Zmiana formy opodatkowania – kiedy i jak to zrobić?
13 stycznia 2022
Zmiany w Polskim Ładzie od 10 marca 2022 roku
30 marca 2022

Wspólne rozliczenie PIT małżonków – zmiany od 2022 roku

1 stycznia 2022 roku, w ramach programu Polski Ład, weszło w życie wiele przepisów wprowadzających zmiany w systemie podatkowym, szczególnie zaś w podatkach dochodowych. Podniesiona została kwota wolna od podatku, podniesiono progi podatkowe, uniemożliwiono odliczenia składki zdrowotnej, a także wprowadzono ulgę dla klasy średniej. Przepisy Polskiego Ładu zmieniły też niektóre zasady rozliczenia podatku dochodowego PIT dla małżonków.

Wspólne rozliczenie małżonków – co zmienił Polski Ład?

Możliwość złożenia wspólnego zeznania PIT będzie dostępna nie tylko dla małżonków, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale również dla tych, którzy wstąpili w związek małżeński w trakcie roku i pozostawali w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej do końca roku (lub do śmierci współmałżonka, jeśli nastąpiła ona w tym samym roku). Oznacza to, że nawet jeśli podatnicy wzięli ślub 31 grudnia 2021 roku będą mieli prawo do wspólnego rozliczenia już w zeznaniu rocznym składanym do 2 maja 2022 roku. W przypadku rozwodu podatnicy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia za miesiące pozostawania w związku małżeńskim.

Małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie również w przypadku, gdy w związku, na przykład, z zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% liniową stawką podatku albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie uzyskali żadnych przychodów lub nie ponieśli żadnych wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych. Dotyczy to podatników którzy złożą za rok podatkowy „zerowe” zeznanie PIT-36L albo PIT-28.

Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2022 roku i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 roku.

Wspólne rozliczenie małżonków – jakie warunki trzeba spełnić od 2022 roku?

Po uwzględnieniu zmian, które wprowadził Polski Ład, małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT jeżeli:

• oboje podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce;

• pozostają w związku małżeńskim oraz we wspólności majątkowej:

– przez cały rok podatkowy
albo
– od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński zawarli w trakcie roku podatkowego;

• żaden z małżonków nie rozlicza się za pomocą 19% podatku liniowego ani za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

• żaden z małżonków nie podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy o podatku tonażowym lub ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Wspólne rozliczenie PIT może wybrać również podatnik, który w roku podatkowym pozostawał w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej, a jego małżonek:

• zmarł w trakcie roku podatkowego,
albo
• po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Warto podkreślić, że dzięki zmianom wprowadzonym przez Polski Ład wspólne rozliczenie będzie też możliwe w sytuacji, gdy ślub i śmierć małżonka miały miejsce w tym samym roku.

Wspólne rozliczenie małżonków – wniosek

Wspólne rozliczenie małżonków wymaga złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej. Składają go wspólnie – wtedy pod wnioskiem podpisuje się mąż i żona. Jeżeli wniosek składa jeden z małżonków traktuje się to na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczenie małżonków – jak obliczyć podatek?

W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków najpierw każdy z nich oddzielnie pomniejsza swój przychód o koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgi odliczane od dochodu oraz o przysługujące mu inne odliczenia.

Następnie małżonkowie sumują swoje podstawy opodatkowania i dzielą je na dwa. Od takiej kwoty oblicza się podatek, w tym stosuje kwotę zmniejszającą właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku. Wyliczony podatek należy pomnożyć przez dwa. Od wyliczonego podatku odlicza się ulgi odliczane od podatku przysługujące każdemu z małżonków.

Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla klasy średniej

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład jest ulga dla klasy średniej.

Prawo do ulgi przysługuje tylko wtedy, gdy w roku podatkowym uzyskało się przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł). Z ulgi tej mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Według zapowiedzi premiera ulga ma zostać rozszerzona również na zleceniobiorców oraz emerytów i rencistów.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Więcej o uldze w naszym artykule: Polski Ład – ulga dla klasy średniej.

Małżonkowie mogą skorzystać z tej ulgi indywidualnie. Jeżeli przychód roczny któregoś z małżonków mieści się w widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł ulga ta mu przysługuje.

Czy można skorzystać z ulgi dla klasy średniej we wspólnym rozliczeniu małżonków?

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów – tak, jest taka możliwość.

Jeżeli łączny przychód małżonków podzielony na dwa wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 133 692 zł to będą mogli we wspólnym zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

W wielu sytuacjach może się to okazać dla nich korzystne.

Jeśli na przykład jedna osoba ma przychód roczny mniejszy niż 68 412 zł, a druga większy niż 133 692 zł przy rozliczeniu indywidualnym żadnej z nich nie przysługuje ulga. Ale przy rozliczeniu wspólnym, jeśli połowa ich łącznych przychodów rocznych zmieści się w przedziale przewidzianym dla ulgi, każdy z nich może zastosować ulgę.

Podobnie w sytuacji, kiedy jedno z małżonków uzyskuje przychody kwalifikujące go do ulgi dla klasy średniej, a drugie zarabia mniej lub jeśli jedno z małżonków przekroczyło limit ulgi, a drugie nadal mieści się w przedziale – w obu tych przypadkach rozliczając się indywidualnie tylko jeden z małżonków miałby prawo do ulgi, drugi nie. Rozliczając się wspólnie połowa ich rocznego przychodu może zmieścić się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. Wtedy oboje będą mieli prawo do ulgi.

Co w sytuacji, kiedy jedno z małżonków nie ma przychodów w roku podatkowym?

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że również wtedy małżonkowie mają prawo do ulgi dla klasy średniej. W tej konkretnej sytuacji jest to możliwe pod warunkiem, że przy wspólnym rozliczeniu połowa rocznego przychodu małżonka, który zarabia zmieści się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. Co ważne, tylko małżonek uzyskujący przychody dokona wtedy odliczenia ulgi. Drugi nie odliczy ulgi, ponieważ nie ma dochodów.

Biorąc to wszystko pod uwagę małżonkowie, którzy planują wspólnie rozliczyć się w 2023 roku za rok 2022 powinni przeanalizować, czy będzie to dla nich korzystne. Dla niektórych podatników wspólne rozliczenie z małżonkiem może być korzystniejsze. Z kolei inni być może więcej zyskają, jeśli rozliczą się indywidualnie. Przy oddzielnych zeznaniach podatkowych wysokość możliwej do odliczenia ulgi dla klasy średniej może być większa, niż ta wyliczona dla zsumowanego przychodu.

2022-02-09

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)