Obniżka podatku PIT – 17% zamiast 18%
26 września 2019
Obowiązkowy split payment i koniec odwrotnego obciążenia
25 października 2019

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa – czym jest i kiedy się pojawi?

Już od 1 listopada 2019 roku podatnicy będą mogli występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej, czyli WIS. Będzie to urzędowe, wiążące dla organów podatkowych potwierdzenie, jaką stawkę VAT stosować na dany towar czy usługę.

Wprowadzenie WIS do systemu prawnego przewiduje Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiamy szczegóły tego nowego rozwiązania.

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jakie niesie korzyści?

Ustalenie właściwej stawki VAT na oferowane towary i usługi sprawia dziś wielu podatnikom problemy. Odnośnie stosowania takiej lub innej stawki VAT organy podatkowe odwołują się do klasyfikacji PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), ale to podatnicy mają obowiązek ustalić właściwą klasyfikację dla swojego towaru lub usługi. Ewentualna pomyłka może wiązać się z ryzykiem podatkowym. Podatnicy mogą wprawdzie skierować zapytanie o wydanie opinii klasyfikacyjnej do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ale taka opinia nie jest wiążąca dla organów podatkowych, nie daje 100% pewności, czy stosowana stawka VAT jest prawidłowa i czy nie zostanie zakwestionowana.

Wprowadzenie WIS, czyli Wiążącej Informacji Stawkowej ma temu problemowi zaradzić.

Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do stosowanej stawki VAT, będą mogli teraz wystąpić z wnioskiem o jej określenie dla konkretnych towarów i usług.

Uzyskana decyzja będzie miała postać decyzji administracyjnej i będzie wiążąca dla organów podatkowych. Da podatnikowi gwarancję prawidłowości zastosowanej stawki VAT na towary lub usługi, które oferuje i ochronę w przypadku ewentualnej kontroli czy sporu z fiskusem. Organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować przyjętej przez podatnika stawki VAT, jeżeli będzie ona ustalona na podstawie decyzji uzyskanej w ramach WIS. Co za tym idzie, nie będzie mógł zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, zobowiązać podatnika do zapłaty podatku ani naliczyć odsetek za zwłokę.

WIS może być wykorzystywana przez podatnika także na potrzeby stosowania przepisów w zakresie podatku VAT, które przywołują klasyfikację towarów i usług, a więc np.:

– na potrzeby ustalenia opodatkowania VAT transakcji na zasadzie odwróconego obciążenia,
– na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
– na potrzeby stosowania podzielonej płatności (split payment),
– na potrzeby zwolnienia podmiotowego VAT,
– na potrzeby zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Kto może złożyć wniosek o WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie wydawana wyłącznie na podstawie wniosku. O wydanie WIS będą mogli ubiegać się:

– czynni podatnicy VAT,
– podatnicy zwolnieni z VAT posiadający NIP,
– zamawiający – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane do stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny, w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie WIS?

Jeden wniosek o wydanie WIS będzie mógł dotyczyć:

– jednego towaru lub usługi,
– kilku towarów lub usług, jeżeli w ocenie wnioskodawcy składają się one na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. towary sprzedawane w zestawie, świadczenia kompleksowe itp.

We wniosku będzie trzeba umieścić informacje, które umożliwią dokładną identyfikację towaru lub usługi przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on więc zawierać:

– dane podatnika, zamawiającego, pełnomocnika lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku, czyli imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy,
– szczegółowy opis towaru lub usługi pozwalający na jego klasyfikację, zgodną z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

Do wniosku można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, które pomogą organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej ich klasyfikacji. Mogą to być fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne posiadane przez podatnika dokumenty.

We wniosku musi się też znaleźć oświadczenie wnioskodawcy następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.

Dokładny wzór wniosku o wydanie WIS zostanie określony w drodze rozporządzenia przez ministra finansów.

Decyzje WIS będą wydawane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i do tego organu należy kierować wnioski – w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Opłata za wydanie WIS

Złożenie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego wniosku, dla danego towaru lub danej usługi.

Jeżeli wniosek będzie dotyczył towarów lub usług, które, w ocenie wnioskodawcy, składają się na jedną, kompleksową czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, opłata będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz ilości towarów/usług składających się razem na tę jedną czynność.

Odpowiedniej wpłaty należy dokonać nie później niż w dniu złożenia wniosku. Potwierdzenie wpłaty musi być dołączone do wniosku o wydanie WIS, aby ten został rozpatrzony.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS będzie wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, wnioskodawca zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu.

Badania takie lub analizy mogą być wykonywane przez laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej lub inne akredytowane laboratoria, Bibliotekę Narodową, a także instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym dla danego rodzaju badań lub analiz.

Jeżeli wniosek o wydanie WIS zostanie wycofany opłata za niego podlega w całości zwrotowi. Jeżeli opłata zostanie uiszczona w wysokości wyższej od należnej – zwrotowi podlega część przekraczająca należną wysokość.

Zwrotu opłaty dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wycofania wniosku lub zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.

Decyzja WIS i termin jej wydania

Decyzja WIS ma być wydawana przez urząd skarbowy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do wymienionego terminu nie są wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresy zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowane z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

W wydanej decyzji WIS znajdzie się:

– opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,
– klasyfikacja:

– w przypadku towarów – według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej CN,
– w przypadku budynków – według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych,
– w przypadku usług – według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.

W oparciu o te informacje w Wiążącej Informacji Stawkowej określona zostanie stawka podatku właściwa dla tego towaru albo usługi.

W sytuacji, gdyby zmieniły się przepisy o VAT, które odnoszą się do towaru lub usługi będących przedmiotem WIS i jeżeli zmiana spowoduje, że wydana WIS będzie nieprawidłowa na gruncie nowych przepisów, wtedy wygasa ona z mocy prawa. Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma też możliwość z urzędu zmienić albo uchylić wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość.

Publikacja WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej

Informacje wydane w zakresie WIS, czyli decyzje wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje Szefa Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS, będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Oczywiście, po usunięciu wszystkich danych identyfikujących podatnika i inne podmioty wskazane w decyzji i wniosku oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Z opublikowanych Wiążących Informacji Stawkowych skorzystają wszyscy podatnicy, którzy obracają towarami lub wykonują usługi, co do których wydano oficjalną decyzję dotyczącą ich klasyfikacji w skali podatkowej. Nie będzie istotne, że decyzja taka została wydana na wniosek innego podatnika.

Dotychczas wydane WIS można znaleźć w wyszukiwarce, którą udostępniło Ministerstwo Finansów i znajduje się ona pod linkiem Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka.

Od kiedy można składać pierwsze wnioski o wydanie WIS?

Ustawa wprowadzająca WIS wchodzi w życie 1 listopada 2019 roku. Od tego dnia będzie możliwe składanie wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Interpretacje indywidualne, w tym zakresie, jaki obejmie WIS, nie będą już wydawane.

Co jednak ważne, Wiążąca Informacja Stawkowa jest powiązana z przepisami ustawy dotyczącymi nowej matrycy stawek VAT, które będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. Dlatego też WIS wydana w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku będzie wiązała organy podatkowe wobec podatnika VAT tylko w odniesieniu do towaru lub usługi wykonanej po 31 marca 2020 roku, czyli od 1 kwietnia 2020 roku.

Wyjątkiem będą obniżone stawki VAT (5% albo 8%) na książki i e-booki, czasopisma, gazety i dzienniki, także w formie elektronicznej e-prasy. Wiążące Informacje Stawkowe wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 roku w odniesieniu do tych towarów i usług będą wiązały organy podatkowe od daty doręczenia podatnikowi WIS, w odniesieniu do dostaw towarów i usług zrealizowanych po dniu tego doręczenia.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)