Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023
7 lutego 2023
Nowe urlopy w Kodeksie pracy
24 marca 2023

Ulga na dziecko przy zerowym podatku


W roku 2022 weszło w życie wiele zmian podatkowych. Jedną z nich jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Dzięki temu duża część podatników zapłaciła mniejszy podatek niż dotychczas lub nie zapłaciła go wcale. Czy takie osoby w rozliczeniach PIT 2023 będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej, czyli tzw. ulgi na dzieci?

Kwota wolna od podatku – 30 000 zł

Wysokość kwoty wolnej od podatku została w 2022 roku podniesiona. Wzrosła z dotychczasowych 8000 zł do 30 000 zł.

Oznacza to, że osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie, działalność nierejestrowaną lub na zasadach ogólnych prowadząc działalność gospodarczą rozliczając się za rok 2022 nie zapłacą podatku dochodowego, jeśli ich dochód w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczył 30 000 złotych.

Małżonkowie, a także osoby samotnie wychowujące dziecko skorzystają z podwójnej kwoty wolnej od podatku, tj. 2 x 30 000 zł.

Kwota wolna od podatku dotyczy jedynie podatników stosujących skalę podatkową, rozliczających się na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową, nie skorzystają na tej zmianie.

Zerowy podatek PIT 2023 – co z ulgą na dzieci?

Z punktu domowego budżetu podniesienie kwoty wolnej to sytuacja korzystna, ale tu pojawia się wątpliwość.

Brak podatku do zapłaty to również brak prawa do rozliczenia ulg i odliczeń w PIT, które są odliczane właśnie od podatku. Wielu rodziców i opiekunów zastanawia się, czy w przypadku zerowego podatku będą mogli mimo wszystko skorzystać z przysługującej im ulgi na dzieci?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT – tak. W takiej sytuacji podatnik może wnioskować o zwrot nawet całej wartości ulgi na dziecko z budżetu państwa.

Analogiczna sytuacja występuje wtedy, gdy kwota zapłaconego podatku będzie zbyt niska, by odliczyć pełną kwotę ulgi. Podatnikowi po prostu „zabraknie” podatku do odliczenia pełnej przysługującej mu kwoty ulgi na dzieci. Ma wtedy prawo wnioskować o zwrot tej części ulgi, której nie mógł odliczyć, czyli otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną już w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.

W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać, że zwrot części lub całej niewykorzystanej ulgi jest ograniczony limitem. Limit ten stanowi wartość składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika – o czym więcej poniżej.

Limit zwrotu ulgi na dziecko w PIT 2023

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko jest ograniczony limitem. Zmiany w polskim prawie związane z Polskim Ładem wprowadziły nowy sposób ustalania limitu.

Wysokość limitu wyznacza suma:

podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (krajowych i zagranicznych) zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia,

składek na ubezpieczenie zdrowotne (od 2022 roku podatnik uwzględnia pełną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, stanowiącą 9% podstawy jej wymiaru, a nie tę, która do końca 2021 roku podlegała odliczeniu od podatku, czyli 7,75%),

składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych od przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych do 26 roku życia, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów.

Co ważne – przy obliczaniu kwoty zwrotu ulgi na dziecko bierze się pod uwagę składki odliczone w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Nie uwzględnia się zatem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które:

– podatnik odliczył w zeznaniu PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
– podatnik odliczył w zeznaniu PIT-36L (podatek liniowy),
– zostały przez podatnika wykazane jako odliczone w PIT-16A (karta podatkowa).

Jeśli podatnik nie płacił w danym roku żadnych składek ZUS, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko dla obojga rodziców

Jeżeli zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, kwota niewykorzystanej ulgi do odliczenia jest limitowana łączną kwotą zapłaconych przez nich składek.

Podział zwrotu ulgi jest dokonywany według tych samych zasad, jak podział ulgi. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi może być zwrócona w dowolnej proporcji ustalonej przez rodziców.

Jeśli nie ma porozumienia między rodzicami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców – kwota ta zwracana jest w częściach równych (po połowie).

Jak wnioskować o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko?

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko składa się bezpośrednio w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Nie jest wymagane dołączanie dodatkowych druków.

W PIT-36 albo PIT-37 podatnik powinien wypełnić część zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”. Jeśli tego nie zrobi, to znaczy, że rezygnuje z otrzymania dodatkowego zwrotu. Późniejsza zmiana decyzji będzie wymagała złożenia korekty zeznania podatkowego.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko można złożyć również przez usługę „Twój e-PIT”.

We wstępnie przygotowanym rozliczeniu trzeba zwrócić uwagę, czy wyliczony zwrot podatku nie jest niższy niż w ubiegłym roku. Jeśli nic się w naszej sytuacji rodzinnej nie zmieniło – przychody nie zmalały ani nie wzrosły znacząco, dzieci wciąż są niepełnoletnie, nie zaczęły też zarabiać samodzielnie ponad limit – kwota powinna być podobna. Jeśli tak nie jest powinniśmy samodzielnie ją zmienić. Jak to zrobić?

Należy:

– kliknąć „Dodaj lub zmień ulgi”,
– w podsumowaniu ulgi prorodzinnej kliknąć „Dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”,
– samodzielnie wypełnić pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (poz. 125 z PIT-37)” – w polu tym należy wpisać sumę, jaka nam wyjdzie z dodania kwoty odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty składki zdrowotnej. Obie kwoty znajdziemy w przygotowanym PIT-37 (lub w PIT-11 od pracodawcy),
– pole „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci (poz. 129 z PIT-37)” wypełni się wówczas automatycznie i „Twój e-PIT” naliczy pełną kwotę zwrotu ulgi prorodzinnej,
– wprowadzone zmiany należy zapisać, a po sprawdzeniu pozostałej części PIT-u zaakceptować go i wysłać.

Jeżeli nie zmienimy kwoty zwrotu z tytułu ulgi na dzieci i wyślemy PIT od razu późniejsza zmiana będzie wymagała złożenia korekty.

2023-03-07

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)