Nowa matryca stawek VAT weszła w życie
14 lipca 2020
Czy wydatki firmy związane z pandemią można ująć w kosztach?
19 sierpnia 2020

Slim VAT – uproszczenia w rozliczaniu VAT już od 2021 roku

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy zawarte w tzw. pakiecie „Slim VAT” mają ułatwić podatnikom sposób dokonywania podstawowych rozliczeń.

Jakie rozwiązania zawiera projekt, jakie przepisy mają się zmienić i kiedy zaczną obowiązywać?

Co to jest Slim VAT i jakie są jego cele?

„Slim Vat” to pakiet przepisów upraszczających rozliczenia VAT. Nowe przepisy mają być pomocne zwłaszcza dla małych i średnich podatników VAT, zmniejszyć ilość formalności i skrócić do minimum czas, jaki poświęcają oni na wypełnianie obowiązków podatkowych.

Sama nazwa „Slim VAT” pochodzi od słów „simple, local and modern”, czyli prosty, lokalny i nowoczesny. Zgodnie z nazwą podatek VAT ma być prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje, a także nowoczesny – obowiązki ciążące na podatnikach mają być coraz mniejsze dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań technologicznych oraz e-usług administracyjnych.

Jakie zmiany wprowadzi Slim VAT?


Faktury korygujące in minus

Przy wystawianiu faktury korygującej in minus, czyli zmniejszającej podstawę opodatkowania, przedsiębiorca zostanie zwolniony z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę. A co za tym idzie, będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego już w okresie wystawienia faktury, a nie, jak jest obecnie, dopiero po uzyskaniu potwierdzenia.

Warunkiem jest, by z posiadanej przez sprzedawcę dokumentacji wynikało, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Nabywca w tym samym czasie będzie musiał dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego, wynikającej z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.


Faktury korygujące in plus

Przy wystawianiu faktury korygującej in plus, czyli zwiększającej podstawę opodatkowania, rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury, jeżeli nastąpi to z przyczyn zaistniałych po dokonaniu transakcji.

Dotychczas nie było to uregulowane bezpośrednio w ustawie. Podatnicy musieli opierać się na praktyce organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów, co nie dawało wystarczającej pewności.


Eksport towarów

Wydłużony zostanie termin wywozu towarów wymagany dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie. Obecnie wynosi on 2 miesiące, ma zostać wydłużony do 6 miesięcy.

Obecnie, jeśli towar nie został wywieziony w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaliczki konieczna była jej korekta ze stawki 0% do stawki 23%. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do 6 miesięcy może znacząco poprawić sytuację eksporterów oraz rozwiązać problem dostaw długoterminowych.


Wspólne kursy walut

Podatnik będzie miał możliwość wyboru dla potrzeb VAT zasad przeliczania kursu walut stosowanych przy przeliczaniu walut na potrzeby podatków dochodowych PIT/CIT. Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa nie będzie to odgórne ujednolicenie ani wymóg, tylko wybór pozostawiony podatnikowi.

Takie rozwiązanie ma ułatwić rozliczanie faktur wystawionych w walutach obcych i wyeliminować rozbieżności w stosowanych kursach walut odnośnie do tej samej transakcji na gruncie PIT/CIT i VAT.


Odliczenia VAT naliczonego na bieżąco

Obecnie, przy rozliczeniach miesięcznych, podatnik ma prawo odliczyć VAT naliczony na bieżąco w terminie 3 miesięcy. Po przekroczeniu tego terminu musi dokonać korekty wcześniejszej deklaracji. W nowych przepisach termin ten ma zostać wydłużony do 4 miesięcy.


Prezenty o małej wartości

Maksymalna kwoty tzw. prezentów o małej wartości, od których nie trzeba odprowadzać VAT, ma zostać podniesiona. Obecnie wynosi ona 10 zł, po zmianach wyniesie 20 zł.

Nie ulegnie zmianie drugi próg, wynoszący 100 zł, i przewidziany dla podatników, którzy prowadzą ewidencję obdarowanych osób.


Usługi noclegowe

Możliwe będzie odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz klienta biznesowego w celu ich odsprzedaży.

Obecnie podatnik, który nabędzie usługi noclegowe z zamiarem ich dalszej odsprzedaży nie może odliczyć z nich VAT, nawet jeśli dokona ich refakturowania na inne podmioty.

Kiedy Slim VAT wejdzie w życie?

Według rządowych zapowiedzi nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług może zostać przyjęta przez Sejm jeszcze w tym roku i nowe przepisy będą obowiązywać od 2021 roku.

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)