Zawieszenie działalności gospodarczej
14 maja 2020
Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca 2020 roku
10 czerwca 2020

Co nowego przyniosła Tarcza antykryzysowa 3.0?

16 maja weszła w życie większość zmian przewidzianych w tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0”, czyli pakiecie rozwiązań zaproponowanych przez rząd, które mają chronić przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Przedstawiamy dziś zmiany i nowe rozwiązania, które najbardziej interesują pracodawców i pracowników.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

„Tarcza antykryzsowa 3.0” poszerza grupę przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS.

Osoby samozatrudnione

Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 roku może uzyskać większa grupa osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne.

Pierwszym warunkiem jest, aby działalność była zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020 roku.

Drugi warunek dotyczy przychodu i dochodu. Do tej pory ze zwolnienia mogli korzystać tylko ci przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł brutto.

Teraz zwolnieni z opłacania składek mogą zostać przedsiębiorcy, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przekraczał kwotę 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok, tj. 15 681 zł., ale dochód nie był wyższy niż 7 000 zł.

Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru. Ci, którzy płacą rozszerzone składki, nie mogą otrzymać zwolnienia na kwotę ich nadwyżki.

Przedsiębiorcy korzystający z „Ulgi na start”

Zwolnieniem ze składek objęci zostali także przedsiębiorcy korzystający z tzw. „Ulgi na start”. Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej mają oni przywilej opłacania przez okres 6 miesięcy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. W poprzednich rozwiązaniach przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej nie mieli możliwości zwolnienia z jej opłacania. W „Tarczy antykryzysowej 3.0” to się zmieniło.

Przedsiębiorca korzystający z „Ulgi na start” może być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej w kwietniu i maju 2020 roku, jeśli jego działalność gospodarcza była zarejestrowana przed 1 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowym warunkiem jest kryterium przychodu i dochodu. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dotyczy tych przedsiębiorców, których:

– przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok

ALBO

– przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Warto tu pamiętać, że przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, nie będzie mógł odliczyć jej części od podatku i zapłaci wyższy PIT.


WAŻNE – przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki ZUS za kwiecień lub maj 2020 roku, będą mogli ubiegać się o ich umorzenie za wskazany okres, jeśli spełniają nowe warunki.

O dotychczasowych rozwiązaniach dotyczących zwolnienia z opłacania składek ZUS przeczytasz w naszym artykule.

Świadczenie postojowe

O świadczenie postojowe przyznawane po raz pierwszy mogą ubiegać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory postojowe przeznaczone było dla osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku.

Kto i pod jakimi warunkami takie świadczenie może dostać – o tym przeczytasz w naszym artykule.

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy

O przyznanie jednorazowej pożyczki w wysokości 5000 zł mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory o pożyczkę mogły starać się osoby prowadzące działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Kto i pod jakimi warunkami może dostać taką pożyczkę – o tym przeczytasz w naszym artykule.

Danina solidarnościowa

Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2019 roku dochód powyżej 1 mln zł muszą zapłacić podatek w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Jest to tzw. danina solidarnościowa.

Termin złożenia deklaracji DSF-1 oraz zapłaty podatku mija 30 kwietnia. W ramach „Tarczy antykryzysowej 3.0” został przesunięty do dnia 1 czerwca 2020 roku.

Zwiększenie kwoty wolnej od egzekucji komorniczych

Może się zdarzyć, że z powodu pandemii koronawirusa pracownikowi-dłużnikowi zostało obniżone wynagrodzenie albo on lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

W odniesieniu do takiej sytuacji „Tarcza antykryzysowa 3.0” zwiększa kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego ten pracownik ma na utrzymaniu.

Jako członka rodziny rozumie się małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe

Na mocy przepisów „Tarczy antykryzysowej 1.0” zostały zawieszone lub nie rozpoczęły się postępowania i kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe. Po upływie siedmiu dni od dnia wejścia w życie „Tarczy antykryzysowej 3.0”, tj. od 25 maja 2020 roku, zostają wznowione lub rozpoczynają swój bieg.

________________________

Obecnie trwają prace nad „Tarczą antykryzysową 4.0”, w której mają się znaleźć m.in. zapisy dotyczące zmian zasad udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego oraz wysokości odpraw.

Projekt przewiduje czasowe zawieszenie prawa pracownika do wykorzystania zaległego urlopu z roku poprzedniego w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września bieżącego roku. Dzięki temu to pracodawca będzie mógł, nawet bez zgody pracownika, zdecydować, w jakim terminie wyśle go na zaległy urlop.

W przypadku odpraw pracowniczych ich wysokość ma zostać ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy (26 000 zł w roku bieżącym).

W nowym projekcie pojawiły się też zapisy dające pracodawcy możliwość zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter. Pracodawca będzie mógł też skrócić czas pracy pracownika o 20% i obniżyć jego wypłatę o połowę nawet na czas do 12 miesięcy po zakończeniu stanu epidemii.

Więcej o obowiązujących nadal rozwiązaniach „Tarczy antykryzysowej” 1.0 i 2.0 możesz przeczytać w naszym artykule.

Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)