący podatek w formie karty podatkowej nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku.

Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu spółek

Jedną ze zmian przewidzianych w „Polskim Ładzie” jest wprowadzenie obowiązkowej składki zdrowotnej dla członków i prezesów zarządu spółek oraz prokurentów, którzy na podstawie aktu powołania nawiązali stosunek organizacyjny ze spółką oraz otrzymują za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Członkowie zarządu spółek będą płacić 9% składkę zdrowotną. Podstawą obliczenia ich składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu.

Jeśli przedsiębiorca jest wspólnikiem spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki jawnej będącej podatnikiem CIT – zapłaci 9% składki zdrowotnej liczonej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Składka zdrowotna płacona przez członków zarządu spółek nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego.

Obowiązkowa składka zdrowotna będzie dotyczyła członków zarządów spółek nie tylko polskich, ale i zagranicznych, pod warunkiem, że dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jeśli członek zarządu wykonuje obowiązki na terenie Polski, ale podlega systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą, musi posiadać aktualny formularz A1 wydany przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową na podstawie przepisów unijnych lub odpowiedniej umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Składki do ZUS – nowe terminy płatności

Zgodnie z nowymi zapisami „Polskiego Ładu” zmieni się termin płatności składki zdrowotnej do ZUS. Obecnie obowiązuje kilka terminów, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Składkę można uregulować do 5., 10. lub 15. dnia miesiąca.

Od 2022 roku będzie to jeden termin dla wszystkich podatników – do 20. dnia miesiąca po miesiącu, za który należy zapłacić.

Co ważne – składkę zdrowotną za styczeń 2022 roku ustalamy na starych zasadach, a termin jej płatności już według nowych przepisów, do 20 lutego 2022 roku.

Nadpłata składki zdrowotnej – jak uzyskać zwrot?

Po zmianach, które mają być wprowadzone w opłacaniu składki zdrowotnej może zdarzyć się sytuacja, że część przedsiębiorców będzie miała nadpłatę. Na przykład w pierwszych miesiącach roku będą osiągać wysokie dochody i składka będzie wyższa, a przez kolejne miesiące – bardzo niski dochód lub nawet straty i będą płacić składkę minimalną. W efekcie suma wpłaconych składek (wpłaty robione od bieżącego, miesięcznego dochodu) będzie wyższa od składki rocznej (liczonej od rocznej podstawy).

Jeśli przedsiębiorca nadpłaci składkę zdrowotną, będzie mógł w kolejnym roku podatkowym złożyć do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty, wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie miał na to miesiąc czasu od upływu terminu na złożenie rocznego zeznania PIT (który upływa 30 kwietnia), czyli w praktyce do końca maja. Jeśli przedsiębiorca nie złoży w tym czasie wniosku lub złoży go po terminie, niezależnie od powodu, nadpłata przepadnie. ZUS będzie miał trzy miesiące na dokonanie zwrotu nadpłaty. Termin zwrotu ma być liczony nie od dnia złożenia wniosku, tylko od 30 kwietnia. Oznacza to, że zwrot nadpłaty przedsiębiorca będzie mógł dostać do końca lipca.

Projekty ustaw związane z „Polskim Ładem” trafiły do Senatu. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone przez Parlament, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw do 30 listopada br. wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.

2021-10-28

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)