Zasiłek chorobowy w 2023 roku
11 stycznia 2023
Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023
7 lutego 2023

Ulga na internet – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Ulga na internet to jedna z ulg podatkowych, jakie możemy zastosować przy rozliczaniu podatku PIT. Korzystanie z niej jest jednak znacząco ograniczone.

Kto i na jakich zasadach ma prawo do odliczenia ulgi na internet? Jaki jest limit odliczenia?

Czym jest ulga na internet?

Ulga na internet jest jedną z preferencji podatkowych regulowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik, który w roku podatkowym ponosi wydatki na internet (jego imię i nazwisko widnieje na dowodach wpłaty) oraz na którą internet jest zapisany (widnieje na dokumencie zakupu internetu), po spełnieniu dodatkowych warunków może odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki.

Warto tu podkreślić dwie rzeczy.

Po pierwsze – odliczeniu podlegają tylko wydatki związane z użytkowaniem internetu. Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem) ani opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

Po drugie – prawo do ulgi przysługuje nie tylko tym podatnikom, którzy korzystają z internetu w miejscu zamieszkania, ale również tym, którzy posiadają internet w telefonie komórkowym, korzystają z sieci wireless, w kafejce internetowej czy posiadają przenośny modem podłączany do laptopa.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym podatnicy rozliczający swoje dochody na formularzach:

PIT-28 – przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

PIT-36 – przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej; w tym przypadku rozliczenie ulgi możliwe jest tylko wtedy, gdy wydatki za internet nie były wcześniej ujmowane w kosztach firmowych,

PIT-37 – przeznaczony dla podatników, którzy uzyskiwali przychody z umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło czy z emerytur, opodatkowane według skali podatkowej.

Ulga na internet – kiedy można ją odliczyć?

Ulga internetowa może być odliczona tylko w dwóch następujących po sobie latach, pod warunkiem, że we wcześniejszych okresach podatkowych jej nie wykorzystano. Jeśli podatnik wykorzystał ją wcześniej, nawet jeśli upłynęło od tego momentu kilka lat, nie może już nigdy wykorzystać jej ponownie.

Nie ma też możliwości skorzystania z ulgi przy rozliczeniu się za 2021 rok, a potem ponowne odliczenie jej np. za 2023 rok – musi zostać zachowana ciągłość dwóch lat odliczeń.

Stosując te przepisy do rozliczenia za rok 2022 z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

– nigdy wcześniej nie korzystali z tego rodzaju ulgi,
– po raz pierwszy z ulgi skorzystali przy rozliczaniu zeznania rocznego za rok 2021.

Ulga na internet – kwota odliczenia

Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł na jedną osobę.

Jeśli podatnik nie wykorzystał całości ulgi internetowej w jednym roku, np. jego wydatki na internet wyniosły tylko 600 zł i tyle odliczył od podatku, to nie ma możliwości dodania niewykorzystanej ulgi, w tym przypadku 160 zł, do kwoty odliczanej w roku kolejnym.

Podobnie w sytuacji, gdy wydatek został poniesiony w danym roku, ale z powodu braku dochodu (przychodu) został nieodliczony – nie może on być odliczony w roku następnym.

Jak udokumentować wydatki poniesione na korzystanie z internetu?

Skorzystanie z ulgi na internet wymaga prawidłowego udokumentowania poniesionego z tego tytułu wydatku.

Dokumentem potwierdzającym mogą być rachunki, faktury lub inne dowody zakupu. Ważne, by dokument ten posiadał:

– dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę,
– rodzaj zakupionej usługi,
– kwotę zapłaty,
– stwierdzenie faktycznie poniesionego wydatku, a nie tylko zamówienie usługi.

W przypadku płatności przelewem odpowiednie będzie potwierdzenie przelewu, gdzie w treści powinno być jasno wskazane, czego dotyczy transakcja, np. opłata tytułem użytkowania sieci za listopad 2022 roku, lub w przypadku płatności gotówką – potwierdzenie wpłaty lub adnotacja na fakturze „zapłacono gotówką”.

Jeżeli dostęp do sieci jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, np. w ramach pakietu telewizyjno-internetowego, w dokumencie wystawionym przez dostawcę usługi musi być wyszczególniona kwota wydatków za użytkowanie internetu. Jeżeli kwota będzie obejmowała cały pakiet podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia wydatków za internet.

Warto jeszcze dodać, że nie można rozliczyć faktur niezapłaconych, np. wystawionych w grudniu, za które opłatę uiszcza się w styczniu.

Gdzie wykazać ulgę na internet w zeznaniu rocznym?

Ulga internetowa odliczana jest od:

dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),

przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Do formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-37 należy dołączyć PIT/O. Jest to załącznik, który służy do wykazywania ulg podatkowych, w tym również ulgi na internet.

W celu dokonania odliczenia ulgi na internet w załączniku PIT/O, w części B – „Odliczenia od dochodu”, w polu nr 31 lub 32 (w zależności, czy ulga rozliczana jest przez podatnika, czy przez małżonka podatnika) umieszcza się kwotę możliwą do odliczenia.

Co ważne – aby skorzystać z odliczenia, wydatki z tytułu użytkowania internetu nie mogą być wcześniej ujęte w kosztach firmowych lub odliczone już wcześniej od dochodu (przychodu), albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a ulga na internet

Wspólnie rozliczający się małżonkowie mogą skorzystać z odliczenia ulgi na internet jeśli pomiędzy nimi istnieje wspólnota majątkowa, a faktura za korzystanie z internetu wystawiona jest na imiona i nazwisko obojga małżonków, tzn. oboje są odbiorcami usługi i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu. W takiej sytuacji każde z nich może odliczyć kwotę maksymalnie do wysokości limitu 760 zł. Przy wspólnym rozliczeniu będą więc mogli odliczyć nawet 1520 zł. Nie ma jednak możliwości wykorzystania łącznego limitu do przychodów jednego z małżonków, np. rozlicza się wyłącznie mąż i korzysta z limitu 1520 zł.

Jeżeli małżonkowie łącznie wydali na korzystanie z internetu mniej, np. 800 zł, to każde z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

2023-01-27

Usługi księgowe
BRGS Biuro Rachunkowe Grzegorz Sasin
Warszawa (Praga)