Obniżenie wynagrodzenia – kiedy jest możliwe?
15 kwietnia 2021
Jak wznowić zawieszoną działalność gospodarczą?
25 maja 2021

Mikrorachunek podatkowy – ważne zmiany od kwietnia 2021 roku

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy korzystają z mikrorachunku podatkowego, dzięki któremu regulują swoje zobowiązania podatkowe na jeden rachunek bankowy. 15 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej, na mocy którego poszerzono katalog podatków, które trzeba opłacać za jego pośrednictwem.

Co to jest mikrorachunek podatkowy i jakie dokładnie opłaty po wprowadzonych zmianach podlegają obowiązkowi uiszczenia za jego pośrednictwem?

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobligowany wpłacać należne zobowiązania podatkowe.

Indywidualny numer rachunku przydzielają zainteresowanemu podmiotowi bezpłatnie Urzędy Skarbowe. Można go też samodzielnie wygenerować w serwisie internetowym podatki.gov.pl. By go uzyskać należy podać swój identyfikator podatkowy. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów – NIP.

Więcej o mikrorachunku przeczytasz w naszym artykule Od 2020 roku indywidualny rachunek podatkowy dla każdego.

Jakie opłaty powinny trafić na mikrorachunek od kwietnia 2021 roku?

Dotychczas na mikrorachunek podatkowy podatnicy dokonywali wpłat podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Od kwietnia 2021 roku wykaz podatków, opłat lub nieopodatkowanych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku znacznie się zwiększył. Już w tym miesiącu za jego pośrednictwem należy opłacić m.in. daninę solidarnościową, podatek cukrowy czy podatek od sprzedaży detalicznej.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę tych opłat.

Podatek dochodowy od osób prawnych

CIT
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
CIT-6AR
wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R
wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-8
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B – wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8E
wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
CIT-9R
wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-10Z
wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R
wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-14
wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
CIT-CFC
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-ISN
wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-NZ
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
TWPOD
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)
PIT-7
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR
wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-28
wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S
wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-37
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-38
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-39
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-CFC
wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-ISN
wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
PIT-NZ
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
PIT-NZS
wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
PIT-STD
wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
PPD
wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
PPE
wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
PPL
wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
PPW
wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
TWPOD
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Podatek od towarów i usług

VAT-7
wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
VAT-7D
wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
VAT-7K
wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
VAT-8
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
VAT-9M
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
VAT-10
wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
VAT-12
wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-In
wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
VAT-Z
wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
TWPOD
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Danina solidarnościowa

DSF-1
wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
TWPOD
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

ALK-1
wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
TWPOD
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata od środków spożywczych

CUK-1
wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
TWPOD
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

DRA-2
wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
TWPOD
wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Podatek od sprzedaży detalicznej

PSD-1
wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
TWPOD
wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym


Czego nie zapłacimy na mikrorachunek?

Nie wszystkie podatki znalazły się w wykazie opłat, które powinny trafić na mikrorachunek.

Nie ma wśród nich wpłat z tytułu VAT-14, czyli wynikających z deklaracji składanej w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji. Nie ma wśród nich również podatku akcyzowego.

Te opłaty powinny być dokonywane tak, jak dotychczas – na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)