Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia 2019 roku
19 lipca 2019
Danina solidarnościowa – kto ją zapłaci i ile będzie wynosić?
19 sierpnia 2019

Od 2020 roku indywidualny rachunek podatkowy dla każdego

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik i płatnik będzie się rozliczał z fiskusem za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku podatkowego. Nowe rozwiązanie wprowadza podpisana przez prezydenta ustawa z 4 lipca br. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w tym ordynacji podatkowej. Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Obecne zasady płacenia podatków

Zgodnie z obecnie panującymi zasadami, podatki płacone są na rachunki bankowe urzędów skarbowych właściwych dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby. Co ważne, każdy urząd posiada oddzielne konta dla różnych podatków.

W praktyce oznacza to, że podatnicy na jedno konto dokonują przelewu z tytułu rozliczenia podatku PIT, na drugie – z tytułu VAT, a w niektórych przypadkach także na trzecie – z tytułu podatku CIT. Zmiana adresu zamieszkania lub siedziby firmy wiąże się każdorazowo ze zmianą numerów kont, na które podatnik musi wpłacać swoje podatki.

Co więcej, wpłatę na konkretny rachunek urząd skarbowy powinien co do zasady zaliczyć na podatek przypisany do tego rachunku. Nie może „przesunąć” jej na pokrycie powstałych wcześniej zaległości z tytułu innego podatku. Możliwe są więc sytuacje, gdy na bieżąco pokrywane są należności z tytułu PIT, a narastają zaległości i odsetki z tytułu VAT.

Od 2020 roku powyższe zasady płacenia podatków zmienią się, a rozliczenie z fiskusem zostanie znacznie uproszczone.

Indywidualny numer rachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 roku każdy płatnik i podatnik otrzyma swój własny, indywidualny numer rachunku podatkowego. Będzie go miała zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, przedsiębiorca prowadzący firmę i osoba opłacająca wyłącznie podatek dochodowy, np. pracująca na etacie. Jeżeli podatnik jest też płatnikiem, będzie korzystał z tego samego rachunku.

Na indywidualny rachunek podatkowy będą dokonywane wszystkie wpłaty należności z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
– podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
– podatku od towarów i usług (VAT),
– niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa (np. opłaty skarbowe, cła, itp.).

Wprowadzenie tej zmiany w przepisach ma przyspieszyć i maksymalnie uprościć proces płatności podatków. Bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, podatnik będzie zawsze dokonywał wpłat wszystkich należności na jeden, przypisany mu na stałe numer rachunku podatkowego.

Warto jeszcze dodać, że indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do wpłat i identyfikacji podmiotu, który uregulował podatek. Zwrot ewentualnej nadpłaty, tak jak do tej pory, będzie trafiał na rachunek bankowy zgłoszony przez podatnika urzędowi skarbowemu.

Skąd weźmiemy numer rachunku i jak on będzie tworzony?

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany podatnikom na stronie internetowej Ministerstwa Finansów poprzez specjalny formularz, a także bezpośrednio w urzędzie skarbowym. By go uzyskać trzeba będzie oczywiście przejść weryfikację podając swój identyfikator podatkowy. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów – NIP.

Numery PESEL lub NIP zostaną też użyte w numerze naszego indywidualnego rachunku podatkowego, dzięki czemu będzie on unikalny dla każdego podatnika. Jego format będzie zgodny z formatem numeru rachunku bankowego i ma zawierać:

– sumę kontrolną;
– numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
– identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP.

Po otrzymaniu indywidualnego rachunku podatkowego korzystanie z niego będzie obowiązkowe.

Nowe zasady zaliczania wpłat

Razem z wprowadzeniem indywidualnego rachunku podatkowego zmianom ulegną również zasady dotyczące zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe.

Dziś podatnik dokładnie określa, które konkretnie zobowiązania podatkowe chce pokryć. Po zmianach urząd skarbowy będzie mógł przesunąć wpłacone środki na pokrycie innego podatku, jeżeli będzie on miał wcześniejszy termin płatności.

Jak to będzie działać w szczegółach?

Jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych a w dokonanym przelewie wskaże konkretne zobowiązania podatkowe – urząd skarbowy zaliczy wpłatę zgodnie ze wskazaną dyspozycją.

Jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych a w dokonanym przelewie nie wskaże żadnych konkretnych zobowiązań podatkowych – urząd skarbowy zaliczy wpłatę w pierwszej kolejności na zobowiązanie podatkowe o najwcześniejszym terminie płatności.

W sytuacji, gdy podatnik zalegać będzie z zapłatą któregokolwiek z dotyczących go podatków każda dokonana płatność będzie w pierwszej kolejności zaliczona na ich pokrycie, nawet, jeżeli opis przelewu wskazuje na inne jego przeznaczenie. Jeśli zaległości powstały z różnych tytułów, wpłaty będą zaliczane najpierw na te, które powstały najwcześniej. Pozostała kwota będzie przeznaczona na pokrycie bieżących zobowiązań podatkowych. Jeśli okaże się niewystarczająca, bieżące zobowiązania podatkowe pozostaną nieuregulowane.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)