Sezonowa działalność gospodarcza
22 czerwca 2022
Podwyżka diety i ryczałtów w krajowej podróży służbowej
18 lipca 2022

Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku


Przepisy zmieniające tzw. Polski Ład zostały 15 czerwca opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zwana potocznie Polskim Ładem 2.0 wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, choć część przepisów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które dotyczą pracowników i przedsiębiorców.

Obniżka stawki podatku PIT z 17% na 12%

Stawka podatku PIT dla osób mających dochody do kwoty 120 000 zł w skali roku zostanie obniżona z 17% na 12%.

Ta stawka dotyczy wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Skorzystają na niej zarówno osoby pracujące na umowach o pracę czy umowach cywilnoprawnych, jak i przedsiębiorcy, o ile wybrali taką formę opodatkowania.

Zaliczki na podatek będą liczone na nowych zasadach od lipca 2022 roku, ale, co ważne, obniżona stawka podatku do 12% obejmie dochody z całego 2022 roku. Przy rozliczaniu się za 2022 rok mogą w niektórych przypadkach powstać nadpłaty i zwrot podatku.

Wraz z obniżką podatku zmieni się też kwota zmniejszająca podatek. Zamiast 5 100 zł będzie wynosiła 3 600 zł (30 000 zł x 12 % = 3 600 zł). Zmianie ulegnie też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek i zamiast dotychczasowych 425 zł będzie wynosić 300 zł (1/12 z kwoty zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).

Bez zmian pozostanie natomiast kwota wolna i nadal będzie wynosić 30 000 zł.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej od 1 lipca 2022 roku jest zlikwidowana. Zniknie obowiązek jej naliczania także wobec dochodów uzyskanych w okresie styczeń – czerwiec 2022 roku. Nie ma też obowiązku dokonania przez płatników korekty w przypadku już naliczonej ulgi za poprzednie miesiące.

Wyjątkowo będzie można zastosować ulgę przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca 2022 roku. Naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał wówczas obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

Więcej o uldze: Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Uchylenie podwójnego wyliczania zaliczek na podatek dochodowy

Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu płatnicy obliczali zaliczki na podatek dochodowy zarówno wedle zasad obowiązujących w roku podatkowym 2021, jak i wedle zmian, które weszły w życie w styczniu 2022 roku. Następnie stosowali ten wariant, który okazał się korzystniejszy dla podatnika.

W związku z wprowadzeniem zmian w PIT i usunięciem ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 roku płatnicy nie będą musieli podwójnie obliczać zaliczek na podatek dochodowy za 2022 roku.

Dodatkowo zwalnia się płatników z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do 30 czerwca 2022 roku tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki.

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki

Polski Ład 2.0 wprowadza możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek PIT na wniosek podatnika w sytuacji, gdy jego przewidywane dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców

Nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0 pozwalają na odliczenie składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na podatku liniowym, podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, którzy wciąż mogą korzystać z karty podatkowej.

Przedsiębiorcy rozliczający się według liniowej stawki PIT będą mogli zaliczyć kwoty zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów prowadzenia działalności. Podstawa opodatkowania zostanie obniżona o wysokość zapłaconych składek zdrowotnych, maksymalnie do kwoty 8 700 zł rocznie.

Przedsiębiorcy na ryczałcie będą mogli obniżyć stanowiący podstawę opodatkowania przychód o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. Ponieważ dla ryczałtowców najwyższa możliwa do zapłacenia składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł, maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może wynieść 503,91 zł.

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Wysokość składki zdrowotnej nie zmieni się i nadal będzie wynosić 9 % dochodu.

Więcej o składce zdrowotnej w Polskim Ładzie: Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej.

Ponowna możliwość zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania za rok 2022 wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli w trakcie roku podatkowego, a nawet po nim, zmienić ją na opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym będą mogli wybrać skalę podatkową po zakończeniu 2022 roku. Wyboru tego dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 rok, do 30 kwietnia 2023 roku.

Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne na dwa sposoby:

1. Do końca roku 2022 będą rozliczać się na ryczałcie, a po zakończeniu 2022 roku wybiorą skalę podatkową. Wyboru dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 rok.

2. Połowę roku 2022 będą rozliczać na ryczałcie, a drugą na skali podatkowej. W tym celu muszą do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów opodatkowanych ryczałtem osiągniętych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. W tej sytuacji po zakończeniu roku będą musieli złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku.

Taka forma zmiany opodatkowania będzie możliwa wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania tak, jak zwykle, czyli na początku roku.

Jednolite oświadczenie PIT-2

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które składa pracodawcy. Na jego podstawie pracodawca jest upoważniony do pomniejszenia comiesięcznej zaliczki na PIT o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik dostaje wtedy większą wypłatę netto.

W przypadku niezłożenia PIT-2 płatnik nie uwzględnia kwoty wolnej i podatnik otrzymuje niższą wypłatę netto. Podatnik swoje pieniądze odzyska, lecz dopiero przy zeznaniu rocznym, w następnym roku kalendarzowym.

Wprowadzone zmiany porządkują sposób składania oświadczeń dla pracodawcy. Wprowadzają jednolity wzór dokumentu PIT-2, w którym zawierać się będą różne oświadczenia i wnioski podatnika mające wpływ na obliczenie zaliczki – dotyczące np. uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, wysokości kosztów uzyskania przychodów czy rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Oświadczenia i wnioski złożone na nowym dokumencie będą, co do zasady, dotyczyć również kolejnych lat podatkowych, nie trzeba ich będzie ponawiać każdego roku podatkowego.

W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 złożyć będą mogli nie tylko etatowcy, ale również podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Ponadto oświadczenie PIT-2 podatnik będzie mógł także złożyć maksymalnie trzem płatnikom, a nie tak jak dotychczas tylko jednemu.

Kwota wolna od podatku dla umów zlecenia w trakcie roku podatkowego

Przepisy Polskiego Ładu 2.0  nie znoszą obowiązku złożenia przez podatnika płatnikowi PIT-2, aby ten potrącał kwotę zmniejszającą podatek przy kalkulacji zaliczek na PIT w trakcie roku. Rozszerzają jednak katalog osób, które będą mogły złożyć takie oświadczenie.

Dotychczas tylko pracownicy zatrudnieni na etacie mogli korzystać z kwoty wolnej od podatku już na etapie naliczania zaliczek na podatek dochodowy. Od stycznia 2023 roku również podatnicy uzyskujący przychody z tzw. działalności wykonywanej osobiście, czyli m.in. z umów zlecenia, o dzieło, czy z kontraktów menedżerskich, będą mogli już na etapie naliczania zaliczek na podatek dochodowy stosować kwotę zmniejszającą podatek – czyli 1/12 kwoty wolnej.

Podatnicy, którzy skorzystają z takiej możliwości nie będą musieli czekać na zwrot nadpłaconego podatku z tytułu kwoty wolnej do rozliczenia rocznego, lecz otrzymają go już w wynagrodzeniu netto.

Możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach

Dotychczas podatnik mógł złożyć PIT-2 tylko u jednego płatnika. W ten sposób kwota wolna była uwzględniana do zmniejszania zaliczek tylko u jednego pracodawcy, co było niekorzystne wobec osób zatrudnionych w kilku miejscach.

Nowe przepisy to zmieniają. Od 1 lipca 2022 roku podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 u maksymalnie 3 płatników. Kwota zmniejszająca podatek zostanie równomiernie rozdzielona pomiędzy 3 pracodawców i będzie wynosić:

• 300 zł – czyli 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku jednej umowy,
• 150 zł – czyli 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku dwóch umów,
• 100 zł – czyli 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku trzech umów.

Wspólne rozliczania się z dzieckiem

Samotni rodzice ponownie będą mogli rozliczać się z dziećmi na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 roku, w takim samym zakresie niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie. Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem będzie możliwe już za rok podatkowy 2022.

Wprowadzono też nowy przepis, zgodnie z którym wspólnie rozliczać się z dzieckiem nie może osoba, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze.

Zwiększony zostanie także limit przychodów dziecka z 3089 zł na dwunastokrotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Limit ten jest więc kwotą zmienną, w zależności od wysokości renty socjalnej w danym roku podatkowym. Od marca 2022 roku kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, zatem jej dwunastokrotność to kwota 16 061,28 zł.

W związku z tymi zmianami zlikwidowana zostanie ulga 1 500 zł, którą od 1 stycznia 2022 roku wprowadził Polski Ład.

Jeden termin składania zeznania podatkowego dla wszystkich podatników

Nowe przepisy ujednolicają termin składania rocznego zeznania podatkowego. Wszystkie zeznania będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia, niezależnie od formy opodatkowania. Zmiana ta będzie istotna głównie dla osób rozliczających się za pomocą formularzy PIT-28 oraz PIT-28S, dla których do tej pory obowiązywał termin do końca lutego.

Ograniczenie ulgi na zabytki do wydatków na remont

Ulga na zabytek, którą wprowadził Polski Ład zostanie ograniczona. Ulga nie będzie dotyczyła zakupu zabytku nieruchomego, ale tylko prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, po ich zakończeniu i uzyskaniu zaświadczenia konserwatora zabytków. Zmiana następuje od 2023 roku, z zachowaniem dotychczasowych zasad przy wydatkach poniesionych do 31 grudnia 2022 roku.

Likwidacja ulgi abolicyjnej

Przepisy dotyczące tzw. abolicji podatkowej zakładały, że podatnik mógł zgłosić dotychczas nieopodatkowany dochód lub składniki swojego majątku unikając niekorzystnych dla niego sankcji. Od zgłoszonej wartości zobowiązany byłby do zapłaty podatku w wysokości 8% dochodu lub 2% od majątku. Możliwość skorzystania z tzw. abolicji podatkowej miała zostać udostępniona podatnikom od początku października 2022 roku. Według przepisów Polskiego Ładu 2.0 ulga abolicyjna zostaje 1 lipca 2022 roku zlikwidowana.

Kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego

Kwota podatku przekazywana organizacjom pożytku publicznego będzie wyższa. Zamiast 1% będzie to  1,5%.

Z całością ustawy można zapoznać się pod adresem:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265)

2022-06-27

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)