Faktura w walucie obcej
24 sierpnia 2022
Profil PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców
13 października 2022

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku

30 sierpnia rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2023 przedłożony przez ministra finansów. Ustalono m.in. wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. Od jego poziomu bezpośrednio zależy wysokość składek ZUS, które płacą przedsiębiorcy. W 2023 roku mają one wzrosnąć o 207,20 zł, czyli aż 17,1% w stosunku do roku 2022. Ile dokładnie wyniosą?

Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca w Polsce, prowadzący działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza, jest zobowiązany opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na składki ZUS płacone przez przedsiębiorcę składają się:

– składka emerytalna
– składka rentowa
– składka wypadkowa
– składka chorobowa
– składka zdrowotna
– składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Poza składką chorobową, która jest dla osoby prowadzącej firmę dobrowolna, opłacanie pozostałych składek ZUS jest obowiązkowe. Uchylanie się od tego obowiązku naraża przedsiębiorcę na surowe konsekwencje – odsetki karne za zwłokę, karę grzywny, brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania, postępowanie egzekucyjne czy wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Od czego zależy wysokość składek ZUS?

Wysokość poszczególnych składek ZUS co roku jest waloryzowana w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne za pracę w danym roku. Podstawę wyliczenia składek ZUS stanowi 60% tej kwoty.

W roku 2022 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5922 zł, a podstawą do wyliczenia składek była kwota 3553,20 zł.

W 2023 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie zostało ustalone na wyższym poziomie i wyniesie 6935 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 4161 zł. Wzrost wartości bazowej powoduje wzrost poszczególnych składek ZUS.

Wysokość składek ZUS w 2023 roku

Poniżej w tabelce przedstawiamy wysokość składek ZUS przewidzianych na 2023 rok, oraz, dla porównania, składki obowiązujące w 2022 roku.

Składki te dotyczą przedsiębiorców, którzy w 2022 roku osiągnęli przychód wyższy od 120 tysięcy zł.

  Stopa % Składki ZUS
na 2022 rok
Składki ZUS
na 2023 rok
Wzrost
w stosunku
do roku 2022
    Składka emerytalna 19,52% 693,58 zł 812,23 zł 118,65 zł
    Składka rentowa 8% 284,26 zł 322,88 zł 48,62 zł
    Składka chorobowa 2,45% 87,05 zł 101,94 zł 14,89 zł
    Składka wypadkowa 1,67%* 59,34 zł 69,49 zł 10,15 zł
    Składka na Fundusz Pracy i
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
2,45%
(2,30% + 0,15%)
87,05 zł 101, 94 zł 14,89 zł
Łączna kwota składek ZUS bez składki zdrowotnej   1211,28 zł 1418,18 zł 207,20 zł

* Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. Powyżej podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Składka zdrowotna

Oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład jej wysokość jest od stycznia 2022 roku wyliczana w inny sposób, niż dotychczas i zależy od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, a przy podatku liniowym stawka sięga 4,9% realnego dochodu przedsiębiorcy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9% liczone od wynagrodzenia minimalnego.

Wartość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od rocznego przychodu przedsiębiorcy, a jej podstawę stanowi 60% (przychody do 60 tys. zł), 100% (przychody pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł) lub 180% (przychody roczne powyżej 300 tys. zł) przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Wartość ta zostanie ogłoszona przez GUS ok. 20 stycznia 2023 roku i dopiero wtedy poznamy ostateczną wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców.

Dla firm na karcie podatkowej składka zdrowotna wynosić będzie 9% od wynagrodzenia minimalnego. Przypomnijmy jednak, że od stycznia 2022 roku kartą podatkową mogą rozliczać się jedynie te firmy, które zdecydowały się na tę formę opodatkowania do końca grudnia 2021 roku.

Który przedsiębiorca może płacić niższe składki ZUS?

Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość płacenia mniejszych składek ZUS.

Ulga na start i preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają swoją działalność gospodarczą mogą przez 6 miesięcy skorzystać z tzw. ulgi na start. W tym czasie obowiązkowe jest tylko opłacanie składki zdrowotnej w wysokości 381,81 zł.

Po upływie 6 miesięcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS i płacić je przez kolejne 24 miesiące (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy). Podstawa wymiaru składek w tym przypadku zależy od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego i wynosi 30% jego wartości.

Obecnie podstawa ta wynosi 903 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą aktualnie 285,71 zł miesięcznie.

W roku 2023 wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwukrotnie:

– w styczniu 2023 roku – płaca minimalna wzrośnie do kwoty 3490 zł
– w lipcu 2023 roku – płaca minimalna wzrośnie do kwoty 3600 zł.

W związku z tym od stycznia 2023 roku podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 1047 zł.
Od lipca 2023 roku podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do kwoty 1080 zł.

Ulgowe składki ZUS w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku oraz lipiec – sierpień 2023 roku będą wynosić:

 

Składki ZUS
w okresie
styczeń – czerwiec 2023

Składki ZUS
w okresie
lipiec – grudzień 2023

Składka emerytalna 204,37 zł 210,82 zł
Składka rentowa 83,76 zł 86,40 zł
Składka chorobowa 25,65 zł 26,46 zł
Składka wypadkowa 17,48 zł 18,04 zł
Łączna kwota składek ZUS
bez składki zdrowotnej
331,27 zł 341,71 zł

Z preferencyjnej stawki ZUS nie będą mogły skorzystać osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność. ZUS preferencyjny nie przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Do wyżej wymienionych składek należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną.

Mały ZUS Plus – składki ZUS od dochodu

Firmy, których przychód osiągnięty w roku poprzednim nie przekroczył kwoty 120 tysięcy zł mają możliwość skorzystania z niższych składek ZUS, tzw. Małego ZUS Plus. Wysokość jest w tym przypadku zmienna i uzależniona od dochodu.

Składki ZUS uzależnione od dochodu mają różne ograniczenia. Z niższych składek nie skorzysta osoba, która wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Trzeba też wykazać, że w poprzednim roku prowadziło się działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 60 dni.

Mały ZUS Plus przysługuje jedynie przez 36 miesięcy zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Po trzech latach traci się prawo do korzystania z tego przywileju i przez okres kolejnych dwóch lat należy opłacać składki w normalnej wysokości. Ponowne płacenie składek ZUS od dochodu może nastąpić dopiero po upływie tych dwóch lat.

Stawki procentowe dla poszczególnych składek pozostają takie same, jak w przypadku „dużego” ZUS. Zmienia się tylko podstawa wymiaru tych składek. Stanowi ona 50% rzeczywistego średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez firmę w roku poprzednim.

Aby obliczyć kwotę średniomiesięcznego dochodu należy skorzystać ze wzoru:

(roczny dochód z poprzedniego roku / liczba dni prowadzenia działalności w poprzednim roku poprzednim) x 30

Wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.

Podstawa wymiaru składek nie może:

przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (jeśli przekroczy wówczas podatnik zapłaci ryczałtowe składki ZUS),
być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (jeśli jest niższa podatnik zapłaci składki ZUS w wysokości odpowiadającej składkom preferencyjnym).

2022-09-15

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)