Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku
6 września 2022
Zobowiązania podatkowe – czy można je rozłożyć na raty lub umorzyć?
27 października 2022

Profil PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców

1 stycznia 2023 roku wchodzi obowiązek posiadania profilu w PUE ZUS przez każdego przedsiębiorcę. Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników, nie mieli takiego obowiązku. Zmiany mają ułatwić, przyśpieszyć i zmniejszyć koszty korespondencji wymienianej z ZUS.

Przypomnijmy, czym jest PUE ZUS, kto ma obowiązek założyć tam swoje konto i jak to zrobić.

Co to jest profil PUE ZUS?

PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych to udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych portal, który ułatwia dostęp do usług świadczonych przez ZUS i pozwala na załatwienie przez internet wielu spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, czy opłacania składek.

Platforma PUE działa od 2012 roku. Mogą z niej korzystać:

– osoby ubezpieczone (np. pracownicy, zleceniobiorcy),
– płatnicy składek (np. pracodawcy, osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą),
– świadczeniobiorcy (np. emeryci i renciści),
– lekarze,
– komornicy.

PUE ZUS – co można załatwić na platformie?

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw w ZUS przez internet, bez wychodzenia z domu.

Osoby ubezpieczone – pracownicy, zleceniobiorcy – mogą:

– sprawdzić stan swojego konta w ZUS,
– sprawdzić informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił ich pracodawca, zleceniodawca oraz sprawdzić informacje o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
– sprawdzić, czy członkowie ich rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
– sprawdzić informacje o zwolnieniach lekarskich oraz ustawić subskrypcje z powiadomieniem na SMS lub e-mail, który otrzymają, gdy lekarz wystawi im elektroniczne zwolnienie (e-ZLA),
– obliczyć w kalkulatorze emerytalnym swoją przyszłą prognozowaną emeryturę,
– złożyć wniosek z programu Rodzina 500+,
– samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS, aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od nich oczekuje.

Świadczeniobiorcy – emeryci, renciści – mogą:

– sprawdzić informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach, zasiłkach),
– mieć dostęp do formularzy PIT,
– sprawdzić, czy członkowie rodziny zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
– złożyć wniosek o zmianę danych do wypłaty świadczenia, np. podać numer swojego rachunku bankowego.

Płatnicy składek – pracodawcy, osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – mogą:

– sprawdzić stan bieżących rozliczeń,
– sprawdzić informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
– mieć dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) swoich pracowników,
– złożyć wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek i odebrać je na PUE,
– przez bezpłatną aplikację ePłatnik (jeśli zgłaszają do ubezpieczeń do 100 osób) wypełniać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS,
– samodzielnie utworzyć potwierdzenie swoich danych w ZUS, aby przekazać je do instytucji, która takiego potwierdzenia od nich oczekuje.

Lekarze, a także upoważnieni przez nich asystenci medyczni, mogą:

– wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz niektóre wnioski, np. wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS,
– pobrać bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA oraz np. e-recept.

Komornicy mogą:

– uzyskać niezbędne dane do prowadzonych przez siebie spraw komorniczych,
– złożyć wniosek o udzielenie informacji dotyczących ubezpieczonych bądź płatników, wobec których prowadzą egzekucję.

Poprzez PUE można również umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Na profil w PUE ZUS przychodzi korespondencja z ZUS, dlatego ważne jest, aby profil pozostawał aktywny, by nie przeoczyć ważnych treści z ZUS-u.

Kto ma obowiązek założyć profil PUE ZUS?

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE dotyczy wyłącznie płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń powyżej 5 osób, czyli tych, którzy są zobowiązani do przekazywania do ZUS dokumentów w formie elektronicznej.

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń mniej niż 5 osób są obecnie zwolnieni z tego obowiązku, ale mogą profil PUE posiadać – jest to dla nich dobrowolne. Jeśli profilu na PUE nie posiadają są zobowiązani do poinformowania o tym swoich pracowników. Oznacza to m.in. że pracownicy muszą dostarczać takim pracodawcom wydruki e-zwolnień lekarskich.

1 stycznia 2023 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od tego dnia każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, jak i tych, którzy prowadzą działalność jednoosobową.

PUE ZUS – jak założyć profil?

Założenie konta w ZUS PUE jest bardzo proste i trwa kilka minut.

Na stronie ZUS udostępnione zostały różne sposoby rejestracji. Możemy użyć profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS.

Jeśli nie posiadamy takich możliwości możemy samodzielnie wypełnić prosty formularz rejestracji podając imię i nazwisko, nr PESEL, datę urodzenia, nr NIP, adres e-mail, a na końcu ustawić hasło do logowania. Po rejestracji w ciągu 7 dni należy potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty.

Można też pójść do oddziału ZUS i zarejestrować się w ZUS PUE osobiście.

Dokładna instrukcja, jak założyć konto na platformie internetowej PUE jest dostępna pod tym linkiem.

Do kiedy trzeba założyć profil PUE ZUS?

Płatnicy składek, którzy nie posiadają profilu PUE ZUS, są zobowiązani do założenia go w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku.

Jeśli płatnik składek nie dopełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, ZUS zrobi to za niego. W terminie do 31 stycznia 2023 roku będzie zakładał profil informacyjny na kontach, na których na dzień 31 grudnia 2022 roku prowadzone są rozliczenia z tytułu składek. Płatnik składek będzie wówczas zobowiązany przekazać do ZUS adres elektroniczny.

Po 1 stycznia 2023 roku nowy płatnik składek będzie zobowiązany założyć profil PUE w terminie 7 dni od:

– daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby,
– daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.

2022-10-13

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)