Mikrorachunek podatkowy – ważne zmiany od kwietnia 2021 roku
28 kwietnia 2021
Polski Ład – zmiany dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą
1 czerwca 2021

Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. Najczęściej powodem takiej decyzji są problemy finansowe, trudność z utrzymaniem firmy na rynku, brak klientów. Działalność gospodarczą można zawiesić na czas nieokreślony, albo określony.

Więcej informacji o tym, jak zawiesić działalność gospodarczą znajdziesz w naszym wpisie „Zawieszenie działalności gospodarczej”.

Gdy pojawią się bardziej sprzyjające okoliczności przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności gospodarczej może wrócić do biznesu i ponownie prowadzić działania w ramach swojej firmy. Jakie formalności powinien wtedy spełnić? Jakie złożyć wnioski i gdzie?

Jak wznowić działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG?

Przedsiębiorca, którego działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), może zawiesić ją na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Wyjątkiem jest tu czasowe zawieszenie działalności gospodarczej na miesiąc luty, które będzie wynosić 28 lub 29 dni.

Jeśli działalność była zawieszona na czas określony po jego upływie jest odwieszana automatycznie. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków z informacją o wznowieniu działalności. Jeżeli przed końcem tego okresu okaże się, że firma nadal jest w trudnej sytuacji i nie może liczyć na przychody, przedsiębiorca może zgłosić przedłużenie zawieszenia działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia na czas nieokreślony lub wtedy, gdy chcemy zmienić datę wznowienia działalności, musimy złożyć wniosek do CEIDG. Można zrobić to:

elektronicznie – należy dokonać rejestracji na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz CEIDG-1 i podpisać go profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym;

osobiście w urzędzie miasta lub gminy – należy wypełnić i podpisać otrzymany tam formularz; urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i wprowadzi dane do systemu CEIDG;

listownie – wypełniony wniosek wysyłamy listem poleconym na adres dowolnego urzędu miasta lub gminy; dokument musi być jednak opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.
Jeśli dokumenty zostały wypełnione prawidłowo, wznowienie działalności następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. W praktyce dzieje się to nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku.

Złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej jest bezpłatne. Jedynie w sytuacji, gdy korzystamy z pomocy pełnomocnika należy do wypełnionego wniosku dołączyć pełnomocnictwo i dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Wyjątkiem jest pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu. W takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej.

Wznowienie działalności a ZUS

Co do zasady wznowienie działalności zarejestrowanej w CEIDG powoduje automatyczne przekazanie informacji o tym do właściwych instytucji (ZUS, GUS, NFZ, US). Nie ma więc potrzeby zgłaszać tego oddzielnie. ZUS ponownie zarejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek na warunkach sprzed zawieszenia działalności.

Jest jednak wyjątek od tej sytuacji. Jeśli w trakcie zawieszenia pojawiły się okoliczności, które powodują zmianę tytułu do ubezpieczeń bądź podstawy wymiaru, np. skończył się okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS), podatnik rozpoczął pracę na etacie albo nabył prawa do emerytury, to wówczas będzie musiał te informacje przekazać samodzielnie do ZUS. W tym celu należy złożyć formularze ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a także ZUS DRA. Wnioski te można składać osobiście lub listownie w siedzibie właściwej jednostki ZUS, a także za pośrednictwem platformy e-ZUS. Konieczne jest wówczas posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu kwalifikowanego celem potwierdzenia wysłania takich dokumentów drogą elektroniczną.

Podatnik, który po wznowieniu działalności gospodarczej chce ponownie zatrudnić swoich byłych pracowników musi pamiętać, aby na nowo podpisać z nimi umowy i zgłosić ich do ubezpieczeń w ZUS.

Po wznowieniu działalności składki na ubezpieczenia społeczne będą naliczane od podstawy wymiaru, proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu. Jeśli działalność zostanie wznowiona w połowie miesiąca, przedsiębiorca zapłaci tylko część proporcjonalną składek społecznych. Zmniejszenia proporcjonalnego nie stosuje się w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto też podkreślić, że wznowienie działalności nie powoduje przerwania biegu terminu, który uprawnia do ulgi na start lub ZUS-u preferencyjnego dla nowych przedsiębiorców.

Wznowienie działalności a podatki

Przedsiębiorca, który wznawia swoją działalność gospodarczą powraca też do rozliczania zobowiązań podatkowych (PIT i VAT) na takich samych zasadach, jakim podlegał przed zawieszeniem firmy.

Od dnia wznowienia działalności należy prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów. W przypadku podmiotów, które prowadzą PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) lub ewidencjonują przychody do rozliczania się ryczałtowego, należy zwrócić uwagę na kwestię zakładania nowych ksiąg. Jeżeli zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej miało miejsce w tym samym roku, to można prowadzić ewidencję bez zmiany ksiąg. Jeżeli do wznowienia działalności doszło w roku następnym, to należy założyć nowe księgi.

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy po pierwszym miesiącu ponownego funkcjonowania podatnik musi pamiętać, by ująć w wykazie ewentualne koszty lub przychody, które powstały w okresie zawieszenia.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą obrót wyrobami akcyzowymi, po wznowieniu działalności podlegają kontroli organów celnych. Sprawdzenie odbywa się po pisemnym zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej do stosownego organu.

Jak wznowić działalność gospodarczą wpisaną do KRS?

Zawieszenie i wznowienie działalności możliwe jest również w przypadku podmiotów wpisanych do KRS, czyli spółek osobowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) i spółek kapitałowych (spółka z o. o., spółka akcyjna).

W ich przypadku wznowienie działalności możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, przez złożenie pisemnego wniosku do właściwego sądu rejestrowego. Nie można załatwić formalności za pośrednictwem Internetu.

Aby wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS potrzebne jest podjęcie stosownej uchwały przez właściwe organy przedsiębiorstwa. Dla spółek osobowych będą to wspólnicy spółki, dla spółek kapitałowych – zarząd spółki.

Uchwała, wraz z wnioskiem o wznowienie działalności (KRS-Z62), powinna trafić w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty podjęcia uchwały, do właściwego dla spółki Wydziału Gospodarczego KRS. Data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza od dnia złożenia lub wysłania wniosku. Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom.

Podmioty, które prowadzą działalność koncesjonowaną lub licencjonowaną mają obowiązek podania dodatkowych informacji. Jeżeli przy zakładaniu firmy musiały dokonać jeszcze osobnego zgłoszenia (oprócz typowego zgłoszenia działalności do KRS), to muszą dokonać takiego samego zgłoszenia również przy wznowieniu działalności. Dotyczy to np. firm zajmujących się ochroną osób i mienia, które muszą o odwieszeniu poinformować dodatkowo MSWiA.

Co ważne, działalność podmiotów wpisanych do KRS może też zostać wznowiona automatycznie. Przepisy mówią, że maksymalny okres zawieszenia w przypadku spółek znajdujących się w ewidencji KRS wynosi 24 miesiące. Jeżeli w tym czasie wspólnicy lub zarząd nie podejmą uchwały o wznowieniu działalności i nie złożą stosownego wniosku sąd sam wznawia działalność spółki. Wznowienie ma miejsce następnego dnia po upływie 24 miesięcy od momentu zawieszenia działalności.

O wznowieniu działalności przez podmiot zarejestrowany w KRS automatycznie powiadamiany jest ZUS. Spółka co do zasady nie musi podejmować w tym zakresie żadnych dodatkowych czynności. Nie dotyczy to wspólników w spółkach jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych spółkach z o.o. Wymienione osoby muszą same zarejestrować się w ZUS jako płatnicy składek i zgłosić się do ubezpieczeń. Przy wypełnianiu dokumentów posługują się własnymi numerami NIP i PESEL.

Jak wznowić działalność spółki cywilnej?

Wznowienie prowadzenia spółki cywilnej może nastąpić w dowolnym momencie. Okres zawieszenia zadeklarowany przez wspólników przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności nie ma charakteru wiążącego.

By wznowić działalność spółki cywilnej należy najpierw zgłosić to do Głównego Urzędu Statystycznego i do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek do GUS, na druku RG-OP, należy złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wznowienia działalności spółki. Do wniosku trzeba też załączyć druk RG-SC, czyli informację o wspólnikach spółki cywilnej. Zgłoszenie do urzędu skarbowego wymaga złożenia formularza NIP-2.

Dopiero po dopełnieniu formalności w GUS i urzędzie skarbowym oraz po faktycznej dacie wznowienia spółki cywilnej składa się wniosek do CEIDG.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)

Photo: © wavebreak3 – stock.adobe.com