Co trzeba wiedzieć o fakturze pro forma?
21 czerwca 2019
Od 2020 roku indywidualny rachunek podatkowy dla każdego
5 sierpnia 2019

Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia 2019 roku

Od 1 sierpnia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która wprowadza zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26 roku życia. Uchwalona przez Sejm i pozytywnie rozpatrzona przez Senat czeka tylko na podpis prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do wysokości 85 528 zł w skali roku, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Szczegóły tego rozwiązania omawiamy w naszym wpisie na blogu.

Zerowy PIT a limit wieku

Jak napisaliśmy wyżej, zwolnienie z podatku dochodowego obejmie osoby do ukończenia 26 roku życia. Warto dodać, że brany jest tu pod uwagę wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu. Nie jest istotny moment zawarcia umowy czy wykonywanej pracy.

Zerowy PIT a źródło przychodu

Zgodnie z ustawą zwolnieniu z podatku dochodowego będą podlegały przychody z tytułu:

– stosunku służbowego,
– stosunku pracy,
– pracy nakładczej,
– spółdzielczego stosunku pracy,
– wykonywania usługi na podstawie umów zlecenia zawartych z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Ze zwolnienia z podatku dochodowego nie będą mogły skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło ani też młodzi przedsiębiorcy, czyli ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Ulga nie obejmie również tych, którzy osiągają przychód na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Zwolnienie z podatku dochodowego nie dotyczy także osób do 26 roku życia, które mają przychody z tzw. innych źródeł. Są to na przykład zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie), alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Wszystkie te przychody będą nadal podlegały opodatkowaniu. Podatek trzeba będzie odprowadzić również od kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia czy za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę.

Zerowy PIT a limit przychodów

Przychody młodego pracownika będą zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym, czyli górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, ze stawką 18 proc. Nadwyżka przychodów ponad ten limit będzie już opodatkowana według obowiązującej skali podatkowej, czyli w tym przypadku wyniesie 32 proc.

Limit w podanej wysokości będzie miał po raz pierwszy zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku. W 2019 roku będzie niższy, ponieważ ustawa wchodzi w życie dopiero od 1 sierpnia br. i zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Limit wyniesie zatem 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego.

Warto dodać, że przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów:

– podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
– zwolnionych od podatku dochodowego,
– od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kiedy zostanie wprowadzony zerowy PIT?

Przepisy o uldze podatkowej wchodzą w życie 1 sierpnia 2019 roku i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych już od tego samego dnia, czyli 1 sierpnia 2019 roku.

Co jednak jest bardzo ważne, w 2019 roku płatnicy podatku PIT, czyli zakłady pracy, przedsiębiorcy, zleceniodawcy nie mają jeszcze obowiązku automatycznie i z urzędu stosować zwolnienia od podatku osób młodych. Od sierpnia do grudnia będą normalnie obliczać i pobierać z ich wynagrodzenia zaliczki na podatek, chyba że pracownik lub zleceniobiorca sam złoży im pisemne oświadczenie, że jego przychody uzyskane w tym okresie będą w całości zwolnione od podatku. Po otrzymaniu takiego oświadczenia zaliczki na PIT nie będą pobierane i wynagrodzenie będzie już wyższe. Jeżeli młoda osoba nie złoży oświadczenia zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzyma dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Od 1 stycznia 2020 roku składanie oświadczenia nie będzie już wymagane. Ulga będzie uwzględniana automatycznie i zaliczka na podatek nie będzie pobierana.

Zwolnienie z PIT a składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne

PIT zerowy nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnych. Dotyczy to oczywiście wszystkich młodych pracowników, którzy są objęci tymi ubezpieczeniami.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na szczególny przypadek, gdy przedsiębiorca zatrudnia na podstawie umowy zlecenia ucznia szkoły ponadpodstawowej albo studenta do ukończenia przez niego 26. roku życia. Jest wtedy ustawowo zwolniony z opłacania jego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 sierpnia 2019 roku wynagrodzenie takiej osoby nie będzie podlegało również opodatkowaniu podatkiem PIT, a więc ostatecznie „na rękę” dostanie kwotę równą kwocie brutto, którą zarabia.

Nowe obowiązki dla pracodawców

Wprowadzenie zerowego PIT dla młodych oznacza nowe obowiązki dla pracodawców i ich księgowych. Od 1 sierpnia 2019 roku będą zobowiązani monitorować zarówno wiek, jak i wysokość dochodu młodego pracownika, tak, by po ukończeniu przez niego 26 roku życia lub/i przekroczeniu limitu dochodu zacząć pobieranie zaliczek na podatek. Jeżeli młody pracownik bądź zleceniobiorca uzyskuje przychód z kilku źródeł to powinien sam powiadomić zatrudniającego, od jakiego momentu ma pobierać mu zaliczki na podatek.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)