Wspólne rozliczenie PIT małżonków – zmiany od 2022 roku
9 lutego 2022
Rozliczanie PIT za osobę zmarłą
11 kwietnia 2022

Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku

Ustawa o Polskim Ładzie obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku wprowadziła wiele nowych rozwiązań podatkowych. 8 marca 2022 roku Prezydent podpisał ustawę nowelizującą niektóre przepisy.

„Ustawa z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin” została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 10 marca.

Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. modyfikacji w zakresie PIT-2, pobierania zaliczek na podatek dochodowy PIT, czy środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zmiany dotyczące oświadczenia PIT-2

W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące składania oświadczeń PIT-2 i skutków, jakie to wywołuje. Przypomnijmy więc najpierw, czym jest PIT-2.

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które składa pracodawcy. Na jego podstawie pracodawca jest upoważniony do pomniejszenia comiesięcznej zaliczki na PIT o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik dostaje wtedy większą wypłatę netto.

Zgodnie z przepisami, które obowiązywały na dzień 1 stycznia 2022 roku, oświadczenie PIT-2 pracownik zobowiązany był przedłożyć pracodawcy nie później niż:

– przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym – w przypadku pracownika ze stażem pracy w danym przedsiębiorstwie,
– przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – jeśli podatnik był nowoprzyjętym pracownikiem.

Dotrzymanie tych terminów wywoływało skutki na cały rok. Jeżeli pracownik nie złożył PIT-2 lub złożył go po czasie, pracodawca przez cały rok nie mógł pomniejszać zaliczki na podatek pracownika o ulgę podatkową. Oświadczenie złożone raz w danym zakładzie pracy obowiązywało nie tylko w aktualnym roku podatkowym, lecz także w kolejnych latach.

W 2021 roku ulga podatkowa wynosiła jedynie 43,76 zł w skali miesiąca. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 roku znacznie wzrosła i wynosi w skali rocznej 5 100 zł. W rozliczeniach miesięcznych jest to 1/12 powyższej kwoty, czyli 425 zł.

Pracownik, który nie złożył PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku bieżącym otrzymywałby miesięcznie o 425 zł netto mniej. Odzyskałby je dopiero składając zeznanie roczne w 2023 roku, które wykazałoby nadpłatę.

By uniknąć sytuacji, w których wiele osób otrzymywałoby w tym roku mniejsze wynagrodzenie Ministerstwo Finansów już 7 stycznia 2022 roku wprowadziło zmianę przepisów i dało pracownikowi możliwość złożenia PIT-2 również w trakcie roku podatkowego. Zmiana ta miała tylko charakter rozporządzenia, a teraz została jednoznacznie potwierdzona na mocy ustawy.

Zgodnie z nowym przepisem pracodawca (płatnik) będzie stosował zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego. Oświadczenie takie będzie skuteczne najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik je otrzymał.

Oświadczenia PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.

Oświadczenie PIT-2 również dla emerytów i rencistów

W wyniku zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy oświadczenie PIT-2 będzie mógł również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Warto przypomnieć, że możliwości składania PIT-2 nadal nie mają zleceniobiorcy.

Przedłużenie terminu poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy PIT

Polski Ład przyniósł wiele zmian w opodatkowaniu osób fizycznych. Dla osób osiągających dochody na poziomie do 12 800 zł brutto miesięcznie miały one być neutralne lub korzystne podatkowo. Na początku 2022 roku okazało się, że zaliczki na podatek są wyższe niż te pobierane w odpowiednich miesiącach poprzedniego roku. Wielu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie otrzymało więc mniejsze wynagrodzenie. Ewentualną nadpłatę podatku mogli odzyskać dopiero po rozliczeniu rocznym.

Aby zapobiec wypłacie niższych pensji w trakcie 2022 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia przedłużono terminy poboru zaliczek na podatek dochodowy. Rozwiązanie to zawarto teraz w ustawie podatkowej. Pracodawcy zatrudniający pracowników mają więc obowiązek za miesiące od stycznia do grudnia 2022 roku obliczać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z nowymi regulacjami.

Na czym polega przedłużenie terminu pobrania i wpłaty zaliczki?

Przedłużenie terminu poboru zaliczek dotyczy przychodów z pracy na etacie, umów zlecenia oraz świadczeń emerytalnych i rentowych, jeśli wysokość przychodu osiągniętego u danego płatnika nie przekracza 12 800 zł w danym miesiącu. Limit ten stosuje się do każdego źródła przychodu odrębnie.

Pracodawca dokonuje najpierw wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy według dwóch zasad:
– według przepisów Polskiego Ładu obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku
oraz
– według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W następnym kroku porównuje się kwoty zaliczek.

Jeżeli zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest wyższa – powstaje wówczas nadwyżka, której pobór podlega odroczeniu. Płatnik pobiera zaliczkę niższą, obliczoną według „starych” przepisów. To ona zostaje uwzględniona w wyliczeniu wynagrodzenia, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Nadwyżka może zostać pobrana później, to jest w miesiącu, w którym powstanie ujemna różnica pomiędzy zaliczkami obliczonymi na starych i nowych zasadach – do wysokości różnicy w danym miesiącu. Jeżeli do końca roku 2022 taka sytuacja nie wystąpi, podatnik sam rozliczy ewentualną nadwyżkę w zeznaniu rocznym.

Jeżeli zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest niższa – nie stosuje się wtedy przepisów ustawy i pobiera zaliczkę według nowych przepisów.

Pracownik/zleceniobiorca może złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużanie terminów w przekazywaniu zaliczek na podatek. Do tej pory mogły zrobić to tylko osoby, które nie miały złożonego PIT-2. Obecnie nie ma takiego wymogu. Wniosek ten musi być stosowany przez płatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony.

Zmiany dotyczące zakładowych funduszy dla niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z przepisami Polskiego Ładu kwota wolna od podatku została podwyższona dla pracowników i zleceniobiorców do 30 000 zł. Powoduje to niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

W ustawie został wprowadzony nowy instrument wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Ma on zapewnić środki dla ZFRON oraz ZFA i w ten sposób zrekompensować zmniejszenie wpływów z PIT.

ZFRON i ZFA zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawca, po złożeniu wniosku, otrzyma to wsparcie jeżeli jest:

– zakładem aktywności zawodowej,
– zakładem pracy chronionej,
– podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON.

Miesięczna wysokość wsparcia będzie równa iloczynowi stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych u wnioskodawcy oraz 4 % kwoty najniższego wynagrodzenia.

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne nowelizacje ustawy podatkowej zwanej „Polskim Ładem”. 24 marca br. przedstawiono wstępny projekt tych zmian, który zostanie poddany konsultacjom. Zmiany mają wejść w życie od 2023 roku, jednak będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 roku.

Wśród tych zmian ma być:

Obniżenie stawki PIT z 17 na 12 proc. – zmiana ta ma objąć podatników w skali podatkowej (emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców), bez żadnych dodatkowych warunków.
Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców – ta propozycja ma zastąpić ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1 5000 zł.
Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

2022-03-30

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)