Tarcza branżowa 6.0 – nowe wsparcie dla firm
18 grudnia 2020
PIT 2021 – nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa
1 marca 2021

Obowiązkowa rejestracja w ZUS umowy o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku zawarcie umowy o dzieło należy obowiązkowo zgłosić do ZUS wypełniając odpowiedni wniosek.

Przypomnijmy, że umowa o dzieło to umowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Zawierana jest między zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Zlecający zobowiązuje się do wypłaty stosownego wynagrodzenia. Umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Do tej pory nie była też nigdzie zgłaszana. Od 1 stycznia br. to się zmienia.

Nowe przepisy w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła „Tarcza antykryzysowa”, czyli ustawa z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Jakie są szczegóły nowych przepisów? W jaki sposób zgłaszać do ZUS umowy o dzieło? Kogo dotyczy nowy obowiązek i czy są jakieś wyjątki?

Kto ma obowiązek zgłosić umowę o dzieło?

Zawarcie umowy o dzieło jest zobowiązany zgłosić do ZUS każdy płatnik składek oraz osoba fizyczna zlecająca dzieło, niezależnie od tego, czy jest ona zarejestrowana w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Od tego obowiązku są pewne wyjątki. Umów o dzieło nie zgłaszamy jeśli:

– zawarte zostały z własnym pracownikiem,
– wykonywane są na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte zostały z innym podmiotem,
– zawarte zostały z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Z obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS zwolnione są również te podmioty i jednostki organizacyjne, które nie są płatnikami składek i nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych żadnej osoby, w tym również siebie. Przepis ten dotyczy np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego itp.

Gdzie i w jakim terminie należy zgłosić umowę o dzieło?

Umowę o dzieło należy zgłosić w terminie 7 dni od jej zawarcia. ZUS przygotował specjalny formularz RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), który można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Jakie dane przekazujemy zgłaszając umowę o dzieło?

Zgłaszając umowę o dzieło na formularzu RUD należy podać następujące informacje:

dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne (REGON, NIP, nazwa skrócona firmy lub imię i nazwisko) oraz dane adresowe,
dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne (PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko) oraz dane adresowe osoby, z którą zawarto umowę o dzieło,
informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) , przedmiot wykonywanej umowy oraz liczbę zawartych umów.

Jeśli zawieramy umowy o dzieło z kilkoma wykonawcami dla każdego z nich trzeba złożyć oddzielny formularz RUD.

Jeżeli z jednym wykonawcą zawieramy kilka umów o dzieło możemy podać je w jednym formularzu, ale maksymalnie 10 umów.

Czy umowy o dzieło będą oskładkowane?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie oznacza wprowadzenia obowiązkowego oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W tym zakresie przepisy się nie zmieniają. Nie zmieniają się również inne przepisy dotyczące prowadzenia umowy o dzieło i jej rozliczania.

Jaka jest kara za niezgłoszenie do ZUS umowy o dzieło?

Za niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS nałożona może zostać kara w wysokości do 5000 zł.

Jaki jest cel wprowadzenia nowych przepisów?

Według ustawodawcy zgromadzone w rejestrze informacje o zawartych umowach o dzieło będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych i do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Rejestr umów o dzieło umożliwi też lepsze monitorowanie ewentualnych nadużyć. Urzędnicy będą mogli sprawdzić, czy umowa nie powinna zostać zawarta jako umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę, od których to umów należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik składek, który błędnie zawarł umowy o dzieło, a tym samym nie odprowadził od nich odpowiednich składek na ubezpieczenia społeczne, naraża się na negatywne konsekwencje. W przypadku przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę zlecenia lub podobną będzie musiał zapłacić składki oraz odsetki za zwłokę. ZUS może również nałożyć na niego opłatę dodatkową wynoszącą nawet równowartość zaległych składek.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)