Jakie zmiany wprowadza Tarcza antykryzysowa 4.0?
25 czerwca 2020
Nowa matryca stawek VAT weszła w życie
14 lipca 2020

Dodatek solidarnościowy – komu przysługuje?

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie. Ma być wsparciem finansowym dla osób, które straciły pracę z powodu kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa. Można się o niego starać już od 22 czerwca tego roku. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Kto może otrzymać dodatek solidarnościowy?

O dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

– są obywatelami RP lub posiadają prawo pobytu na terenie Polski;

– rozwiązano z nimi umowę po 15 marca 2020 roku lub umowa po tym terminie wygasła; co ważne – umowa o pracę musi być rozwiązana za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę, dodatku nie dostaną osoby, które rozwiązały z pracodawcą umowę np. za porozumieniem stron;

– podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku, nie musi być to nieprzerwanie przez 60 dni;

– nie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów, z wyjątkiem sytuacji, gdy są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium, bądź są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy o przyznaniu dodatku muszą niezwłocznie powiadomić urząd pracy. W takiej sytuacji „zawiesi” on dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Świadczenia te zostaną ponownie „odwieszone” od 1 września 2020 roku.

Jeśli w czerwcu osoba bezrobotna pobrała zasiłek z urzędu pracy, dodatek solidarnościowy wypłacony za ten miesiąc pomniejszony zostanie o wypłaconą kwotę zasiłku. Jeśli nie ma prawa do zasiłku, a ma opłacone 60 dni składkowych i pracowała na umowie o pracę, dostanie świadczenie w pełnej kwocie.

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Kwota dodatku solidarnościowego wynosi 1 400 zł za miesiąc kalendarzowy. Kwota ta jest kwotą netto, w całości wypłacaną podatnikowi „na rękę”, bez potrącania podatków.

Jak długo można pobierać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku, czyli trzy miesiące kalendarzowe.

Gdzie i do kiedy składać wniosek o dodatek solidarnościowy?

Wniosek o dodatek solidarnościowy będzie rozpatrywany przez ZUS. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie na platformie PUE ZUS. Wniosek jest tam oznaczony symbolem „EDS”. Dokument można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Na platformie PUE ZUS otrzymamy również informację na temat rozpatrzenia wniosku.

Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie pieniądze zostaną wpłacone bezpośrednio na podany we wniosku rachunek bankowy, nie będą wypłacane w formie gotówkowej.

Jeśli dostaniemy decyzję odmowną, będziemy mogli złożyć odwołanie do sądu.

Dodatek solidarnościowy można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożony został wniosek. By otrzymać go już za czerwiec, a także lipiec i sierpień, wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca 2020 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu – dostaniemy dodatek za lipiec i sierpień, jeśli złożymy w sierpniu – tylko za sierpień. Dodatek otrzymamy pod warunkiem, że w tym czasie nie uzyskamy tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. podejmując pracę.

Wnioski złożone po 31 sierpnia 2020 roku nie będą rozpatrywane.

Dodatek solidarnościowy a dochód i podatek

Dodatek solidarnościowy jest zwolniony od podatku dochodowego.

Kwota dodatku solidarnościowego jest dochodem w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Dlatego też uzyskanie jak i utrata dodatku solidarnościowego jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 października 2021 roku.

Kwota dodatku solidarnościowego stanowi też dochód w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2021 roku. Utrata dodatku stanowi utratę dochodu i jest uwzględniania przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Co jeszcze warto wiedzieć o dodatku solidarnościowym?

Osoba pobierająca dodatek solidarnościowy podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest w tym przypadku ZUS. Składki naliczane są od kwoty dodatku solidarnościowego.

Za okres pobierania dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Dodatek solidarnościowy jest kwotą wolną od potrąceń i egzekucji komorniczych.

Jeśli w danym miesiącu uzyskamy tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. podejmując pracę, nie będziemy mieli prawa do dodatku solidarnościowego za ten miesiąc.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)