Obowiązkowa rejestracja w ZUS umowy o dzieło
13 stycznia 2021
Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku
15 marca 2021

PIT 2021 – nowe ulgi związane z pandemią koronawirusa

Zeznania podatkowe za 2020 rok trzeba złożyć do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT są wstępnie uzupełnione przez urząd skarbowy i już czekają na podatników. Samodzielnie musimy jednak wybrać i wypełnić ulgi podatkowe, z których chcemy skorzystać. Może to być ulga prorodzinna na dzieci, ulga na internet, różnego rodzaju darowizny czy na przykład ulga termomodernizacyjna.

W tym roku pojawiły się cztery nowe możliwości obniżenia podatków. Wszystkie związane są z epidemią koronawirusa.

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID

Podatnik, który na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem przekazał darowiznę pieniężną lub rzeczową ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość tej darowizny.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane do:

– Agencji Rezerw Materiałowych,
– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
– Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
– domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
– noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi,
– ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej,
– innych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, które zostały wpisane do wykazu,
– Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nie można odliczyć darowizn, które:
– zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie,
– zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodów,
– odliczone zostały od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
– uprzednio zostały odliczone od dochodu.

Wysokość kwoty, którą można odliczyć od podatku będzie zależała od tego, kiedy dokonano darowizny. Jeśli podatnik dokonał jej:

od 1 stycznia 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
w maju 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
od 1 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,
od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
od 1 kwietnia 2021 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny

Górnym limitem odliczenia jest osiągnięty przez podatnika dochód.

Podatnik korzystający z tej ulgi musi posiadać dokument ją potwierdzający. Będzie to:

w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego,
w przypadku darowizny innej niż pieniężna – pisemna umowa darowizny, z której wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczenia można dokonać w deklaracjach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37. Darowizny odliczamy w załączniku PIT/O. Darowiznę może odliczyć również podatnik podatku CIT w deklaracjach CIT-8 i CIT-8AB.

Nie można odliczyć darowizny od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39).

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Z ulgi podatkowej od darowizny mogą skorzystać również podatnicy, którzy przekazali w formie darowizny komputery przenośne – tablety, laptopy.

Odliczenie dotyczy darowizn przekazanych:

– organom prowadzącym placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze), co ważne – nie bezpośrednio określonej placówce;
– organizacjom pożytku publicznego lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Przekazane komputery przenośne muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Wszelkie sprzęty i urządzenia, które mogą zostać od komputera odłączone i wykorzystywane również przez inne jednostki, nie mogą być uznane za komputer, a zatem ich przekazanie nie będzie uprawniało do ulgi podatkowej (np. drukarki, torba do laptopa, skaner, router, przenośny dysk pamięci). Ulgą mogą być objęte urządzenia peryferyjne, współpracujące wyłącznie przy wykonywaniu wszystkich funkcji przez komputer lub tablet (np. myszka do komputera, klawiatura do obsługi komputera lub laptopa).

Wysokość kwoty, którą można odliczyć od podatku zależy od tego, kiedy dokonano darowizny komputerów przenośnych i jest taka sama, jak w przypadku wyżej opisanych darowizn.

W odniesieniu do tej darowizny również trzeba posiadać dokument ją potwierdzający.

Rekompensata za straty spowodowane pandemią w 2020 roku

W związku z pandemią COVID-19 pojawiła się też ulga dla działalności gospodarczych.

Podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym będzie mógł odliczyć stratę wsteczną. Zrobi to poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Ulga przysługuje, jeśli wykaże, że:

– w 2020 roku poniósł stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz
– w 2020 roku uzyskał łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności.

Ulga może pokryć straty do 5 mln zł.

Na zwrot podatku mogą liczyć zarówno płatnicy PIT, jak i CIT.

Ulga podatkowa dla ozdrowieńców – dawców osocza

Ulga ta dotyczy ludzi, którzy po przejściu choroby COVID-19 oddali swoje osocze. Ozdrowieńcom przysługuje taka sama ulga, co w przypadku krwiodawców.

Ulga daje możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w kwocie będącej wynikiem mnożenia ilości faktycznie oddanego osocza przez przyjęty dla danej ulgi przelicznik, określony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Za każdy litr oddanej krwi lub jej składników przysługuje 130 zł. W ciągu roku dorosły człowiek może oddać nie więcej niż 25 litrów osocza. Ulga może więc wynieść maksymalnie 3250 zł, nie może być to jednak więcej niż 6% dochodu/przychodu darczyńcy.

Ulga obejmuje tylko honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Aby móc skorzystać z odliczenia trzeba pamiętać o zaświadczeniu, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników.

W zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37 odliczamy wartości oddanego osocza od dochodu. Podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zeznaniu PIT-28 pomniejsza swój przychód o wartość oddanego honorowo osocza. W obu przypadkach ulgę wykazujemy w załączniku PIT/O.

Preferencyjna stawka podatku i ulga B+R

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace ukierunkowane na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa i opracowali produkty temu służące, mają prawo ująć ten fakt w rozliczeniach podatkowych. Mogą skorzystać z ulg B+R (działalność badawczo-rozwojowa) lub preferencyjnej stawki podatku.

Z preferencyjnej 5% stawki podatku PIT mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) osiągniętych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest wykorzystanie własności intelektualnej na cele walki z COVID.

Firmy, niezależnie od wielkości (jednoosobowe, mikro, małe, średnie, jak i duże), mogą odliczyć od dochodu także koszty kwalifikowane związane z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) i ponoszone w 2020 roku na opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)