Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
15 listopada 2022
Zasiłek chorobowy w 2023 roku
11 stycznia 2023

Ulga PIT dla powracających z emigracji

Jedną z nowych ulg wprowadzonych w 2022 roku przez przepisy Polskiego Ładu jest ulga w PIT dla osób powracających z emigracji do Polski. Ulgę można stosować już w tym roku lub zastosować w rozliczeniu za 2022 rok.

Na czym polega ulga na powrót i kto może ją zastosować? Ile wynosi?

Ulga na powrót – na czym polega?

Ulga na powrót skierowana jest do podatników, którzy po dniu 31 grudnia 2021 roku przenieśli swoją rezydencję podatkową do Polski. W czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych mają prawo do zwolnieniu niektórych przychodów od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulga na powrót – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z ulgi na powrót trzeba spełnić łącznie kilka warunków.

1. Podatnik po dniu 31 grudnia 2021 roku przeniósł swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w wyniku czego podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zmiana miejsca zamieszkania powinna mieć charakter trwały, czyli obejmować przeniesienie tzw. ośrodka interesów życiowych na terytorium Polski, a nie tymczasowy.

2. W okresie pełnych trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok powrotu do Polski podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Do tego okresu doliczane są także dni od początku roku do dnia poprzedzającego dzień, w którym wrócił do Polski.

3. Podatnik posiada obywatelstwo polskie bądź Kartę Polaka lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub miał miejsce zamieszkania nieprzerwanie:
– przez minimum trzy lata w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki;
– lub przez minimum 5 lat kalendarzowych przed trzyletnim okresem emigracji mieszkał na terytorium Polski.

4. Podatnik posiada certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia podatkowego. Może to też być inny dokument, który potwierdzi miejsce zamieszkania podatnika w innym państwie. Takimi dokumentami mogą być np. umowa o pracę, umowa najmu mieszkania za granicą. Jeżeli dokumenty te będą sporządzone w języku obcym urząd skarbowy może poprosić podatnika o przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.

Warto tu podkreślić, że z ulgi na powrót nie skorzystają osoby, które pracowały dotychczas poza jej granicami i teraz przeprowadzają się do Polski, ale cały czas pozostawały polskimi rezydentami podatkowymi.

5. Podatnik korzysta z ulgi na powrót po raz pierwszy. Jeżeli po pewnym czasie znów wyjedzie za granicę, po częściowym lub całkowitym korzystaniu z ulgi, to po ponownym powrocie na terytorium Polski nie będzie mógł już skorzystać z tej preferencji podatkowej.

Brak spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkuje utratą prawa do ulgi na powrót.

Jakie przychody obejmuje ulga na powrót?

Zgodnie z przepisami w ramach ulgi na powrót zwolnieniu podlegają przychody uzyskane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych z:

– z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy
stosunek pracy),
– z umów zlecenia zawartych z firmą (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze),
– z zasiłku macierzyńskiego,
– z działalności gospodarczej opodatkowanej: według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga na powrót?

Ulga na powrót nie obejmuje przychodów osiąganych z:

– z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
– z umów o dzieło,
– z praw autorskich (z wyjątkiem tych, które są uzyskiwane w ramach umowy o pracę).

Ulgi nie stosuje się również do przychodów:

– podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi
na powrót, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
– od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Od kiedy i jak długo można stosować ulgę na powrót?

Ulga obowiązuje w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc:
– od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania
albo
– od początku roku następnego.

Wybór w tym zakresie należy do podatnika.

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu rocznym.

Ulga na powrót z emigracji – ile wynosi?

Ulga na powrót z emigracji obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego PIT przychodów uzyskanych w trakcie roku do wysokości 85 528 zł.

Jeśli limit zostanie przekroczony do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali
podatkowej podatnik zastosuje kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Ulga na powrót z emigracji – oświadczenie dla pracodawcy

W przypadku podatników pracujących na etacie lub uzyskujących przychody z umowy zlecenia, aby skorzystać z ulgi na powrót należy złożyć u pracodawcy (bądź zleceniodawcy) pisemne oświadczenie. Nie ma ono formalnego wzoru, może być samodzielnie sporządzone przez podatnika, może to być formularz udostępniony przez płatnika, można też skorzystać ze wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Oświadczenie powinno zawierać:

– informację, że podatnik spełnia wszystkie warunki uprawniające do zastosowania ulgi,
– wskazanie roku rozpoczęcia oraz zakończenia prawa do zwolnienia podatkowego,
– klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Pracodawca stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu wskazanego przez podatnika terminu.

Ważne. Jeżeli podatnik przestanie spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. pracuje w dwóch miejscach pracy i łączna kwota jego przychodów przekroczy limit ulgi), ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

W przypadku osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej nie jest wymagane żadne oświadczenie. Ulga na powrót jest stosowana przez takich podatników samodzielnie. Podczas wyliczania przychodu do opodatkowania podatnik pomniejsza go o przychody objęte ulgą.

2022-12-30

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)