Faktura korygująca a nota korygująca – jaka jest różnica?
19 grudnia 2019
Dodatek stażowy już nie jest składnikiem minimalnego wynagrodzenia
30 stycznia 2020

Mały ZUS Plus – nowe zasady od lutego 2020 roku

1 lutego 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń. „Mały ZUS” stosowany od początku 2019 roku zostanie zastąpiony tzw. „Małym ZUS-em Plus”. Więcej firm będzie mogło skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dziś piszemy na blogu o szczegółach zmian w ustawie i o warunkach, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowego „Małego ZUS-u Plus”.

Co to jest Mały ZUS Plus i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus to ulga dla małych przedsiębiorców, którzy po spełnieniu określonych wymogów będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Mały ZUS Plus zastępuje i rozszerza funkcjonujący od 1 stycznia 2019 roku tzw. Mały ZUS. Mogły korzystać z niego osoby prowadzące działalność gospodarczą, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 zł rocznie. Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane były proporcjonalnie do przychodu. Dodatkowym warunkiem korzystania z ulgi było prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Do 31 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z Małego ZUS-u na dotychczasowych zasadach. Ich roczny przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 roku, czyli 67 500 zł rocznie. Składka jest ustalana w oparciu o przychód.

Od 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus. Obejmie tych, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u i dodatkowo poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Prawie dwukrotnie podniesiony zostanie limit przychodu. Z ulgi będzie mógł teraz skorzystać każdy przedsiębiorca, który za cały 2019 rok uzyskał nie więcej niż 120 000 zł przychodu. Jeśli prowadził działalność gospodarczą tylko przez część roku limit ten jest proporcjonalnie niższy.

Dużą zmianą jest też obliczanie nowej podstawy wymiaru składek od dochodu z działalności gospodarczej, a nie, jak dotychczas, od przychodu.

Podstawę wymiaru składek ustala się mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny miesięczny dochód z działalności z poprzedniego roku przez stały współczynnik 0,5, a następnie wynik mnoży przez 30 i zaokrągla do pełnych groszy.

Zachowany zostaje wymóg, by otrzymana kwota mieściła się między 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 roku będzie to od 780 zł do 3136,20 zł. Jeśli kwota jest niższa niż 30%, to przedsiębiorcę obowiązuje najniższa podstawa w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

W nowych przepisach dotyczących Małego ZUS-u nie zmienia się też warunek prowadzenia działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Jak skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Jeśli przedsiębiorca już korzysta z Małego ZUS-u, ponieważ zgłosił się w 2019 roku lub przystąpił do niego w styczniu 2020 roku, nie musi dokonywać żadnych dodatkowych zgłoszeń ani rejestracji, przechodzi na Mały ZUS Plus automatycznie.

Jeśli przedsiębiorca nie korzystał z dotychczasowej ulgi, ale od lutego spełnia obowiązujące warunki, do Małego ZUS-u Plus będzie mógł zgłosić się do 29 lutego 2020 roku.

W kolejnych latach przedsiębiorca będzie mógł zgłaszać się do ulgi do końca stycznia danego roku.

Przedsiębiorca, który zacznie spełniać kryteria w trakcie roku – rozpocznie albo wznowi działalność bądź zakończy opłacanie preferencyjnych składek ZUS – będzie miał 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus.

Przedsiębiorca korzystający z Małego ZUS-u Plus, oprócz dotychczasowego obowiązku udzielania informacji o rocznym przychodzie i podstawie wymiaru składek, powinien przekazywać do ZUS-u również dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Zrobi to w deklaracji rozliczeniowej lub imiennym raporcie miesięcznym, bez konieczności składania dodatkowych formularzy czy druków.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu 36 miesięcy należy wliczyć Mały ZUS z 2019 roku, o ile podatnik z niego korzystał. Po upływie 60 miesięcy można ponownie skorzystać z ulgi.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Z Małego ZUS nie można skorzystać, jeśli nie spełnia się podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności, czyli:

– roczny przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył 120 000 zł,
– w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzystał już przez 36 miesięcy z Małego ZUS,
– w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni.

Z obniżki składek nie skorzysta też przedsiębiorca, który:

– rozlicza się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT – przedsiębiorca taki nie składa do urzędów skarbowych zeznań PIT ani deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
– wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
– spełnia warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia),
– podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Z Małego ZUS nie może skorzystać również podatnik, który w poprzednim roku prowadził pozarolniczą działalność jako:

– twórca, artysta,
– osoba wykonująca wolny zawód,
– wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
– osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Mały ZUS Plus – dobrowolny czy obowiązkowy?

Decyzja o skorzystaniu z ulgi, jaką daje Mały ZUS Plus jest dobrowolna. Ulga pozwala przedsiębiorcy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, ale warto pamiętać, że ma też wpływ na wysokość świadczeń, które mu przysługują, czyli świadczenia rentowe, emerytalne, wypadkowe i chorobowe. Świadczenia te obliczane są od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Dlatego też wpłacając niższe składki, otrzyma niższe świadczenia.

Aby mieć wyższe świadczenia musi zadeklarować wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie przychodu i płacić składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, czyli tzw. pełny ZUS.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)