akta pracownicze BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Dokumentacja pracownicza – zmiany w przepisach od 2019 roku
5 listopada 2018
samochod osobowy w firmie nowe przepisy BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Samochód osobowy w firmie – nowe przepisy podatkowe
18 grudnia 2018

Pracownicze Plany Kapitałowe już w 2019 roku

pracownicze plany kapitałowe BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin

Z początkiem 2019 roku wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W swoim założeniu ma to być powszechny, dobrowolny i długoterminowy system oszczędzania, który zwiększy wysokość naszej przyszłej emerytury.

Jak dokładnie będą działały Pracownicze Plany Kapitałowe? Czy obejmą wszystkich pracowników? Skąd będą pochodziły składki? Kiedy będziemy mogli wypłacić zgromadzone pieniądze? O tym dziś piszemy.

 

Kogo obejmą Pracownicze Plany Kapitałowe?

Zgodnie z ustawą pracodawca ma obowiązek wprowadzić program Pracowniczych Planów Kapitałowych dla wszystkich swoich pracowników zatrudnionych przez min. 3 miesiące i płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie).

Osoby od 19 do 55 roku życia będą zapisywane automatycznie do programu PPK, ale mogą się z niego wypisać poprzez złożenie swojemu pracodawcy stosownego oświadczenia. Co 4 lata takie oświadczenie będą musieli ponawiać.

Osoby między 55 a 69 rokiem życia nie będą zapisywane automatycznie do programu PPK, mogą do niego przystąpić wyłącznie na swój wniosek.

Osoby powyżej 70 roku życia nie będą miały możliwości zapisania się do programu PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe nie obejmą:

 • osób samozatrudnionych – w ich przypadku podniesiony zostanie limit wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • służby mundurowej,
 • rolników.

Przepisy ustawy nie obowiązują też tych firm, które w dniu 1 lipca 2019 r. będą prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny oraz odprowadzały składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.

 

Jaka będzie wysokość składek i kto będzie je płacił?

Składki do programu PPK będą zobowiązani odprowadzać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Podstawowa wysokość składki będzie wynosiła 3,5% miesięcznej pensji brutto i będzie rozłożona na pracodawcę i pracownika:

 • pracodawca – wpłata w wysokości 1,5% wynagrodzenia
 • pracownik – wpłata w wysokości 2% potrącona z wynagrodzenia (jeżeli pracownik zarabia mniej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, wpłata może być obniżona, ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia).

Składkę podstawową będzie można zwiększyć i odprowadzać dodatkowe składki dobrowolne. Wówczas:

 • pracodawca dokonuje dodatkowej wpłaty maksymalnie w wysokości 2,5% wynagrodzenia
 • pracownik dokonuje dodatkowej wpłaty maksymalnie w wysokości 2% potrąconych z wynagrodzenia.

Maksymalna wartość miesięcznych składek do PPK może więc wynieść łącznie 8% miesięcznej pensji brutto.

Są jeszcze dodatkowe bonusy. Każdemu pracownikowi oszczędzającemu w PPK zostanie sfinansowana z Funduszu Pracy tzw. wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz co roku dopłata w wysokości 240 zł. Ta druga kwota z biegiem czasu może być waloryzowana.

 

Co będzie się działo dalej ze składkami?

Pieniądze ze składek wpłacanych przez pracodawcę i pracownika będą zarządzane przez wybraną instytucję finansową. Może to być np. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń. Wyboru instytucji dokona pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub, jeśli takiej nie ma, reprezentacją osób zatrudnionych.

Jeśli pracownik zmieni pracę, nowy pracodawca powinien złożyć w jego imieniu wniosek o transfer zgromadzonych środków do instytucji finansowej, z którą on ma umowę.

Jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców może posiadać konta w więcej niż jednym funduszu.

Środki zgromadzone w ramach PPK nie będą podlegały egzekucji sądowej i administracyjnej, z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych. W przypadku śmierci pracownika będą podlegały dziedziczeniu.

Po osiągnięciu przez pracownika 60 roku życia – ten sam wiek dotyczy kobiet i mężczyzn – zgromadzone przez niego środki będą mogły być wypłacone:

 • jednorazowo całość – zostanie wówczas pobrany podatek dochodowy,
 • jednorazowo maksymalnie 25% a reszta w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat) – wówczas podatek nie zostanie pobrany.

W określonych sytuacjach pieniądze będą mogły być wypłacone wcześniej:

 • w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub poważnej choroby pracownika lub osoby bliskiej – 25 proc. środków zgromadzonych na rachunku,
 • na wkład własny m.in. przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu – nawet całość, ale z obowiązkiem zwrotu w wartości nominalnej, maksymalnie w ciągu 15 lat.

 

Kiedy będą wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ale Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo. Termin ich utworzenia u danego przedsiębiorcy będzie zależał od liczby pracowników, których zatrudnia i będzie obowiązkowy:

 • od 1 lipca 2019 roku – dla firm zatrudniających powyżej 250 osób (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.),
 • od 1 stycznia 2020 roku – dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób (stan na dzień 31 30 czerwca 2019 r.),
 • od 1 lipca 2020 roku – dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.),
 • od 1 stycznia 2021 roku – dla firm zatrudniających co najmniej jednego pracownika oraz w sferze budżetowej.

 

 

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)