Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS
25 marca 2020
Zawieszenie działalności gospodarczej
14 maja 2020

Tarcza antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń dla pracodawców oraz zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu ustaw i nowelizacji zwanego potocznie „Tarczą antykryzysową”. Tarcza ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, z którą zmaga się dziś cały świat. Pakiet przyjęty przez sejm i podpisany przez prezydenta wszedł w życie 1 kwietnia 2020 roku. 17 kwietnia prezydent podpisał nowelizację tego pakietu ustaw, potocznie określaną jako „Tarcza antykryzysowa 2.0”.

Na jaką pomoc mogą liczyć małe i duże firmy oraz osoby samozatrudnione? Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracownicy i zleceniobiorcy? Dziś przedstawiamy najważniejsze założenia „tarczy antykryzysowej” skierowane właśnie do nich.

Zwolnienie z całości lub części składek do ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj)

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. 100% lub 50% należnych i nieopłaconych za marzec, kwiecień i maj 2020 składek pokryje państwo.

Ze zwolnienia w wysokości 100 % kwoty składek mogą skorzystać:

Płatnik składek, który prowadził działalność gospodarczą:

– przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
– w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
– w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

– Osoba samozatrudniona, pod warunkiem, że przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 roku 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł brutto.

– Spółdzielnie socjalne zgłoszone przed dniem 1 kwietnia 2020 roku jako płatnik składek w ZUS, bez względu na liczbę zatrudnianych osób.

– Duchowni.

Ze zwolnienia w wysokości 50 % kwoty składek może skorzystać:

Płatnik składek, który prowadził działalność gospodarczą:

– przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
– w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
– w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Co ważne – ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za marzec. Opłacona składka zostanie im wówczas zwrócona, odpowiednio w 100% lub 50 %.

Nieopłacone do ZUS składki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i w wysokości przyszłej emerytury. Zatrudnieni za okres zwolnienia zachowają też prawo do świadczeń chorobowych i zasiłków oraz do świadczeń zdrowotnych.

Większe firmy mogą skorzystać z 3-miesięcznego odroczenie terminu płacenia składek. O tym rozwiązaniu pisaliśmy już na naszym blogu: Koronawirus – uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

AKTUALIZACJA „Tarcza antykryzysowa 3.0” poszerza grupę przedsiębiorców mogących uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Wśród nich są osoby samozatrudnione oraz osoby korzystające z „Ulgi na start”. O szczegółach przeczytaj w naszym artykule „Co nowego przyniosła Tarcza antykryzysowa 3.0?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno jednoosobowo, jak i zatrudniających pracowników, ZUS może wypłacić świadczenie postojowe, które ma zrekompensować utratę przychodów. Świadczenie takie będzie nieoskładkowane i nieopodatkowane.

O wypłatę świadczenia postojowego przedsiębiorca może się starać, jeśli:

– rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 lutym 2020 roku 1 KWIETNIA 2020 ROKU (zmiana daty w Tarczy antykryzysowej 3.0)
– działalność nie została zawieszona – w tym przypadku przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (np. jeśli wniosek składamy w kwietniu przychód uzyskany w marcu musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w lutym)
– działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020 roku – w tym przypadku nie bierze się pod uwagę spadku przychodu
– wnioskujący nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Co ważnezniesiony zostaje warunek, że przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Taki zapis był w pierwszej „Tarczy antykryzysowej”. Nowe zasady weryfikacji – bez sprawdzania progu przychodów – ZUS będzie stosował już do wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 roku.

Po spełnieniu wymogów świadczenie wyniesie:

2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia)

1300 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia) – dla osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS w ciągu 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Świadczenie postojowe będzie można otrzymać maksymalnie 3 razy. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia po raz pierwszy. Kolejne świadczenie nie zostanie jednak przyznane automatycznie, warunkiem jest oświadczenie wnioskodawcy, że sytuacja materialna się nie poprawiła.

Świadczenie postojowe dla osób pracujących na umowie cywilnej

Świadczenie postojowe nieoskładkowane i nieopodatkowane może otrzymać również osoba pracująca na umowie cywilnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna, inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), jeśli:

– zawarła umowę cywilną przed 1 kwietnia 2020 (a nie przed 1 lutego 2020 roku, jak brzmiał zapis w pierwszej „Tarczy antykryzysowej”),
– doszło do przestoju w działalności zleceniodawcy,
– przychód z umowy cywilnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (np. dla wniosku składanego w kwietniu 2020 roku, przychód z marca nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł).

Wniosek do ZUS składa zleceniodawca lub zamawiający.

Po spełnieniu wymogów świadczenie wyniesie:

2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia)

ALE

– W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony będzie wniosek o świadczenie nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe ma być sumą wynagrodzeń z tytułu tych umów.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Świadczenie postojowe będzie można otrzymać maksymalnie 3 razy. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia po raz pierwszy. Kolejne świadczenie nie zostanie przyznane automatycznie, warunkiem jest oświadczenie wnioskodawcy, że jego sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła.

Ochrona miejsc pracy – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie spadku obrotów gospodarczych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oprócz przedsiębiorców o dopłaty na ochronę miejsc pracy mogą się starać:

– organizacje pozarządowe,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i sp. z o.o. oraz kluby sportowe działające,
– państwowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Dofinansowanie może otrzymać w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

– nie mniej niż o 15% – obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 roku, do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19,

lub

– nie mniej niż o 25 % – obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Inne warunki otrzymania dofinansowania:

– przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok,

– przedsiębiorca musi uzgodnić ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunki postoju lub obniżenia czasu pracy,

– przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,

– wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Przy spełnieniu powyższych warunków łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1533,09 zł na pracownika. Obejmuje ona 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty, które również mogą być dofinansowane z FGŚP.

W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to 2452, 27 zł na pracownika. Obejmuje ona 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu.

Dofinansowanie przysługiwać będzie przez łączny okres 3 miesięcy, począwszy od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia zgłoszenia wniosku, jak było w pierwszej „Tarczy antykryzysowej”.Rząd może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ma pomóc w ochronie miejsc pracy, dlatego też pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika maksymalnie przez 3 miesiące pobierania za nich dofinansowań.

W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi w czasie pobierania za niego dofinansowań lub niedotrzymania warunków umowy, w tym niepoddania się kontroli, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu udzielonego świadczenia w całości wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

W zapisach „Tarczy antykryzysowej 2.0” zniesiono wymóg, by pracodawca nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika nawet przez 3 miesiące po zaprzestaniu ich otrzymywania.

Zmiany te wchodzą w życie z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 roku. Jeśli umowy o wypłatę świadczeń zawarte zostały między 1 kwietnia 2020 a 17 kwietnia 2020, tj. do dnia wejścia w życie „Tarczy antykryzysowej 2.0”, stosuje się do nich nowe, korzystniejsze zasady.

Wnioski o ten rodzaj dofinansowania mają być składane do dyrektorów Wojewódzkich urzędów pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Starosty

Pracodawcy, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa, ale nie chcą lub nie mogą wprowadzić przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS na mocy umowy zawartej ze starostą.

Pomoc taka skierowana jest wyłącznie do mikro- , małych lub średnich przedsiębiorstw, a także osób samozatrudnionych (w ich przypadku nie są dofinansowywane składki). Nie mogą z tego rozwiązania skorzystać duże przedsiębiorstwa.

Spadek obrotów gospodarczych oblicza się jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od poziomu spadku obrotów. I tak, jeśli:

spadek obrotów wynosi co najmniej 30% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika + składki ZUS, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł) + składki ZUS

spadek obrotów wynosi co najmniej 50% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 70% wynagrodzenia pracownika + składki ZUS, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł) + składki ZUS

spadek obrotów wynosi co najmniej 80% – może być przyznane dofinansowanie w wysokości 90% wynagrodzenia pracownika + składki ZUS, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł) + składki ZUS

Inne warunki otrzymania tego dofinansowania:

– przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów

– przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,

– wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku i będzie wypłacane w okresach miesięcznych. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, w którym dostaje dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy bez odsetek.

W zapisach „Tarczy antykryzysowej 2.0” zrezygnowano z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej również po zaprzestaniu pobierania dotacji – przez czas równy okresowi ich otrzymywania. Niedotrzymanie tego warunku skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy. Nowe, korzystniejsze zasady obowiązują z mocą wsteczną od 1 kwietnia 2020 roku, także dla dofinansowań już udzielonych między 1 kwietnia 2020 a 17 kwietnia 2020.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa, by zachować miejsca pracy, będzie mógł bardziej elastycznie ustalać pracownikom czas pracy i modyfikować warunki ich zatrudnienia bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy.

Pracodawca będzie mógł np. skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku 1 KWIETNIA 2020 ROKU (zmiana daty w Tarczy antykryzysowej 3.0) może dostać ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O taką pożyczkę mogą się starać również osoby samozatrudnione.

Pożyczka w wysokości 5000 zł przyznawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy.

Pożyczka może być umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność gospodarczą. Usunięto wymóg zachowania stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku. Wymóg ten zawarty był w zapisach pierwszej „Tarczy antykryzysowej”. Nowe, korzystniejsze reguły stosuje się również do pożyczek już udzielonych między 1 kwietnia 2020 a 17 kwietnia 2020.

Umorzenie nie stanowi przychodu.

Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora.

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku

Płatnicy składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie pandemii koronawirusa, będą mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 roku.

Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

– składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
– składki nie zostały jeszcze opłacone, a upłynął już ich termin płatności.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje epidemii koronawirusa, mogą odliczyć stratę poniesioną w 2020 roku od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 roku. Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 roku – w porównaniu do 2019 roku – przychodów niższych o co najmniej 50 proc. Odliczyć od dochodu z 2019 roku będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

Odroczenie i przesunięcie terminów niektórych obowiązków

Wśród ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników w związku z epidemią koronawirusa przewidziano również odroczenie i przesunięcie terminów niektórych obowiązków. Są to m.in:

Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych – zaliczki pobrane w miesiącu marcu i kwietniu 2020 roku będą mogły być uregulowane do dnia 1 czerwca 2020 roku. Jest to tylko odroczenie płatności tych zaliczek, a nie ich umorzenie.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników – obowiązek złożenia przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku.

Nowa matryca VAT – termin wprowadzenia przesunięty z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązek ich utworzenia w średnich przedsiębiorstwach został przesunięty na 1 października 2020 roku.

Zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) – termin odroczony z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 roku.

Złożenie informacji o cenach transferowych – termin wydłużony do 30 września 2020 roku.

Zawiadomienie o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT – termin złożenie takiego zawiadomienia został wydłużony z 3 do 14 dni.

Złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie – brak sankcji, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku.

Zeznanie roczne CIT-8 oraz wpłata podatku – termin został wydłużony do 31 maja 2020 roku. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca 2020 roku.

Podatek od sprzedaży detalicznej – termin odroczony do 1 stycznia 2021 roku.

Badanie urządzeń technicznych – możliwość odroczenia terminu wykonania badań z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

Użytkowanie przyrządów pomiarowych – możliwość odroczenia terminu dokonania legalizacji i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych, wobec których dokonano takiego odroczenia, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń: częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów – do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Z dostępnymi szczegółowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców i pracowników można zapoznać się na przygotowanej specjalnej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Tam znajdziemy też linki do wniosków i odpowiednich formularzy.

Zapraszamy też do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)